Νόμος 2539/97 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Έλεγχος των λογαριασμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση δ' του Συντάγματος έλεγχος των λογαριασμών των Πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που ανήκουν σε αυτούς, είναι κυρίως δειγματοληπτικός, εκτός αν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν τη γενίκευσή του, τακτικός ή έκτακτος, ειδικός ή θεματικός, οπότε μπορεί να αφορά περισσότερους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπορεί να καλύπτει περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, ενεργείται δε κατά κανόνα επί τόπου.

 

Ο έλεγχος αυτός συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας της διαχειρίσεως. Αποκλείεται ο έλεγχος σκοπιμότητας.

 

2. Αντικείμενο του ανωτέρω ελέγχου αποτελούν ιδίως:

 

α) η ορθή και σύμφωνη με τους κανόνες και τις αρχές του κατά περίπτωση ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού συστήματος τήρηση και ενημέρωση των λογαριασμών (είτε τηρούνται σε χειρόγραφη είτε σε μηχανογραφική ηλεκτρονική μορφή), ώστε να απεικονίζουν με ακρίβεια και πιστότητα το περιεχόμενο των οικονομικών πράξεων και των δημοσιονομικών ενεργειών.

 

β) Η νομότυπη καταβολή του μεριδίου συμμετοχής ενός ή περισσοτέρων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κάθε φύσεως επιχειρήσεις ή ανώνυμες εταιρίες ή σε εταιρίες λαϊκής βάσης ή σε προγραμματικές συμβάσεις.

 

γ) Η λήψη δανείων και η παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των σχετικών συμβάσεων.

 

δ) Η νομότυπη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ε) Η έγκαιρη και κανονική απόδοση στους οικείους δικαιούχους, των υπέρ τρίτων εισπραττομένων μέσω της ελεγχόμενης διαχειρίσεως νομίμων δικαιωμάτων (κρατήσεις υπέρ τρίτων, ασφαλιστικές εισφορές, κ.λ.π.).

 

στ) Η είσπραξη και διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή άλλων ειδικών εσόδων ή εσόδων από δάνεια.

 

3. Τα πορίσματα του ελέγχου τίθενται υπόψη του ελεγχόμενου οργανισμού, ο οποίος καλείται μέσα σε τακτική προθεσμία όχι μικρότερη των 15 ημερών να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του. Μετά από αξιολόγηση των τυχόν παρατηρήσεων του ελεγχομένου συντάσσεται έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται με κάθε δυνατή τεκμηρίωση τα αποτελέσματα του ελέγχου, πιστοποιείται κατά εκτίμηση, αν, με βάση το δείγμα που ελέγχθηκε, οι λογαριασμοί στο σύνολό τους (σε ετήσια βάση) θεωρούνται ως ακριβείς και αξιόπιστοι, καθώς και αν το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων που ελέγχθηκαν, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και, διατυπώνονται προτάσεις, για τον καταλογισμό αστικών ευθυνών, που τυχόν διαπιστώθηκαν:

 

α) Σε βάρος αιρετών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την προβλεπόμενη κάθε φορά διαδικασία.

 

β) Σε βάρος υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκάλεσαν έλλειμμα στη διαχείρισή τους ή ζημία στην περιουσία αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Κώδικα καταστάσεως προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

Κάθε πρόταση για καταλογισμό περιλαμβάνει τα αστικώς υπεύθυνα πρόσωπα, τη θετική ζημία που προκλήθηκε στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης από αυτά, το βαθμό της υπαιτιότητάς τους, τα αναγκαία για τη θεμελίωση των ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, καθώς και τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία.

 

Η Έκθεση Ελέγχου μαζί με τις παρατηρήσεις του ελεγχόμενου οργανισμού υποβάλλεται:

 

α) στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

β) στον αρμόδιο Γενικά Γραμματέα Περιφέρειας,

γ) στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

δ) στα συλλογικά όργανα διοίκησης των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Εφόσον δε περιέχει και πρόταση για καταλογισμό και στα αρμόδιο για καταλογισμό όργανο, επέχουσα ως προς αυτό αίτηση για καταλογισμό.

 

4. Ο έλεγχος ενεργείται είτε τακτικώς με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό που καταρτίζει η Επιτροπή Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Ελέγχων, είτε εκτάκτως μετά από αίτηση του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

 

5. Η Επιτροπή Προγραμματισμού - Παρακολουθήσεως Ελέγχων αποτελείται από τους αντιπροέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου που προεδρεύουν των Τμημάτων με ελεγκτικές αρμοδιότητες, προεδρεύεται δε από τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο με μέριμνα και ευθύνη του οποίου συνεδριάζει τακτικώς, στην αρχή κάθε τριμήνου ή εκτάκτως όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.

 

Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Ελέγχων παρίσταται ο αρχαιότερος Αντεπίτροπος της Επικρατείας και ο Γραμματέας του Συνεδρίου ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Ο Αντεπίτροπος της Επικρατείας εκφέρει τη γνώμη του για κάθε ζήτημα που επιλαμβάνεται η Επιτροπή.

 

6. Ο έλεγχος των λογαριασμών κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχεδιάζεται και προγραμματίζεται κατά τρόπον ώστε να εκτελείται επιτοπίως για μία τουλάχιστον φορά κάθε τρία χρόνια σε όλα τα αντικείμενα της παραγράφου 2.

 

7. Η Επιτροπή Προγραμματισμού και Παρακολούθησης των Ελέγχων καθορίζει το αντικείμενα και τους στόχους του ελέγχου, τη χρονική του διάρκεια, τον επίτροπο ή τους επιτρόπους που θα τον ενεργήσουν, τους δικαστικούς ή άλλους υπαλλήλους που θα συνεργαστούν μαζί τους και την ημερομηνία κατά την οποία θα παρουσιαστούν σε αυτήν τα ευρήματα και οι εκθέσεις του ελέγχου για αξιολόγηση. Οι αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρούνται σε πρακτικά.

 

8. Από το οικονομικό έτος 1999 υποβάλλονται ετησίως στο Ελεγκτικό Συνέδριο αντίγραφα των απολογισμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνοδευόμενα:

 

α) από τις σχετικές επ' αυτών εκθέσεις και πράξεις των αρμόδιων οργάνων τους και

 

β) από το στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 4 του Οργανισμού του (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 774/1980 (ΦΕΚ 189/Α/1980)).

 

Τα απολογιστικά στοιχεία (δικαιολογητικά) φυλάσσονται για λογαριασμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ευθύνη των Προϊσταμένων των αρμόδιων υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε ασφαλές μέρος και δεν μπορούν να καταστραφούν πριν περάσει εξαετία από το τέλος του οικονομικού έτους που αφορούν. Εάν συντρέχει ειδικός λόγος που έχει σχέση με τις ανάγκες του ελέγχου, επιτρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται κατά περίπτωση και κοινοποιείται κατά τις κείμενες διατάξεις πριν από τη λήξη της εξαετίας, να χαρακτηρισθούν ως διατηρητέα ολικά ή μερικά για δύο (2) ακόμη έτη. Κάθε άλλη διάταξη σχετική προς την υποβολή στοιχείων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο καταργείται από το ανωτέρω οικονομικό έτος.

 

9. Κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η διαχείριση του οποίου καθίσταται αντικείμενο ελέγχου, υποχρεούται να εξασφαλίζει χωρίς καθυστέρηση στους επιτρόπους ή τους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου που τις διεξάγουν, τη δυνατότητα απρόσκοπτης άσκησης των καθηκόντων τους.

 

Ειδικότερα οφείλουν να εξασφαλίζουν σ' αυτούς άμεση πρόσβαση στα υπηρεσιακά τους αρχεία και στα τηρούμενα διαχειριστικά ή άλλα συναφή βιβλία και στοιχεία και να παρέχουν δια των αρμοδίων οργάνων τους κάθε αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που περιλαμβάνονται σε προγραμματισμένους ελέγχους ειδοποιούνται σχετικώς με κάθε πρόσφορο μέσο οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη του ελέγχου. Οι επίτροποι ή οι υπάλληλοι που ενεργούν τους ελέγχους, έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ανακριτικών υπαλλήλων. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι δημόσιοι οργανισμοί, τα πιστωτικά ιδρύματα γενικά και τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν έγγραφα, πληροφορίες ή στοιχεία σχετιζόμενα οπωσδήποτε με τα αντικείμενα του ελέγχου ή με λογαριασμούς ή δραστηριότητες κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που τελεί υπό έλεγχο, οφείλουν, εάν τους ζητηθεί να τα θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

10. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 - 9 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τους απολογισμούς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προηγούμενων οικονομικών ετών, που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δεν έχουν ακόμη υποβληθεί για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

11. Δέκα από τις υφιστάμενες κενές θέσεις υπαλλήλων κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετατρέπονται σε θέσεις:

 

α) Μία (1) πολιτικού μηχανικού

β) Μία (1) ηλεκτρολόγου - μηχανολόγου

γ) Δύο (2) τεχνολόγων πολιτικών μηχανικών

δ) Έξι (6) οικονομολόγων - λογιστών.

 

Οι θέσεις αυτές πληρούνται με μετάταξη και μεταφορά θέσεων ισάριθμων υπαλλήλων αντίστοιχων ειδικοτήτων από δημόσιες υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατόπιν αιτήσεώς τους ή αιτήσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά από σύμφωνη γνώμη του δικαστικού συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

12. Με όμοιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο τακτικών υπαλλήλων Κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης οικονομικής κυρίως κατεύθυνσης, καθώς και κλάδου ΜΕ από δημόσιες υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για πλήρωση ισάριθμων κενών θέσεων.

 

13. Έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, επιτρέπεται να καλύπτονται με απόσπαση μέχρι δύο (2) ετών προσωπικού ανάλογων προς τις ανάγκες ειδικοτήτων, από τους φορείς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου δικαστικού (υπηρεσιακού) συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόσπαση μπορεί να ανανεωθεί μέχρι δύο (2) έτη ακόμη με την ίδια διαδικασία.

 

14. Οι πιστώσεις για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων (μετακινήσεις εκτός έδρας κ.λ.π.) αναγράφονται σε ειδικό Κωδικό Αριθμός Εξόδου του προϋπολογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

15. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 - 8 του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

 

16. Η οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών δύναται να διενεργεί οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους στις διαχειρίσεις των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και μετά από σχετικό αίτημα του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.