Νόμος 2459/97 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Πρόσθετοι φόροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 5% του ποσού του φόρου που οφείλεται με βάση τη δήλωση, για κάθε μήνα καθυστέρησης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου. Ο πρόσθετος αυτός φόρος εκπροθέσμου συμβεβαιώνεται με το φόρο δήλωσης, χωρίς να είναι αναγκαίο να εκδοθεί ιδιαίτερη πράξη του Προϊσταμένου Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.

 

2. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης της αξίας επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 75% του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος λόγω της ανακρίβειας της δήλωσης. Δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ανακρίβειας στις περιπτώσεις που η αξία που προσδιορίστηκε οριστικά δεν είναι μεγαλύτερη του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της συνολικής αξίας που δηλώθηκε, μετά από τις εκπτώσεις των χρεών.

 

3. Σε περίπτωση ανακρίβειας των περιγραφικών στοιχείων επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) επί της διαφοράς μεταξύ καταβληθέντος και καταλογιζόμενου ποσού φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος λόγω της ανακρίβειας της δήλωσης.

 

4. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται δε ποσοστό εκατόν πενήντα τα εκατό (150%) του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος λόγω της μη υποβολής της δήλωσης και καταλογίζεται με την πράξη.

 

5. Σε περίπτωση ανακρίβειας όσων δηλώθηκαν και παράλειψης δήλωσης άλλων, οι πρόσθετοι φόροι ανακρίβειας και παράλειψης υπολογίζονται επιμεριστικά χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχει ή όχι δόλος ή αμέλεια του υπόχρεου δε φόρο ή σε δήλωση.

 

6.Οι πρόσθετοι φόροι ανακρίβειας ή παράλειψης υποβολής δήλωσης καθορίζονται και επιβάλλονται με την πράξη του Προϊσταμένου Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας που καταλογίζει το φόρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.