Νόμος 2671/98 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις Δευτερευουσών Απολαβών Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Κανονισμός Δευτερευουσών Απολαβών του Προσωπικού των ΣΕΚ, που κυρώθηκε με το από 22-11-1926 διάταγμα (ΦΕΚ 26/Α/1996), όροι εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας ή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, καθώς και αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Οργανισμού, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στον ανωτέρω Κανονισμό, αλλά ρυθμίζουν θέματα που διέπονται από αυτόν, παραμένουν σε ισχύ με τις ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

 

1. Όλο το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και δόκιμο) πλην του προσωπικού Έλξεως και Κινήσεως Αμαξοστοιχιών και Οδηγών Αυτοκινήτων, περί των οποίων η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου, που απομακρύνεται από την έδρα του κατά 30 τουλάχιστον km για εκτέλεση υπηρεσίας, δικαιούται τις εκάστοτε προβλεπόμενες αποζημιώσεις:

 

α. Γεύματος, όταν διανύει εκτός έδρας ολόκληρο το χρονικό διάστημα μεταξύ της 13ης και 17ης ώρας.

 

β. Δείπνου, όταν διανύει εκτός έδρας ολόκληρο το χρονικό διάστημα μεταξύ της 19ης και 22ης ώρας.

 

γ. Διανυκτέρευσης, όταν διανύει εκτός έδρας ολόκληρο το χρονικό διάστημα μεταξύ μεσονυκτίου και 6ης ώρας.

 

Τα χρονικά αυτά διαστήματα λογίζονται διανυόμενα εν συνεχεία, η διάνυση δε αυτών εκτός έδρας νοείται από τη στιγμή της αναχωρήσεως από την έδρα μέχρι την επάνοδο σε αυτήν.

 

2. Το προσωπικό Έλξεως και Κινήσεως Αμαξοστοιχιών και Οδηγών Αυτοκινήτων, για κάθε εκτός έδρας διακοπή δικαιούται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις το ύψος της αποζημίωσης διανυκτέρευσης που δικαιούται το προσωπικό Εσωτερικής Υπηρεσίας που διανυκτερεύει εκτός έδρας.

 

3. Οι Αρχιτεχνίτες Γραμμής, Τεχνίτες Γραμμής και Εργάτες Γραμμής του Κλάδου προσωπικού Συντήρησης Γραμμής και οι εκτελούντες χρέη Φύλακα Γραμμής δικαιούνται αποζημίωση γεύματος, δείπνου, διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον απομακρύνονται τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα από την έδρα της ομάδας για εκτέλεση υπηρεσίας.

 

4. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος καθορίζονται τα εκάστοτε είδη ρουχισμού, ατομικής προστασίας, στολής και υπόδησης του προσωπικού. Με ίδια απόφαση προσδιορίζεται και το προσωπικό που δικαιούται τα παραπάνω είδη.

 

5. Οι ειδικές πρόσθετες αμοιβές, οι οποίες χορηγούνται στο προσωπικό λόγω παροχής ειδικής φύσης εργασίας καταβάλλονται μόνο εφόσον πράγματι παρέχεται από το προσωπικό αυτή η εργασία.

 

Το προσωπικό του Κλάδου Προσωπικού Ελιγμών και μόνο αυτό που εργάζεται σε συγκροτήματα που έχουν ελιγμούς μεγάλης έντασης και διάρκειας δικαιούται αμοιβή ελιγμών λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών και των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, για διευκόλυνση των ελιγμών, καταργούμενης και αποκλειόμενης κάθε άλλης ρύθμισης για το θέμα αυτό.

 

6. Στο προσωπικό Έλξεως και Κινήσεως Αμαξοστοιχιών στους οποίους η Υπηρεσία υποχρεωτικά αναθέτει υπηρεσία διαφορετική από αυτήν που απορρέει από τα καθήκοντά τους, θα καταβάλλεται ημερήσια αμοιβή ίση προς το μέσο όρο των αμοιβών του αμέσως προηγούμενου τριμήνου κατά τα εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενα. Η αμοιβή αυτή δεν θα καταβάλλεται σε καμία περίπτωση όταν το προσωπικό υπηρετεί σε οργανικές θέσεις του κλάδου εκτός καθηκόντων, σε καλυπτόμενους με δελτίο ασθενείας, σε όσους με αίτησή τους υπηρετούν σε άλλες εκτός κυρίων καθηκόντων θέσεις, ως και στους λόγω ανικανότητας μη εκτελούντες τα κύρια καθήκοντά τους, εξαιρουμένων σε κάθε περίπτωση των λόγω εργατικού ατυχήματος εκτελούντων αλλότρια καθήκοντα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.