Νόμος 2539/97 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Διοικητική εξυπηρέτηση των πολιτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διοικητική εξυπηρέτηση των κατοίκων γίνεται από το προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου, οι οποίες μπορεί να εγκαθίστανται στα δημοτικά διαμερίσματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του ισχύοντος κάθε φορά δημοτικού και κοινοτικού κώδικα και του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου.

 

2. Με απόφαση του δημάρχου, η οποία λαμβάνεται εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, καθορίζεται το ωράριο εργασίας υπαλλήλων του δήμου σε δημοτικά διαμερίσματα και ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας τους, εντός του ισχύοντος εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας, για κάθε περίπτωση, διατηρώντας σε ισχύ και τις διατάξεις του άρθρου 89 του νόμου [Ν] 1188/1981 όπως έχουν τροποποιηθεί.

 

Στα δημοτικά διαμερίσματα που έχουν περισσότερους από χίλιους (1.000) κατοίκους μπορεί να προβλέπεται η πλήρης απασχόληση προσωπικού του δήμου.

 

3. Με την έναρξη της δημοτικής περιόδου το δημοτικό συμβούλιο καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των κατοίκων εντός των ορίων του δημοτικού διαμερίσματος στο οποίο διαμένουν.

 

4. α) Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2477/1997 (ΦΕΚ 59/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεών τους.}

 

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2477/1997 (ΦΕΚ 59/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

O Γενικός Επιθεωρητής δίνει εντολή για επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα στους επιθεωρητές - ελεγκτές αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εντολής του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας διοίκησης και Αποκέντρωσης, του οικείου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τις υπηρεσίες τους ή τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.