Νόμος 2556/97 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Έσοδα Ταμείου Συντάξεως Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 982/1979 προστίθεται διάταξη, ως εξής:

 

{Δικαίωμα λήψης των παροχών ασθένειας του Ταμείου Συντάξεως Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) αποκτούν οι υγειονομικοί από την ημερομηνία ασφάλισής τους στον Κλάδο Ασθένειας του Ταμείου και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.}

 

β. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 982/1979 καταργείται, η δε αρίθμηση της περίπτωσης β', όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 1140/1981, απαλείφεται.

 

2. Η διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3348/1955 (ΦΕΚ 242/Α/1955), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει μετά την αντικατάστασή του από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 982/1979 (ΦΕΚ 239/Α/1979), τροποποιείται, αφ' ης ίσχυσε, ως ακολούθως:

 

{Οι ανωτέρω εργοδότες υποχρεούνται εις παρακράτηση της κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου εισφοράς ασφαλισμένου επί εξαρτημένης εργασίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων των υγειονομικών των αμειβομένων κατά πράξη και περίπτωση, ως και της κατά το προηγούμενον εδάφιον α' τοιαύτης και εις απόδοση ταύτης εις το Ταμείο Συντάξεως Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών, ομού μετά της βαρύνουσας αυτούς και κατά το αυτό εδάφιον εργοδοτικής εισφοράς εντός του επομένου μηνός αφ' ου κατέστησαν απαιτητές οι αντίστοιχες αποδοχές, μετ' ονομαστικής καταστάσεως εχούσης πλήρη στοιχεία των σφαλισμένων, το ύψος των αποδοχών εφ' ων υπολογίσθηκαν οι κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές, ως και το ποσόν τούτων κεχωρισμένως.

 

Επιτρέπεται στα ελεγκτικά όργανα του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων αναφορικά με τον Τομέα Υγειονομικών όπως διενεργούν έλεγχο των τηρουμένων βιβλίων και λοιπών στοιχείων, των οιασδήποτε μορφής νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων ως και των νομικών προσώπων τα νόμο εξομοιούμενα προς το Δημόσιο ή απολαύοντα των ατελειών και προνομίων τούτου, ή αποτελούντα δημόσια επιχείρηση λειτουργούσα χάριν του δημοσίου συμφέροντος υπό οιαδήποτε μορφή, που απασχολούν καθ' οιονδήποτε τρόπον ασφαλισμένους του ταμείου και ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας, προς εξακρίβωση της ορθής απόδοσης των ασφαλιστικών κρατήσεων και εισφορών όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις ως και τα νομικά πρόσωπα τα νόμο εξομοιούμενα προς το Δημόσιο ή απολαύοντα των ατελειών και προνομίων τούτου, ή αποτελούντα δημόσια επιχείρηση λειτουργούσα χάριν του δημοσίου συμφέροντος υπό οιαδήποτε μορφή που απασχολούν υγειονομικούς ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων Τομέας Υγειονομικών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υποχρεούνται να χορηγούν στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης μαζί με τη βεβαίωση για φορολογική χρήση και βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων Τομέας Υγειονομικών, αντίγραφο της οποίας θα αποστέλλεται και στο τμήμα εσόδων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων Τομέας Υγειονομικών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 

3. Η έκτη περίπτωση του γ' εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 982/1979 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών νομοθεσία και ετέρων τινών διατάξεων (ΦΕΚ 239/Α/1979) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Ο ανωτέρω έλεγχος δύναται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεως Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών να ανατίθεται κατά περίπτωση και σε μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 226/1992 (ΦΕΚ 120/Α/1992) και όπως τούτο κάθε φορά ισχύει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.