Νόμος 2636/98 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, μπορεί να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. στο Υπουργείο Ανάπτυξης (τομέας Τουρισμού) και στις Περιφέρειες και να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται αυτές οι υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να συνιστώνται νέες ή να αναδιαρθρώνονται οι υφιστάμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης (τομέας Τουρισμού) και των Περιφερειών, στις οποίες μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες, να συνιστώνται ή να μεταφέρονται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις, να μεταφέρονται οι αναγκαίοι πόροι, να συνιστώνται τα αναγκαία όργανα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες.

 

β. Μετά την δημοσίευση των ανωτέρω Προεδρικών Διαταγμάτων, αν κριθεί αναγκαίο, με κοινή απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών μπορεί να ανατίθεται προσωρινά ή υποστήριξη του έργου μιας Διεύθυνσης Τουρισμού άλλης Περιφέρειας που έχει την απαιτούμενη για το σκοπό αυτό υποδομή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001).

 

2. Για την κάλυψη των αναγκών που δημιουργούνται από τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται να μετατάσσεται προσωπικό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατά προτεραιότητα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τους όρους και με τη διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφοι 3 - 8 του παρόντος. Ειδικά στις μετατάξεις προς τις Περιφέρειες προηγούνται οι υπάλληλοι που έχουν προϋπηρεσία σε περιφερειακή υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

3. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του αυτού άρθρου μέχρι την ολοκλήρωση των μετατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, οι υπηρετούντες στις εκάστοτε καταργούμενες περιφερειακές υπηρεσίες υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις οικείες Περιφέρειες. Οι υπάλληλοι αυτοί θεωρούνται αποσπασμένοι στην Περιφέρεια μέχρις ότου μεταταγούν. Για την απόσπαση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία κοινοποιείται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και στον υπάλληλο.

 

β) Η μισθοδοσία των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου και οι λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων και των μισθωμάτων, των καταργούμενων περιφερειακών υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, συνεχίζουν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου θα δημοσιευθεί το Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του νόμου 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001).

 

4. Ομοίως από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του εδαφίου α' της παραγράφου 1 το Δημόσιο υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που προήλθαν από την άσκηση των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων ή απορρέουν από τις κάθε φύσης δικαιοπραξίες που έχουν καταρτισθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στα πλαίσια της άσκησης αυτών των αρμοδιοτήτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.