Νόμος 2515/97 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις χρεών γουνοποιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οφειλόμενα ποσά από δάνεια, που είχαν χορηγηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις γουνοποιίας και εκτροφής γουνοφόρων ζώων που είναι εγκατεστημένες στους νομούς Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών, τα οποία έχουν βεβαιωθεί στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες μέχρι 31-12-1992 στο λογαριασμό ΚΑΧΚΕΕΔ ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και καταβάλλονται σε είκοσι (20) κατ' ανώτατο όριο ίσες εξαμηνιαίες δόσεις που το ποσό της καθεμιάς δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών.

 

Οι δόσεις αυτές δεν επιβαρύνονται με τις αναλογούσες κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

2. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται:

 

α) Η κατάθεση σχετικής αίτησης από τον οφειλέτη στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένα τα χρέη του, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του δεύτερου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

β) Η προσκόμιση βεβαίωσης της Τράπεζας που χορήγησε το δάνειο, από την οποία να προκύπτει ότι για τις οφειλές αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό [Α] 46111/Β691/21-05-1993 (ΦΕΚ 368/Β/1993) και ότι δεν έγινε χρήση της ρύθμισης σε εφαρμογή της απόφασης αυτής λόγω της βεβαίωσης των οφειλών αυτών στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

 

γ) Η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του έκτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Η καθυστέρηση καταβολής τριών (3) συνεχών εξαμηνιαίων δόσεων έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και την είσπραξη του υπόλοιπου ποσού της οφειλής, επιβαρυνόμενου με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μιας εξαμηνιαίας δόσης ο οφειλέτης επιβαρύνεται με προσαύξηση εμπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων υπολογιζόμενη επί του ποσού της δόσης της ρύθμισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.