Νόμος 2557/97 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Θέατρο, χορός και άλλες παραστατικές τέχνες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Συνιστάται στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) μία θέση Αναπληρωτή Διευθυντή για θέματα διοίκησης με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται και με αποδοχές που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού. Η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

Προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:

 

Ι. Πτυχίο Νομικής ή Οικονομικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

ΙΙ. Δεκαετής τουλάχιστον διοικητική εμπειρία.

ΙΙΙ. Άρτια γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.

 

Στη θέση του Διοικητικού Διευθυντή μπορεί να διορίζεται και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα προβλεπόμενα από την παρούσα διάταξη. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Ο διοριζόμενος, μετά τη λήξη της θητείας, επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν το διορισμό του, η οποία παραμένει κενή.

 

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αρμοδιότητες του επί θητεία αναπληρωτή Διευθυντή για θέματα διοίκησης.

 

β. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 και την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 342/1976 (ΦΕΚ 138/Α/1976) θέση του Διευθυντή της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης μετατρέπεται σε θέση υπαλλήλου ειδικών θέσεων β' βαθμού.

 

γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) εφαρμόζονται αναλόγως ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων, τη δυνατότητα ανανέωσης τους και τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και των πιανιστών - συνοδών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, που προβλέπονται από τη παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 342/1976 (ΦΕΚ 138/Α/1976) και το άρθρο 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 598/1985 (ΦΕΚ 212/Α/1985).

 

δ. Η επαναπρόσληψη του διδακτικού προσωπικού που υπηρετούσε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στη Σχολή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής, μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, που συγκροτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο το Διευθυντή της Σχολής.

 

ε. Το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που υπηρετούσε κατά την 01-06-1997 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατατάσσεται αυτοδικαίως σε προσωρινές θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας που συνιστώνται αυτοδικαίως στην παραπάνω Σχολή. Για την κατά τα παραπάνω κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής.

 

στ. Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης για κάθε συνεδρίαση, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2470/1997.

 

Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Σχολής.

 

2. α. Η περίπτωση Β' του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2435/1996 (ΦΕΚ 189/Α/1996) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Β. Εικαστικούς καλλιτέχνες, σκηνογράφους, φωτογράφους και σκιτσογράφους - γελοιογράφους.}

 

β. Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2435/1996 πενταμελείς επιτροπές συγκροτούνται ως εξής:

 

α)α. Επιτροπή Συγγραφέων, αποτελούμενη από μία προσωπικότητα των Γραμμάτων και από έναν εκπρόσωπο της Εταιρείας Συγγραφέων, της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Έργο της Επιτροπής είναι η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 για τους λογοτέχνες, μεταφραστές λογοτεχνίας, δοκιμιογράφους, ιστορικούς συγγραφείς και ιστοριογράφους.

 

α)β. Επιτροπή Εικαστικών, αποτελούμενη από μία προσωπικότητα των Εικαστικών Τεχνών και της Φωτογραφίας και από έναν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, της Πυραμίδας Ελλήνων Φωτογράφων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών και του Τμήματος των Εικαστικών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έργο της Επιτροπής είναι η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 για τους εικαστικούς καλλιτέχνες, τους φωτογράφους, τους σκιτσογράφους - γελοιογράφους και τους λαϊκούς καλλιτέχνες του χώρου αυτού.

 

α)γ. Επιτροπή Μουσικής, αποτελούμενη από δύο προσωπικότητες της Μουσικής και από έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, της Ένωσης Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος και της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος, αντίστοιχα. Έργο της Επιτροπής είναι η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 για τους μουσουργούς, αρχιμουσικούς και ερμηνευτές, συνθέτες στιχουργούς, ερμηνευτές ελληνικής μουσικής, λυρικούς καλλιτέχνες και λαϊκούς καλλιτέχνες του χώρου αυτού.

 

α)δ. Επιτροπή Θεάτρου, Κινηματογράφου και Χορού, αποτελούμενη από δύο προσωπικότητες των παραπάνω κατηγοριών και από έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος και Ακροάματος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, αντίστοιχα. Έργο της Επιτροπής είναι η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 για τους σκηνοθέτες, ηθοποιούς, σκηνογράφους, ενδυματολόγους, θεατρικούς συγγραφείς, μεταφραστές θεατρικών έργων, σεναριογράφους, χορογράφους, χορευτές και λαϊκούς καλλιτέχνες του χώρου αυτού.

 

Οι ειδικές Επιτροπές διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, έχουν τριετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας καθεμιάς από αυτές χρέη εισηγητή ασκεί ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος.

 

Οι Επιτροπές αυτές συνέρχονται το πρώτο τετράμηνο κάθε έτους, προκειμένου να εξετάσουν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν το προηγούμενο έτος και περατώνουν το έργο τους μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους.

 

γ. Η αναγραφόμενη παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2435/1996 (ΦΕΚ 189/Α/1996) που από παραδρομή ακολουθεί την παράγραφο 4, αναριθμείται σε 5, η δε παράγραφος 3 σε 6 και αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Για τους ήδη συνταξιούχους της κατηγορίας αυτής, καθώς και για τους κριθέντες από τις Επιτροπές του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 214/1973 (ΦΕΚ 270/Α/1973), στους οποίους αναγνωρίσθηκε μεν το δικαίωμα σύνταξης, αλλά δεν εισπράττουν ή εισπράττουν μέρος της, ισχύει το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς υπό το οποίο κρίθηκαν.

 

Όσοι έχουν κριθεί και δεν τους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα σύνταξης, σύμφωνα είτε με τις διατάξεις του προηγούμενου νομικού πλαισίου είτε με τις ισχύουσες διατάξεις, μπορούν να επανέλθουν για να επανακριθούν από τις Επιτροπές του παρόντος νόμου, εφόσον έχουν να παρουσιάσουν νέο έργο.}

 

3. Τα πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2435/1996 (ΦΕΚ 189/Α/1996) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Με την ίδια κοινή απόφαση διορίζεται επταμελής Διοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από:

 

Ι. Μία προσωπικότητα του άσματος και του χορού, που επιλέγεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

ΙΙ. Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.

ΙΙΙ. Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Μουσικοσυνθετών Στιχουργών Ελλάδος.

IV. Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος.

V. Έναν εκπρόσωπο του Σωματείου Χορού και Ρυθμικής.

VI. Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.

VΙΙ. Έναν ειδικό επιστήμονα με πτυχίο νομικής ή οικονομικών ή πολιτικής επιστήμης ή έναν υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία οι παραπάνω φορείς αρνούνται ή παρά την πάροδο εύλογου χρόνου παραλείπουν να υποδείξουν εκπροσώπους τους για διορισμό, ο Υπουργός Πολιτισμού προβαίνει σε συμπλήρωση της σύνθεσης της Διοικούσας Επιτροπής κατά την κρίση του.

 

Η Διοικούσα Επιτροπή ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης. Επίσης, αποφασίζει για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής στο μητρώο δικαιούχων, καθώς και για το ύψος της χορηγίας τακτικής και έκτακτης.

 

Τα της λειτουργίας της Ένωσης και διαχείρισης των πόρων αυτής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας που εκδίδεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αμοιβή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, ειδική αποζημίωση του Προϊσταμένου της Ένωσης, καθώς και αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού αυτής, καθορίζονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού μετά από σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής, βαρύνουν δε τις πιστώσεις της Ένωσης.}

 

4. α. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2435/1996 (ΦΕΚ 189/Α/1996) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την ίδια κοινή απόφαση διορίζεται επταμελής Διοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από:

 

Ι. Έναν εκπρόσωπο του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΤΑΣΕΗ), ως Πρόεδρο.

ΙΙ. Έναν εκπρόσωπο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ).

ΙΙΙ. Έναν εκπρόσωπο του Ταμείου Συντάξεων Ηθοποιών.

IV. Τρεις προσωπικότητες του Θεάτρου, που επιλέγονται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

V. Έναν ειδικό επιστήμονα με πτυχίο νομικής ή οικονομικών ή πολιτικής επιστήμης ή έναν υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία οι παραπάνω φορείς αρνούνται ή παρά την πάροδο εύλογου χρόνου παραλείπουν να υποδείξουν εκπροσώπους τους για διορισμό, ο Υπουργός Πολιτισμού προβαίνει σε συμπλήρωση της σύνθεσης της Διοικούσας Επιτροπής κατά την κρίση του.

 

Η Διοικούσα Επιτροπή ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση των πόρων της Ένωσης. Επίσης, αποφασίζει για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής στο μητρώο δικαιούχων, καθώς και για το ύψος της χορηγίας τακτικής και έκτακτης.

 

Τα της λειτουργίας της Ένωσης και διαχείρισης των πόρων αυτής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας που εκδίδεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο κανονισμός λειτουργίας εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της κοινής απόφασης σύστασης του Ταμείου.

 

Αμοιβή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, ειδική αποζημίωση του Προϊσταμένου της Ένωσης, καθώς και αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού αυτής, καθορίζονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού μετά από σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής, βαρύνουν δε τις πιστώσεις της Ένωσης.}

 

β. Τα έβδομο και όγδοο εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2435/1996 (ΦΕΚ 189/Α/1996) καταργούνται.

 

5. α Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Παιδικού Θεατρικού Έργου.

 

Για την ενίσχυση και προαγωγή του παιδικού θεατρικού έργου, καθιερώνεται ετήσιος διαγωνισμός απονομής Κρατικού Βραβείου Συγγραφής Παιδικού Θεατρικού Έργου, που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, το πρώτο δίμηνο κάθε έτους.

 

Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού, ο καθορισμός των βραβείων τα χρηματικά έπαθλα και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

Τα υποβαλλόμενα στο διαγωνισμό έργα πρέπει να μην έχουν εκδοθεί, ανεβαστεί στο θέατρο ή την τηλεόραση και να μην έχουν μεταδοθεί από το ραδιόφωνο.

 

Έργο το οποίο έχει κριθεί μία φορά από την Επιτροπή ή άλλη Κρατική Επιτροπή θεατρικού βραβείου, δεν μπορεί να υποβληθεί προς κρίση.

 

Η κρίση γίνεται από πενταμελή Επιτροπή που αποτελείται από: Ι) ένα θεατρικό συγγραφέα, ΙΙ) ένα σκηνοθέτη, ΙΙΙ) έναν κριτικό θεάτρου, ΙV) έναν ηθοποιό, ένα πρόσωπο με γνώση των θεατρικών θεμάτων.

 

Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για δύο (2) χρόνια και είναι δυνατόν να επαναδιορίζονται. Με την πράξη διορισμού των μελών της Επιτροπής διορίζεται και ο Πρόεδρός της.

 

Εισηγητής, χωρίς ψήφο, είναι ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του οικείου τμήματος. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης.

 

β. Κρατικό Βραβείο Μελίνα Μερκούρη.

 

Για την ενίσχυση των προσπαθειών των νέων δημιουργών του Πνεύματος και των Τεχνών καθιερώνεται ετήσιο Κρατικό Βραβείο με την επωνυμία ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ.

 

Το Κρατικό Βραβείο Μελίνα Μερκούρη απονέμεται σε νέο Έλληνα δημιουργό ή σύνολο Ελλήνων δημιουργών, ηλικίας μέχρι τριάντα ετών και αφορά στο σημαντικότερο πολιτιστικό έργο νέου δημιουργού του προηγούμενου της απονομής έτους. Η επιλογή του έργου γίνεται από όλες τις τέχνες, αυτό δε πρέπει να είναι δημοσιοποιημένο.

 

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζεται το χρηματικό έπαθλο του Βραβείου και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

Η αξιολόγηση του έργου και η απονομή του Βραβείου γίνεται από επταμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους των τεχνών και των γραμμάτων.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ως Γραμματέας υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

γ. Κρατικά Βραβεία Χορού.

 

Για την ενίσχυση, προαγωγή και διάδοση της τέχνης του χορού καθιερώνονται τα εξής ετήσια Κρατικά Βραβεία Χορού στους τομείς του Κλασικού, Μοντέρνου και Σύγχρονου Χορού και αφορούν στην καλύτερη: α) παραγωγή, β) χορογραφία, γ) πρωτότυπη μουσική σύνθεση για το χορό, δ) σκηνογραφία ενδυματολογία για το χορό, ε) ανδρική ερμηνεία και στ) γυναικεία ερμηνεία. Η απονομή των βραβείων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από εισήγηση επταμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής που φέρει τον τίτλο Επιτροπή Απονομής Κρατικών Βραβείων Χορού και αποτελείται από προσωπικότητες του χορού και των τεχνών γενικότερα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται απαραιτήτως ένας μουσικός και ένας σκηνογράφος ενδυματολόγος. Καθήκοντα εισηγητή χωρίς ψήφο ασκεί ο καθ' ύλην αρμόδιος Διευθυντής του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού ή υπάλληλος εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Η Επιτροπή διορίζεται και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και έχει τριετή θητεία. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα χρηματικά έπαθλα για κάθε βραβείο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η αποζημίωση της παραπάνω Επιτροπής, του εισηγητή και του γραμματέα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.

 

δ. Η αποζημίωση των Επιτροπών των παραπάνω Βραβείων καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2470/1997, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.

 

ε. Αναθέσεις συγγραφής νεοελληνικών θεατρικών έργων.

 

Για την ενίσχυση της νεοελληνικής θεατρικής δημιουργίας, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θεάτρου, ανατίθεται, κάθε έτος, σε πέντε (5) αναγνωρισμένους θεατρικούς συγγραφείς η συγγραφή θεατρικών έργων.

 

Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται το ύψος της αμοιβής του συγγραφέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανάθεσης.

 

στ. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 και της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του νόμου 1158/1981 (ΦΕΚ 127/Α/1981) καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 10 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003).

 

6. α. Ιδρύεται ως αυτοτελές τμήμα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος η Όπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης (ΟΔΘ).

 

β. Στους σκοπούς της Όπερας περιλαμβάνονται ιδίως:

 

Ι. Η ανάπτυξη, προαγωγή, προβολή και διάδοση της μελοδραματικής τέχνης στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης.

ΙΙ. Η σκηνική διδασκαλία και παρουσίαση έργων όπερας, οπερέτας, μουσικού θεάτρου, χορωδιακών έργων, συμφωνικών έργων και κλασικού τραγουδιού.

ΙΙΙ. Η μελέτη, έρευνα και παρουσίαση έργων Ελλήνων δημιουργών.

ΙV. Η εξοικείωση του κοινού με το ρεπερτόριο όπερας.

V. Η αξιοποίηση του τοπικού καλλιτεχνικού δυναμικού και η εξυπηρέτηση της περιφερειακής πολιτιστικής ανάπτυξης.

VΙ. Η σύσταση και λειτουργία εργαστηρίων λυρικού τραγουδιού για την εκπαίδευση, εξειδίκευση νέων μουσικών στον τομέα της όπερας.

VII. Η εξασφάλιση προϋποθέσεων για τη δημιουργία και ανάδειξη νέων μελοδραματικών έργων.

VIII. Η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία μουσικού αρχείου και μουσικής βιβλιοθήκης.

 

Στο πλαίσιο των σκοπών της, η Όπερα αναπτύσσει καλλιτεχνικές δραστηριότητες σχετικές με τη μελοδραματική τέχνη, διατηρεί μικρό σύνολο μονωδών, χορωδών, μουσικών και συντελεστών σκηνής, συνεργάζεται με καλλιτεχνικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, για την οργάνωση παραστάσεων ή και άλλων καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, διοργανώνει ή συμμετέχει σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, προβαίνει στην εγγραφή και αναπαραγωγή των κάθε είδους εκδηλώσεών της, εκδίδει βιβλία, περιοδικά, έντυπα και μπορεί να αναθέτει εργασίες συναφείς με τα παραπάνω σε τρίτους με αποφάσεις της πενταμελούς εποπτεύουσας Εφορείας του επόμενου εδαφίου.

 

Η Όπερα εποπτεύεται από πενταμελή Εφορεία με τετραετή θητεία, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού από εκπροσώπους του καλλιτεχνικού και πνευματικού κόσμου με ιδιαίτερη εμπειρία ως προς τα ζητήματα του λυρικού θεάτρου. Με την απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Εφορείας, στις συνεδρίασης της οποίας μετέχει και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

γ. Ως προς την Όπερα οι αρμοδιότητες του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ασκούνται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Όπερας.

 

Ο Υπουργός Πολιτισμού με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει τον Καλλιτεχνικά Διευθυντή της Όπερας με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Στη θέση του Διευθυντή της Όπερας διορίζεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει την ιδιότητα του Αρχιμουσικού ή του σκηνοθέτη Όπερας ή τραγουδιστή Όπερας ή συνθέτη που έχει διακριθεί στη σύνθεση έργων λυρικού ρεπερτορίου.

 

δ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Όπερας. Με τον εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται κατά ειδικότητα οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού και τα προσόντα του και ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Όπερας, στη συγκρότηση, στη λειτουργία και στις αρμοδιότητες της Εφορείας, στις σχέσεις της Εφορείας με το Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

ε. Μεταβιβάζονται στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, όπως εξοπλισμός, σκηνικά, κοστούμια και άλλα συναφή, που αποκτήθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 για λογαριασμό της Όπερας Δωματίου Θεσσαλονίκης.

 

στ. Η Όπερα μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ή άλλες συμφωνικές ορχήστρες για τη διοργάνωση κοινών παραγωγών και άλλων δράσεων.

 

7. α. Η περίπτωση 6 του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 1158/1981 (ΦΕΚ 127/Α/1981) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που παρέχει δικαίωμα διορισμού σε θέση καθηγητή κύριου μαθήματος της σχολής για την οποία ζητούν την ίδρυση.}

 

β. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων σπουδαστών των εισαγωγικών εξετάσεων των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης.

 

8. Απόφοιτοι Ανώτατων Πανεπιστημιακών Σχολών χορευτικής τέχνης ή μουσικής και γενικά καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του εξωτερικού, τετραετούς φοίτησης οι οποίες σχολές αναγνωρίζονται στην Ελλάδα ως Πανεπιστημιακές Σχολές από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής, έχουν τουλάχιστον το ίδιο επαγγελματικά δικαιώματα με τους απόφοιτους των αναγνωρισμένων ιδιωτικών σχολών χορευτικής τέχνης ή μουσικής και γενικά καλλιτεχνικής εκπαίδευσης της ημεδαπής τριετούς φοίτησης, που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού σύμφωνα με το νόμο 1158/1981. Για την αναγνώριση των ως άνω επαγγελματικών δικαιωμάτων αρκεί η γνωμάτευση του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής ότι ο αλλοδαπός εκπαιδευτικός φορέας, που τους παρείχε το πτυχίο, θεωρείται Πανεπιστήμιο τετραετούς φοίτησης. Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής δεν θίγει τα κριτήρια αναγνώρισης των πτυχίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εξωτερικού ως ισοτίμων προς αυτών των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

9. Το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 2435/1996 (ΦΕΚ 189/Α/1996) τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις Υπουργείο Πολιτισμού αντικαθίστανται από τη λέξη Δημόσιο.}

 

2. Στο τέταρτο εδάφιο οι λέξεις με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού αντικαθίστανται από τις λέξεις με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού ύστερα από πρόταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων.

 

3. Στο τέλος του άρθρου προστίθενται τα ακόλουθα:

 

Στα πρόσωπα του παρόντος άρθρου που έχουν προσληφθεί ή προσλαμβάνονται εμμίσθως από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την επωνυμία Εθνική Λυρική Σκηνή μετά την 31-01-1996 με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, αναστέλλεται η παραπάνω χορηγούμενη τιμητική σύνταξη, από την ημερομηνία πρόσληψής τους και για όσο χρονικά διάστημα διαρκεί η εργασιακή τους σχέση με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Η διακοπή και η επαναχορήγηση της τιμητικής αυτής σύνταξης συντελείται με την κατάθεση από τους ενδιαφερόμενους βεβαίωσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής έναρξης ή διακοπής της εργασιακής τους σχέσης προς την αρμόδια υπηρεσία συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

Αιτήσεις για τη χορήγηση τιμητικών συντάξεων, που έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, ισχύουν, κρίνονται δε σύμφωνα και με τις παραπάνω διατάξεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.