Νόμος 2557/97 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ορχήστρες και Μουσική Εκπαίδευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα και με επωνυμία Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με επωνυμία Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης, που εποπτεύονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και στη συνέχεια αναφέρονται ως Ταμεία.

 

Τα Ταμεία δεν υπάγονται στο δημόσιο τομέα ούτε στις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού ούτε στις διατάξεις για τις δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια έργα και λειτουργούν κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο και τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

β. Σκοπός των Ταμείων είναι η διαχείριση των κάθε είδους πιστώσεων, πόρων, εσόδων και περιουσίας των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και η διάθεση αυτών για την οργάνωση συναυλιών, την ίδρυση και λειτουργία μουσικών συνόλων, τη συνεργασία και σύμπραξη με άλλους καλλιτεχνικούς φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων και καλλιτεχνικών φορέων του εξωτερικού, στην παραγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με όρους και συμφωνίες που καταρτίζονται κατά περίπτωση, τη διοργάνωση περιοδειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την εγγραφή και αναπαραγωγή σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας των εκδηλώσεων των ορχηστρών και την ανάπτυξη κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας.

 

γ. Πόροι των Ταμείων είναι:

 

Ι. Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΙΙ. Έσοδα προερχόμενα από μουσικές εκδηλώσεις και παραγωγές.

ΙΙΙ. Εισφορές, δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα και κάθε άλλη έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή.

IV. Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

V. Έσοδα από επενδύσεις χρηματικών κεφαλαίων

VI. Έσοδα από εκμετάλλευση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων.

VII. Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

δ. Τα Ταμεία απολαμβάνουν όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.

 

ε. Τα Ταμεία διοικούνται το καθένα από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που διορίζεται για τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων ανακαλείται οποτεδήποτε και αζημίως με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να ανανεώνεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με την απόφαση διορισμού από τον Υπουργό Πολιτισμού ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Ταμείο δικαστικά και εξώδικα. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) συνεχών μηνών εκπίπτει και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εισηγητής, ο Διευθυντής της Ορχήστρας. Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό των Ταμείων.

 

στ. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικουρείται από προσωπικό απασχολούμενο στη γραμματεία και το λογιστήριο.

 

Το προσωπικό αυτό αποτελείται από υπαλλήλους των Κρατικών Ορχηστρών με παράλληλη ανάθεση καθηκόντων ή του Υπουργείου Πολιτισμού, ειδικά αποσπασμένους, και ενισχύεται ανάλογα με τις ανάγκες από ιδιώτες με σύμβαση έργου ή εργασίας, που δεν είναι δυνατό να υπερβούν τους δέκα (10), ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για ορισμένο χρόνο και μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, ο χρόνος δε αυτής θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες. Ο Προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ των υπαλλήλων που υπηρετούν με παράλληλη άσκηση καθηκόντων ή είναι αποσπασμένοι.

 

ζ. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ταμείου διενεργείται από ορκωτό λογιστή, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, εκτάκτως δε όταν ήθελε κριθεί απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο του ταμείου. Η ενημέρωση του ορκωτού ελεγκτή γίνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται από αυτό σε ειδική συνεδρίαση. Κατά τη πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης ο έλεγχος επεκτείνεται και στο ανέλεγκτο προηγούμενο χρονικό διάστημα.

 

η. Η νομική εξυπηρέτηση και δικαστική εκπροσώπηση του Ταμείου διεξάγεται από δικηγόρο, που προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε με πάγια αντιμισθία είτε για ορισμένη υπόθεση.

 

θ. Τα σχετικά με τη λειτουργία ταυ Ταμείου και τη διαχείριση των πιστώσεων, των πόρων, εσόδων και της περιουσίας του και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας που εκδίδεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έκδοση του παραπάνω κανονισμού το ειδικό Ταμείο λειτουργεί σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού.

 

ι. Το Ταμείο διαλύεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των σκοπών του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα θέματα της εκκαθάρισης του Ταμείου, η περιουσία του οποίου περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού.

 

ι)α. Τα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος λειτουργούντα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών καταργούνται. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία των καταργούμενων νομικών προσώπων περιέρχονται στα νομικά πρόσωπα που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο ως καθολικοί διάδοχοι, χωρίς καμιά ειδικότερη διαδικασία ή διατύπωση και φορολογική ή άλλη επιβάρυνση. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ορίζεται τριμελής επιτροπή από υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία θα διενεργήσει την απογραφή και την εκτίμηση της περιουσίας των καταργούμενων νομικών προσώπων. Η επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της στον Υπουργό Πολιτισμού.

 

Όσον αφορά εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα που περιλαμβάνονται στην περιουσία των καταργούμενων νομικών προσώπων, ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας καταχωρεί σημείωση της παρούσας διάταξης στα οικεία βιβλία μεταγραφών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του νόμου 3773/2009 (ΦΕΚ 120/Α/2009), τις παραγράφους 19 και 20 του άρθρου 10 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003).

 

2. α. Συνιστώνται στην Κρατική ορχήστρα Αθηνών και στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, ανά μία θέση Αναπληρωτή Διευθυντή για θέματα Διοίκησης με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται και με αποδοχές που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού. Η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

Προσόντα διορισμού ορίζονται τα εξής:

 

Ι. Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανώτατου Εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

ΙΙ. Δεκαετής τουλάχιστον διοικητική εμπειρία.

ΙΙΙ. Άρτια γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.

 

Στη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή για θέματα Διοίκησης μπορεί να διορίζεται και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα προβλεπόμενα από την παρούσα παράγραφο προσόντα. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση, ο διοριζόμενος μετά τη λήξη της θητείας επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του η οποία παραμένει κενή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των επί θητεία Διοικητικών Διευθυντών.

 

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α/1990) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στις θέσεις των διευθυντών με τριετή θητεία των Κρατικών ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης μπορούν να διορίζονται και μόνιμοι αρχιμουσικοί ή μουσικοί εκτελεστές των Ορχηστρών αυτών ή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ή ιδιώτες ή δημόσιοι υπάλληλοι που είναι μουσικοί εκτελεστές αναγνωρισμένου κύρους, εφόσον έχουν τα προβλεπόμενα από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 253/1983 (ΦΕΚ 95/Α/1983) προσόντα.}

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα σχετικά με τη διαδικασία εξετάσεων, τις εξεταστικές επιτροπές και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την κάλυψή των κάθε φορά κενών οργανικών θέσεων των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική διάταξη.

 

δ. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής και της Ορχήστρας των Χρωμάτων, πέραν των αρμοδιοτήτων που ασκούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του νόμου [Ν] 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α/1994), έχουν και τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Ι. προΐστανται των υπηρεσιών των ορχηστρών, εποπτεύουν και συντονίζουν τη λειτουργία τους και επιβλέπουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΙ. ασκούν πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό στο προσωπικό της ορχήστρας.

ΙΙΙ. εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προσλήψεις του κάθε είδους προσωπικού των ορχηστρών εκτός από το καλλιτεχνικό, το οποίο προσλαμβάνεται με απόφασή τους.

 

3. α. Συνιστάται στο Ωδείο Θεσσαλονίκης μια θέση διευθυντή με πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, με αποδοχές που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού. Η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα ειδικότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψή της θέσης αυτής. Τα προσόντα ορίζονται κατά κατηγορία και για τις ακόλουθες κατηγορίες: αρχιμουσικοί, μουσικοσυνθέτες, μουσικολόγοι, καθηγητές μουσικής.

 

Σε όλες τις περιπτώσεις ο διοριζόμενος πρέπει να έχει ανάλογο κύρος και διοικητική ικανότητα.

 

Εάν ο διοριζόμενος προέρχεται από τους κλάδους καθηγητών του ωδείου, μετά τη λήξη της θητείας του επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του, η οποία παραμένει κενή και η θητεία του ως διευθυντή θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

 

β. Ο διευθυντής του ωδείου προΐσταται των υπηρεσιών του, προσυπογράφει τα εντάλματα και τις εντολές πληρωμών, εκτελεί χρέη εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει των εξεταστικών επιτροπών εισαγωγικών, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, επιβλέπει και επιβάλλει, όταν πρέπει, την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας και γενικά ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζουν ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο και μεριμνά για την καλλιτεχνική και ομαλή λειτουργία του ωδείου.

 

Ο διευθυντής, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από υπάλληλο του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μουσικής ή ΤΕ3 Καθηγητών Α' Τάξεως ή ΤΕ4 Καθηγητών Β' Τάξεως, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

γ. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού.

 

4. α. Η μουσική εκπαίδευση διακρίνεται σε βασική και ανώτερη και παρέχεται από δημόσιες και ιδιωτικές σχολές.

 

Οι σχολές βασικής και ανώτερης μουσικής εκπαίδευσης εποπτεύονται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Η βασική μουσική εκπαίδευση έχει ως σκοπό την παροχή βασικών μουσικών γνώσεων και την προετοιμασία για την εισαγωγή στις ανώτερες σχολές μουσικής εκπαίδευσης. Η ανώτερη μουσική εκπαίδευση έχει ως σκοπό την παροχή μουσικής εκπαίδευσης στο ανώτερο δυνατό επίπεδο, μπορεί δε να οδηγεί και στην επαγγελματική μουσική σταδιοδρομία. Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολών μουσικής εκπαίδευσης υπόκεινται σε προηγούμενη άδεια που εκδίδεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

 

β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών σχολών ανώτερης μουσικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα ορίζονται το σχετικά με τη σχέση του πτυχίου τους με πτυχία άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης, τους τομείς, το γενικό πλαίσιο και το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα που διδάσκονται, τις εισαγωγικές, τις κατατακτήριες και τις διπλωματικές εξετάσεις, τις εξεταστικές επιτροπές και τους τίτλους σπουδών, τον εξοπλισμό και τα αρχεία των σχολών, τα προσόντα και τα καθήκοντα του διευθυντή, του αναπληρωτή διευθυντή και του διδακτικού τους προσωπικού, τη διάρκεια της φοίτησης και τις προϋποθέσεις εγγραφής και μετεγγραφής σπουδαστών, τη σύνθεση της επιστημονικής γνωμοδοτικής επιτροπής και τις αρμοδιότητές της.

 

Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολών ανώτερης μουσικής εκπαίδευσης, τα σχετικά με τη μεταβίβαση, την ανάκληση των αδειών αυτών και την αναστολή λειτουργίας των σχολών, τα προσόντα και τα ασυμβίβαστα των ιδρυτών ιδιωτικών σχολών, τις κτιριολογικές προϋποθέσεις στέγασής τους, τη διαδικασία πρόσληψης του διευθυντή, του αναπληρωτή διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού τους, τις οικονομικές υποχρεώσεις των ιδρυτών και των σπουδαστών και την επωνυμία τους, καθώς και τις αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα προβλέπονται οι διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεών του. Οι διοικητικές κυρώσεις που συνεπάγονται οι παραβάσεις αυτές μπορεί να είναι για τους ιδιοκτήτες έγγραφη επίπληξη, πρόστιμο μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και προσωρινή ή οριστική άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής. Οι διοικητικές κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν στους Διευθυντές και το προσωπικό των σχολών είναι η έγγραφη επίπληξη, πρόστιμο μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές και προσωρινή ή οριστική στέρηση του δικαιώματος να διευθύνουν ή να διδάσκουν.

 

γ. Οι παρακάτω συμπεριφορές αποτελούν ποινικά αδικήματα, διώκονται αυτεπάγγελτα και τιμωρούνται με τις ακόλουθες ποινές, εάν δεν τιμωρούνται βαρύτερα με άλλες διατάξεις νόμου:

 

Ι. Όποιος ιδρύει και λειτουργεί σχολή μουσικής εκπαίδευσης χωρίς τη νόμιμη άδεια, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 1 έτος και χρηματική ποινή.

 

ΙΙ. Ο ιδιοκτήτης ή ο Διευθυντής της σχολής μουσικής εκπαίδευσης, που δεν παραδίδει το αρχείο της στο Υπουργείο Πολιτισμού μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της σχολής τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή.

 

ΙΙΙ. Ο ιδιοκτήτης σχολής μουσικής εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί τη διαφορετική από την εγκεκριμένη επωνυμία τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες και χρηματική ποινή.

 

IV. Ο ιδιοκτήτης ή ο Διευθυντής σχολής μουσικής εκπαίδευσης που απασχολεί διδακτικό προσωπικό χωρίς νόμιμη έγκριση και πρόσληψή τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.

 

V. Όποιος παρά το νόμο χορηγεί ή αρνείται τη χορήγηση διπλώματος σχολής μουσικής εκπαίδευσης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

 

VΙ. Όποιος διαφημίζει σχολή μουσικής εκπαίδευσης ή εγγράφει σπουδαστές πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσής της τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.

 

δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού εκδίδεται ο γενικός κανονισμός λειτουργίας των Ανώτατων Σχολών Μουσικής Εκπαίδευσης, καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της εποπτείας στις σχολές αυτές και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ε. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία των Σχολών Βασικής Μουσικής Εκπαίδευσης και καθορίζονται τα σχετικά με τους τομείς, το γενικό πλαίσιο, τους κύκλους και τις κατευθύνσεις σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα, τις απολυτήριες εξετάσεις, τους τίτλους σπουδών, τις κτιριολογικές και λοιπές προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τους, τα σχετικά με τη μεταβίβαση και ανάκληση των αδειών, τα σχετικά με τα προσόντα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, των Διευθυντών, των Αναπληρωτών Διευθυντών και του προσωπικού των σχολών, τον εξοπλισμό τους, την επωνυμία τους, τις οικονομικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και των σπουδαστών, τις αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

 

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού εκδίδεται ο γενικός κανονισμός λειτουργίας των σχολών αυτών, καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της εποπτείας και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

5. α. Στο Ωδείο Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1445/1942 και ονομάζεται στο εξής Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (ΚΩΘ) λειτουργούν ανώτερη σχολή μουσικής εκπαίδευσης και σχολή βασικής μουσικής εκπαίδευσης. Ο αριθμός μαθητών της σχολής βασικής μουσικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο των σπουδαστών της σχολής Ανώτατη Σχολή Μουσικής Εκπαίδευσης.

 

β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, ορίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και των γενικών κανονισμών και ρυθμίζονται θέματα διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας, διάρθρωσης των υπηρεσιών και προσωπικού αυτού. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οργανικές θέσεις του Ωδείου Θεσσαλονίκης αυξάνονται και αναδιαρθρώνονται κατά κλάδους σε θέσεις διδακτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζεται ειδική διαδικασία πρόσληψης τακτικού διδακτικού προσωπικού, καθώς και διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και μετακαλούμενων, καθώς και ωρομισθίων καθηγητών για διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων και ρυθμίζονται θέματα ωραρίου εργασίας, διδακτικού προσωπικού και κατάταξης του ήδη υπηρετούντος προσωπικού.

 

γ. Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορούν να ιδρύονται δημόσιες ανώτερες σχολές μουσικής εκπαίδευσης και σχολές βασικής μουσικής εκπαίδευσης με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και να ρυθμίζονται θέματα διοίκησης, πόρων, οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.