Νόμος 2515/97 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την οργάνωση της πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, καθιερώνεται ο θεσμός των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς είναι τα πιστωτικά ιδρύματα που επιλέγονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος, για να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στις αγορές τίτλων του Δημοσίου, να συμμετέχουν στις δημοπρασίες στην πρωτογενή αγορά και στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ).

 

Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων, της οποίας διαχειριστής είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, καλύπτει την εκτός Χρηματιστηρίου δευτερογενή αγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και τη διενέργεια των δημοπρασιών επί των τίτλων αυτών στην πρωτογενή αγορά, στα πλαίσια των σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών.

 

2. Η λειτουργία του θεσμού των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς διέπεται από κανονισμό.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος:

 

α) καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, ο οποίος καθορίζει τα κριτήρια επιλογής αυτών, το χρόνο που διατηρούν την ιδιότητα αυτή, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, τις περιπτώσεις και τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατ' αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που απαιτείται για τη λειτουργία του θεσμού,

β) συγκροτείται η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς της παραγράφου 3 του παρόντος και καθορίζονται οι επί μέρους αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτής,

γ) επιλέγονται οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς βάσει των κριτηρίων του Κανονισμού Λειτουργίας και ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου και

δ) καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

3. Η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς διενεργείται από δεκαμελή Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, δύο (2) της Τράπεζας της Ελλάδος, τρεις (3) Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς, 1 μη Βασικό Διαπραγματευτή και 1 εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του θεσμού των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς και μέχρι της επιλογής αυτών, η παραπάνω Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου συγκροτείται νόμιμα χωρίς τη συμμετοχή των Βασικών και μη Διαπραγματευτών.

 

Η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από το Υπουργείο Οικονομικών και από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Η Επιτροπή αυτή εισηγείται για τα θέματα της αρμοδιότητάς της στον Υπουργό Οικονομικών και στο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

4. Ο Κανονισμός λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων, η συγκρότηση της Επιτροπής που την εποπτεύει, η επιβολή ποινών στους συμμετέχοντες φορείς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Όταν τα ανωτέρω αφορούν τη διενέργεια δημοπρασιών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, θα καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

5. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων διενεργείται από επταμελή επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από δύο, εκπροσώπους της Τράπεζας της Ελλάδος, τρεις (3) των Βασικών Διαπραγματευτών και δύο (2) των μη Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς. Τα μέλη της Επιτροπής αυξάνονται σε οκτώ (8) με τη συμμετοχή ενός (1) εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών στις περιπτώσεις που η εποπτεία και ο έλεγχος αφορά τη διενέργεια δημοπρασιών.

 

Η Επιτροπή προεδρεύεται από τον έναν εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Η Επιτροπή εισηγείται για τα θέματα της αρμοδιότητάς της στο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και όσον αφορά θέματα που αφορούν τη διενέργεια δημοπρασιών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, στον Υπουργό Οικονομικών και στο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 2733/1999 (ΦΕΚ 155/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.