Νόμος 2576/98 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες άλλων φορέων στα έργα της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 26 του νόμου [Ν] 1068/1980 (ΦΕΚ 190/Α/1980) προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5, που έχουν ως εξής:

 

{3. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών - Πειραιώς καθώς και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, να αναλαμβάνουν την κατασκευή έργων ως ακολούθως:

 

α. Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανατίθεται η κατασκευή του τοπικού δικτύου διαμέτρου αγωγών μικρότερης ή ίσης των 80 cm μέσα στις περιοχές ευθύνης τους, ο καθαρισμός των φρεατίων της περιοχής ευθύνης τους πλην αυτών που βρίσκονται σε κεντρικές λεωφόρους και οδούς, καθώς και ο καθαρισμός των εκβολών των συλλεκτήρων πλην των ρεμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι κεντρικές λεωφόροι και οδοί, των οποίων η αρμοδιότητα καθαρισμού των φρεατίων παραμένει στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

β. Στις ανωτέρω Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στη διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ανατίθεται η κατασκευή των συλλεκτήρων ανεξαρτήτως διατομής και μορφής, πλην των ρεμάτων.

 

4. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και η διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όπως και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα εκτελούν τα έργα με εγκεκριμένες μελέτες της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας. Όλες οι μελέτες των έργων ιεραρχούνται προς εκπόνηση από τη συνιστώμενη στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 27.

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας υποχρεούται μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό προγραμματισμό που θα καθορίζεται από την ανωτέρω Επιτροπή να προβαίνει στις διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης των μελετών.

 

5. Αν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να τους ανατεθεί η σύνταξη μελετών δικτύων ακαθάρτων (πρωτευόντων, δευτερευόντων κ.λ.π.), συλλεκτήρων μεταφοράς λυμάτων και κέντρων επεξεργασίας αυτών, καθώς και η κατασκευή των αντίστοιχων έργων. Τα έργα αυτά εντάσσονται στο γενικότερο σχεδιασμό της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας που σχετίζεται με την ευρύτερη περιοχή.}

 

2. Στο άρθρο 27 του νόμου [Ν] 1068/1980, προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 που έχουν ως εξής:

 

{6. Η μελέτη και κατασκευή αγωγών και συλλεκτήρων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, καθώς και των διευθετήσεων και αναδιευθετήσεων χειμάρρων και ρεμάτων μπορεί, μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, να εκτελούνται απευθείας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

7. Για το συντονισμό του όλου έργου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και των λοιπών φορέων στους οποίους ανατίθεται, με τον παρόντα νόμο, η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από:

 

α. Το Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10).

 

β. Τον Προϊστάμενο Μελετών της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, με αναπληρωτή του τον τμηματάρχη της ανωτέρω Διεύθυνσης.

 

γ. Έναν εκπρόσωπο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών - Πειραιώς και Ανατολικής και Δυτικής Αττικής με τον αναπληρωτή του, που θα υποδειχθούν από τις Νομαρχιακές αυτές Αυτοδιοικήσεις.

 

δ. Έναν εκπρόσωπο της διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο αυτής.

 

ε. Έναν εκπρόσωπο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον αναπληρωτή του, που θα υποδεικνύονται από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής.

 

Η ανωτέρω Επιτροπή συνεδριάζει υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή Υδραυλικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων και έχει ως έργο το συντονισμό και την ιεράρχηση των προτεινόμενων από τους φορείς αναγκαίων μελετών και έργων, την κατάρτιση του προγράμματος κατασκευής των αντιπλημμυρικών έργων και την εισήγηση για τον αρμόδιο φορέα εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.}

 

3. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου δέκα του νόμου [Ν] 1955/1991 (ΦΕΚ 112/Α/1991) έχει ανάλογη εφαρμογή και κατά τη διάνοιξη υπόγειων σηράγγων για την εκτέλεση έργων αρμοδιότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.