Νόμος 2459/97

Ν2459/1997: Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2459/1997: Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 17/Α/1997), 18-02-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και εκπτώσεων

 

Άρθρο 1: Κατάργηση απαλλαγών και εκπτώσεων από τη φορολογία εισοδήματος

Άρθρο 2: Κατάργηση απαλλαγών από τη φορολογία κεφαλαίου

Άρθρο 3: Κατάργηση απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας

Άρθρο 5: Κατάργηση απαλλαγών από τα τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 6: Κατάργηση απαλλαγών από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης και άλλες κατηγορίες φόρων και τελών

 

Κεφάλαιο Β: Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

 

Άρθρο 7: Αντικειμενικά κριτήρια

Άρθρο 8: Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών

Άρθρο 9: Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης

Άρθρο 10: Αυτοτελής φορολόγηση

Άρθρο 11: Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 12: Απαλλαγές από το φόρο και εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα

Άρθρο 13

Άρθρο 14: Δαπάνες επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

Άρθρο 15: Φορολογία υπεραξίας μετοχών

Άρθρο 16: Φορολογία εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων

Άρθρο 16Α: Φορολογία από πράξεις παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων

Άρθρο 17: Απόδοση φόρων και διαδικαστικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Τέλη χαρτοσήμου και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 18: Αναμόρφωση πάγιων τελών χαρτοσήμου

Άρθρο 19: Φορολογία κεφαλαίου

Άρθρο 19Α: Τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Άρθρο 20: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 20Α: Ρυθμίσεις φορολογικών υποθέσεων Αθλητών

 

Κεφάλαιο Δ: Φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας

 

Άρθρο 21: Αντικείμενο φόρου

Άρθρο 22: Υποκείμενο φόρου

Άρθρο 23: Απαλλαγές από το φόρο

Άρθρο 24: Προσδιορισμός αξίας ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 25: Εκπτώσεις - αφορολόγητο όριο - υπολογισμός φόρου

Άρθρο 26: Υπόχρεοι σε δήλωση

Άρθρο 27: Αρμόδιος προϊστάμενος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας - προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο της δήλωσης

Άρθρο 28: Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου - Παραγραφή - Ατέλειες

Άρθρο 29: Καταβολή του φόρου

Άρθρο 30: Πρόσθετοι φόροι

Άρθρο 31: Ευθύνες και δικαιώματα των τελευταίων κατόχων ακινήτων και σύμβαση - Ευθύνες των αντιπροσώπων των υπόχρεων σε φόρο

Άρθρο 32: Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων

Άρθρο 33: Κυρώσεις

Άρθρο 34: Με επιβολή φόρου και δικαιωμάτων για λογαριασμό τρίτων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 35: Φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας μειονοτικών νομικών προσώπων

 

Κεφάλαιο Ε: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 36: Επιχορηγήσεις για ζημιές από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες

Άρθρο 37: Θέματα Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 38: Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων ναυτικών

Άρθρο 39: Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων σχετικών με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος

Άρθρο 40: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 18-02-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.