Νόμος 2671/98 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, δύνανται να παραχωρούνται ή να μεταβιβάζονται λεωφορεία, ή σιδηροδρομικά οχήματα τα οποία ανήκουν στους οργανισμούς Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων, Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς και Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς και με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών έχουν αποσυρθεί ή θα αποσυρθούν από την κυκλοφορία, προς τρίτες χώρες ή φορείς αυτών στα πλαίσια συνεργασίας της χώρας με αυτές.

 

Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται ο αριθμός των μεταβιβαζομένων λεωφορείων, τα στοιχεία ταυτότητας αυτών, το τίμημα και ο φορέας κάλυψης αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 10 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000).

 

2. Α. Στο άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2175/1993 (ΦΕΚ 211/Α/1993) προστίθεται παράγραφος 5 με το εξής περιεχόμενο:

 

{5. α. Τα ποσά που καταβλήθηκαν από το λογαριασμό του αποθεματικού κεφαλαίου κάθε πρώην Συγκοινωνιακής Επιχείρησης, ως προκαταβολές, για την προμήθεια λεωφορείων και το οποίο (αποθεματικό) είχε δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 και της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2078/1992 (ΦΕΚ 139/Α/1992) ανήκουν στις πρώην Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (ΣΕΠ) και θεωρείται ως ανίσχυρη οποιαδήποτε απαίτηση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών επ' αυτών. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών υποχρεούται να επιστρέψει, νομιμοτόκως από την ισχύ του παρόντος νόμου, κεφάλαια του αποθεματικού που είχαν καταβληθεί από τις πρώην Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις ως προκαταβολές αγοράς λεωφορείων, σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις στις οποίες υπεισήλθε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2175/1993.

 

β. Οι οφειλές των πρώην Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων ή μετόχων των πρώην Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων προς τον Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, στις 23-12-1993 από την εκποίηση ανταλλακτικών από το πρώην Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών προς τις Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις ή τους μετόχους αυτών με τις ρυθμίσεις του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2078/1992 και τα οποία δεν είχαν τιμολογηθεί κατά την εκποίησή τους (χορήγηση), καθορίζονται με βάση την αξία των αντίστοιχων ανταλλακτικών απογραφής της πρώην Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών έτους 1991 προσαυξημένες κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).

 

γ. Ως επιτόκιο καθορισμού των νομιμότοκων απαιτήσεων των πρώην Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2175/1993 και της, κατ' εξουσιοδότηση αυτής, εκδοθείσας υπουργικής απόφασης, ορίζεται για κάθε έτος το μέσο επιτόκιο των ετήσιων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα:

 

20,25% για το έτος 1993
17,50% για το έτος 1994
15,24% για το έτος 1995
12, 80% για το έτος 1996
10,11% για το έτος 1997 και

 

Το προκύπτον μέσο επιτόκιο για το χρονικό διάστημα από 01-01-1998 μέχρι της απόδοσης στους Εκκαθαριστές κάθε ωφελούμενου ποσού από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ή το Δημόσιο.}

 

Β. Στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 2175/1993 προστίθεται παράγραφος 9 με το εξής περιεχόμενο:

 

{9. Η επιδότηση του εισιτηρίου ή των μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2078/1992 δεν επεκτείνεται και δεν εφαρμόζεται και στις ετήσιες κάρτες των Υπουργείων Υγείας και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης, που χορηγήθηκαν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώην Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών με τις οποίες ρυθμίστηκε και κάθε σχετικό θέμα.}

 

Γ. Το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από της ισχύος του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των εκκαθαριστών των πρώην Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων που ορίσθηκαν κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2175/1993. Οι Εκκαθαριστές οφείλουν να παραδώσουν το προϊόν εκκαθάρισης στους νέους Εκκαθαριστές, που θα οριστούν με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των πρώην Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων οι οποίοι και θα ολοκληρώσουν την εκκαθάριση κάθε πρώην Συγκοινωνιακής Επιχείρησης.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση μιας ή περισσότερων πρώην Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων δεν ορίσει εντός τριμήνου από της ισχύος του παρόντος νόμου Εκκαθαριστές, παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία και το έργο των υπαρχόντων Εκκαθαριστών, δυναμένου του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών να αντικαταστήσει παραιτούμενο Εκκαθαριστή και μόνο.

 

Δ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του, κατά περίπτωση, αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

3. Στο άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 638/1970, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους [Ν] 771/1978, [Ν] 823/1978, [Ν] 1959/1991, 2366/1995 και 2465/1997, προστίθεται περίπτωση ι)γ, που έχει ως εξής:

 

{ι)γ. Τη μερική ή ολική χρηματοδότηση κατασκευής Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής από πρωτοβάθμιους ή δευτεροβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ως και οποιουδήποτε έργου ή προγράμματος σχετικού με την οδική ασφάλεια και τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων, που πραγματοποιείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από τις Υπηρεσίες Μεταφορών - Επικοινωνιών και Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή και από δημόσιους ή ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς.

 

4. Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών της Εταιρείας Θερμικών Λεωφορείων ανώνυμη εταιρεία επιτρέπεται η πρόσληψη μέχρι διακοσίων πενήντα (250) οδηγών από τον πίνακα σειράς προτεραιότητας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 13/ΑΣΕΠ/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.