Νόμος 2556/97 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ασφάλιση Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 1902/1990 (ΦΕΚ 138/Α/1990) αντικαθίσταται ως εξής

 

{3. Δικαίωμα υπαγωγής στην ασφάλιση του Λογαριασμού έχουν οι Έλληνες ή ομογενείς οι διαμένοντες στην Ελλάδα, εφόσον δεν ασφαλίζονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή δεν παρέχουν εργασία λογιζόμενη συντάξιμη στο Δημόσιο ή δεν έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού με άλλες διατάξεις ή δεν είναι ήδη συνταξιούχοι φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι χορηγούν σύνταξη σε υποκατάσταση κύριας ασφάλισης.}

 

2 Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 825/1978, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 60/Α/1988) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου 2335/1995 (ΦΕΚ 185/Α/1995) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως.

 

Ειδικά για τους απασχολούμενους σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες που περιλαμβάνονται στην περίπτωση 2 του εδαφίου Α της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο παραπάνω χρόνος λαμβάνεται υπόψη και για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 1543/1985 (ΦΕΚ 73/Α/1985) και της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1759/1988 για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

 

3. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2217/1994 (ΦΕΚ 83/Α/1994) προθεσμία παρατείνεται μέχρι 31-12-1998.

 

4. Στις περιπτώσεις των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του νόμου [Ν] 1759/1988 και του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2271/1994 (ΦΕΚ 229/Α/1994), όπου προβλέπεται η υποχρεωτική αποχώρηση και συνταξιοδότηση των εργαζομένων στην ολυμπιακή Αεροπορία Ανώνυμη Εταιρεία ή στην Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Ανώνυμη Εταιρεία, αυτή δεν πραγματοποιείται εφόσον οι απαιτούμενες κατά περίπτωση χρονικές προϋποθέσεις συμπληρώνονται μόνο με το συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.