Νόμος 4144/13 - Άρθρο 76

Άρθρο 76


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η μεταβατική περίοδος λειτουργίας για την περαίωση του έργου της Προσωρινής Ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής που προβλέπεται στο Παράρτημα V2 του νόμου 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α/2012) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 7/2012 (ΦΕΚ 39/Α/2012), η λήξη της οποίας ορίστηκε με το άρθρο 11 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ 256/Α/2012) την 28-02-2013, παρατείνεται από 28-02-2013 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

2. α. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων διενεργεί ελέγχους σε κάθε υπόχρεο για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και των εν γένει πόρων προς αυτό και τους τομείς του.

 

β. Κατά τον έλεγχο ο υπόχρεος υποχρεούται να επιδείξει στα ελεγκτικά όργανα τα τηρούμενα βιβλία και οποιοδήποτε στοιχείο, που κρίνουν πρόσφορο για την ολοκλήρωση του ελέγχου.

 

γ. Κάθε δημόσια αρχή, καθώς και οι αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο προς υποβοήθηση του ελεγκτικού έργου στα αρμόδια όργανα του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος.

 

δ. Το έργο του ελέγχου του εδαφίου α' της παραγράφου αυτής δύναται να εκτελεστεί και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ανατίθεται το έργο του ελέγχου κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Λόγω των έκτακτων αναγκών της χώρας και της υποχρέωσης εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας, για την ανάθεση των έργων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του νόμου 2362/1995, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 3899/2010.

 

ε. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 2556/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επιτρέπεται στα ελεγκτικά όργανα του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων αναφορικά με τον Τομέα Υγειονομικών όπως διενεργούν έλεγχο των τηρουμένων βιβλίων και λοιπών στοιχείων, των οιασδήποτε μορφής νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων ως και των νομικών προσώπων τα νόμο εξομοιούμενα προς το Δημόσιο ή απολαύοντα των ατελειών και προνομίων τούτου, ή αποτελούντα δημόσια επιχείρηση λειτουργούσα χάριν του δημοσίου συμφέροντος υπό οιαδήποτε μορφή, που απασχολούν καθ' οιονδήποτε τρόπον ασφαλισμένους του ταμείου και ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας, προς εξακρίβωση της ορθής απόδοσης των ασφαλιστικών κρατήσεων και εισφορών όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις ως και τα νομικά πρόσωπα τα νόμο εξομοιούμενα προς το Δημόσιο ή απολαύοντα των ατελειών και προνομίων τούτου, ή αποτελούντα δημόσια επιχείρηση λειτουργούσα χάριν του δημοσίου συμφέροντος υπό οιαδήποτε μορφή που απασχολούν υγειονομικούς ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων Τομέας Υγειονομικών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υποχρεούνται να χορηγούν στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης μαζί με τη βεβαίωση για φορολογική χρήση και βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων Τομέας Υγειονομικών, αντίγραφο της οποίας θα αποστέλλεται και στο τμήμα εσόδων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων Τομέας Υγειονομικών.}

 

3. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) καταργούνται.

 

β. Με την αίτηση για πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας συνυποβάλλεται υποχρεωτικά ενιαίο έντυπο Ιατρικής Έκθεσης / Βεβαίωσης, με την ονομασία Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας, το οποίο επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμου 1599/1986 και συμπληρώνεται από θεράποντα ιατρό, δημόσιου ή ιδιωτικού Υγειονομικού Σχηματισμού ή Φορέα Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, της αυτής ειδικότητας με την κύρια πάθηση του αιτούντα, θεωρημένο νομίμως για το γνήσιο της υπογραφής του.

 

4. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του νόμου 3943/2011, που αντικατέστησε τις παραγράφους 1, 3, 4, 5 και 11 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2232/1994 η λέξη εξήντα αντικαθίσταται με τη λέξη εξήντα δύο.

 

β. Στην παράγραφο 5 και μετά την περίπτωση ε' προστίθεται περίπτωση στ' ως ακολούθως:

 

{στ. έως και δύο μέλη από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος με τους αναπληρωτές τους.}

 

5. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νόμου 3144/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συνιστάται Εθνική Επιτροπή για την Απασχόληση. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Υφυπουργό, τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Τουρισμού, τους Γενικούς Γραμματείς Ισότητας, Νέας Γενιάς και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, τον Διοικητή του Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, από 1 εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, από 3 εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, από 1 εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών και από 1 εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και τον Πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με διετή θητεία.}

 

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου 3144/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συνιστάται Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Προστασία. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Υφυπουργό, τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τους Γενικούς Γραμματείς Πρόνοιας, Ισότητας και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, από 1 εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, από 3 εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και από 1 εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, καθώς και εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με διετή θητεία.}

 

6. Στο κεφάλαιο Θ' του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2010), προστίθεται άρθρο 71Α ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων καθορίζεται σύστημα ελέγχου τήρησης του δηλούμενου στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ωραρίου απασχόλησης σύμφωνα με τα άρθρα 9 παράγραφοι 4, 7 και 21 παράγραφος 3 εδάφιο γ' του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων, των τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας (ως άτομα εκτός της επιχείρησης ή ως συνεργαζόμενους με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) και των Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.