Νόμος 2576/98 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Διατάξεις για το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και Ελληνική Κρατική Εταιρεία Τεχνικών Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ερευνητικά, τεχνολογικά προγράμματα και κάθε είδους επιστημονικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών δύναται να εκπονούνται από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και λοιπού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, άλλων ερευνητικών κέντρων, των δημόσιων υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Μέλη ερευνητικών ομάδων του προσωπικού του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών που μετέχουν στην εκπόνηση των ως άνω προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων, δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

2. Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος δύναται να συστήσει ανώνυμη εταιρεία, η οποία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και του νόμου [Ν] 2190/1920, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και σκοπό την προώθηση της επιστημονικής, τεχνικής, επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος των μελετητικών και εργοληπτικών εταιριών, των εταιριών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και τη συνδρομή στην προώθηση των αναπτυξιακών έργων στις χώρες αυτές.

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκφράζεται με μία μετοχή που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

 

3. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνική Κρατική Εταιρεία Τεχνικών Έργων που συστήθηκε με το νόμο 1332/1983 (ΦΕΚ 30/Α/1983) διαλύεται και ακολουθεί η εκκαθάριση που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν [Α] ΕΔ2Α/01/108/ΦΝ267/1984 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 687/Β/1984).

 

Το υπόλοιπο που μένει μετά την εκκαθάριση περιέρχεται στο Δημόσιο, το οποίο υποκαθιστά την Ελληνική Κρατική Εταιρεία Τεχνικών Έργων αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις της και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης. Τυχόν υποχρεώσεις αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων. Η κινητή περιουσία της Ελληνικής Κρατικής Εταιρείας Τεχνικών Έργων περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

4. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Ελληνική Κρατική Εταιρεία Τεχνικών Έργων μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και καταλαμβάνει κενές ή προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που συνιστώνται με την πράξη της μετάταξης. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν στις κατηγορίες και κλάδους (ειδικότητες) που προβλέπει ο οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή και σε συναφείς ή συνιστώμενους με την πράξη της μετάταξης κλάδους ή ειδικότητες.

 

Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που κατέχουν αυτές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.