Νόμος 2519/97 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Οργάνωση και λειτουργία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1278/1982 μέλη της ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας προστίθενται:

 

α) εκπρόσωπος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας που προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της,

β) εκπρόσωπος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Σύλλογο Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και

γ) ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών αναπληρούμενος από το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

2. Η κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1278/1982 Υπηρεσία Γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας λειτουργεί ως Διεύθυνση Γραμματείας Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και διαρθρώνεται σε δύο Τμήματα:

 

(α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και

(β) Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης.

 

Η Διεύθυνση στελεχώνεται κατά Τμήμα με υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και ειδικό επιστημονικό προσωπικό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1278/1982. Της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1278/1982 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Τα μέλη των ανωτέρω ειδικών επιτροπών, συμβουλίων και ομάδων εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα έντεκα (11).}

 

4. Εθνικές ή και γνωμοδοτικές επιτροπές του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που έχουν συσταθεί με διατάξεις νόμων ή προεδρικών διαταγμάτων για θέματα υγείας, λειτουργούν εφεξής ως επιτροπές του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και εξακολουθούν να γνωμοδοτούν κατά περίπτωση και απευθείας προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. Οι πρόεδροι των επιτροπών αυτών, καθώς και ο Πρόεδρος του Κέντρου Ειδικού Ελέγχου Λοιμώξεων καλούνται και μετέχουν κατά περίπτωση χωρίς ψήφο στην ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.