Νόμος 2576/98 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ρυθμίσεις για τον έλεγχο και την επίβλεψη των ρυθμών και της ποιότητας των έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο χρόνος της θητείας στη θέση Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης, προκειμένου να μπορεί να κριθεί ο υπάλληλος για θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον έχει συνολική υπηρεσία άνω των 20 ετών.

 

2. Οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 20 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971 (ΦΕΚ 323/Α/1971) που προστέθηκε με την παράγραφο 2)β' του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995), περί επιτάξεων χώρων για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την εκτέλεση όλων των άλλων μεγάλων δημόσιων έργων Εθνικού Επιπέδου, για τα οποία συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.

 

3. Οι δαπάνες του έτους 1995, που πραγματοποιήθηκαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977), όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994) είναι νόμιμες.

 

4. Στο τέλος του άρθρου 4 του νόμου 2115/1993 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Ο ανάδοχος δημόσιου έργου που διαπιστώνεται ότι εμπορεύεται τα εξορυσσόμενα για την εκτέλεση του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο μέχρι είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές το οποίο εισπράττεται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημόσιων εσόδων.

 

Για τις ποινικές ευθύνες των στελεχών της εργοληπτικής επιχείρησης έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις περί υπεξαιρέσεως του Δημοσίου του Ποινικού Κώδικα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.