Νόμος 2801/00 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Λοιπές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του νόμου 2578/1998, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με όμοια απόφαση συγκροτούνται νομοπαρασκευαστικές επιτροπές μέχρι δεκαπέντε (15) μέλη και θητεία μέχρι δύο (2) έτη από κρατικούς λειτουργούς, δικαστές, νομικούς συμβούλους του Κράτους, παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού όλων των βαθμίδων, δικηγόρους, ειδικούς επιστήμονες, δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους με εμπειρία στα θέματα μεταφορών ή επικοινωνιών, έργο των οποίων είναι η επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις επιτροπές αυτές μπορεί να ανατεθεί η κωδικοποίηση των διατάξεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος. Η Διαρκής Επιτροπή Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που έχει συγκροτηθεί με την 73861/6341/2000 (ΦΕΚ 344/Β/2000) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει, λειτουργεί από τη συγκρότησή της ως νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Η θητεία της επιτροπής αυτής είναι διετής. Επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, που έχουν συσταθεί και συγκροτηθεί με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και η σχετική δαπάνη και η αμοιβή των μελών τους από την έναρξη έως το πέρας των εργασιών τους είναι νόμιμη.}

 

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, κωδικοποιούνται περιοδικά σε ενιαίο κείμενο οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η διαγραφή, σύμπτυξη ή προσθήκη νέων άρθρων, ως και οποιαδήποτε αναγκαία φραστική μεταβολή, χωρίς αλλοίωση της έννοιας του ισχύοντος κειμένου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001).

 

2. α. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 19 του νόμου 2671/1998 (ΦΕΚ 289/Α/1998)) είναι ανώτατος υπάλληλος, εξομοιούμενος πλήρως για τις μισθολογικές και όλες τις λοιπές συνέπειες με Γενικό Διευθυντή κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων.

 

Για το Γενικό Επιθεωρητή έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2470/1997 και οι αποδοχές του καταβάλλονται από την υπηρεσία στην οποία ανήκει.

 

Η θητεία του Γενικού Επιθεωρητή ορίζεται τριετής. Η θητεία αυτή δύναται να ανανεωθεί για μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και τυχόν απόσπαση είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου.

 

Σε κάθε περίπτωση η θητεία ήδη τοποθετημένου Γενικού Επιθεωρητή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανανέωση της θητείας του ή την τοποθέτηση νέου Γενικού Επιθεωρητή. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του νόμου 2801/2000.

 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του τέταρτου μέρους - Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών του νόμου 2671/1998 (ΦΕΚ 289/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών συγκροτείται από τον Γενικό Επιθεωρητή, ο οποίος είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος και είκοσι (20) Επιθεωρητές - Ελεγκτές, οι οποίοι είναι είτε υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είτε αποσπώμενοι υπάλληλοι από δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και από τις ελεγχόμενες υπηρεσίες και οργανισμούς της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003).

 

3. Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

Προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991). Οι ειδικότητες προσωπικού και η απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών.

 

Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις θα γίνει με τη διαδικασία των διατάξεων του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Τεχνικών ειδικότητας ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να γίνει και με μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού από την Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Λεωφορείων ή από την εταιρεία Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς ή από την εταιρεία Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιά ή από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με δέσμευση ισάριθμων οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού, με τα πιο κάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 

- να κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτων Β' κατηγορίας,

- να έχουν ηλικία μέχρι και 45 ετών,

- να έχουν προϋπηρεσία ως τεχνίτες αυτοκινήτων στην Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Λεωφορείων ή στην πρώην ΕΑΣ ή στους Ηλεκτρικούς Σιδηρόδρομους Αθηνών - Πειραιώς ή στα Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιά ή στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος πέντε (5) ετών αν έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης (ΔΕ) ή δέκα (10) ετών αν έχουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 

δ. Οι ελεγκτές, που μεταφέρονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρούσας, δύνανται να ασχοληθούν και εναλλασσόμενο ωράριο (πρωινή - απογευματινή καθώς επίσης και να μετακινούνται και εκτός Νομού Αττικής για ελέγχους πεδίου. Για τις εκτός Νομού Αττικής μετακινήσεις δικαιούνται τις προβλεπόμενες εκτός έδρας αποζημιώσεις.

 

ε. Ως προϋπηρεσία, για την κατάταξη των μεταφερόμενων σε μισθολογικά κλιμάκια, λαμβάνεται αποκλειστικά η πραγματική υπηρεσία στην πρώην ΕΑΣ, στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας, στην Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Λεωφορείων, στους Ηλεκτρικούς Σιδηρόδρομους Αθηνών - Πειραιώς στα Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιά και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του άρθρου 20 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997).

 

στ. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία μεταφοράς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

ζ. Η μεταφορά του παραπάνω προσωπικού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

5. Στην περίπτωση ι)β' του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 638/1970 (ΦΕΚ 113/Α/1970) όπως αυτό διαμορφώθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995), προστίθεται υποπερίπτωση IV, που έχει ως εξής:

 

{IV για την αποστολή των τέκνων των υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των υπηρεσιών του τομέα Μεταφορών (Υπηρεσίες Μεταφορών - Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στις παιδικές κατασκηνώσεις.}

 

6. Αυτοί που μετατάχθηκαν σε ανώτερο κλάδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 611/1977 (Υπαλληλικός Κώδικας), μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που υπηρετούσαν σε πρώην περιφερειακές υπηρεσίες του, των οποίων οι πράξεις μετάταξης δημοσιεύθηκαν μετά την κατάργηση των ανωτέρω Υπηρεσιών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταλαμβάνουν συνιστώμενες, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού, άνευ απόληψης διαφοράς αποδοχών για το μέχρι της δημοσίευσης της εν λόγω πράξης διάστημα, εξακολουθούν δε να θεωρούνται αποσπασμένοι στην οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994, όπως αυτό ισχύει.

 

7. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μετατροπή, σε ελληνικές, αδειών οδήγησης που εκδόθηκαν σε κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

8. Η αποζημίωση που καθορίστηκε με την αριθμό 75351/804/1996 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 715/Β/1996) περί συγκρότησης Επιτροπής αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 9 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό [Α] 83719/1035/1996 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1025/Β/1996), καταβάλλεται και στα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής και τον αναπληρωτή γραμματέα αυτής.

 

9. α. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης κάθε κατηγορίας, τα οποία τίθενται σε αντικατάσταση άλλων αντίστοιχης κατηγορίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι, το αντικατασταθέν αυτοκίνητο όχημα κυκλοφορεί κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων, με απόφαση του οικείου νομάρχη κατάσχεται το παρανόμως κυκλοφορούν αυτοκίνητο και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες αυτού, ενώ ανακαλείται οριστικό το δικαίωμα άδειας κυκλοφορίας, ως δημόσιας χρήσης, του νομίμως κυκλοφορούντος αυτοκινήτου οχήματος, αν στοιχεία αυτού χρησιμοποιήθηκαν, καθ' οιονδήποτε τρόπο, για τη θέση σε κυκλοφορία του παρανόμως κυκλοφορούντος αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης.

 

β. Αυτοκίνητα οχήματα κάθε κατηγορίας, τα οποία κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων κυκλοφορούν ως δημόσιας χρήσης χωρίς να έχουν το δικαίωμα αυτό, με απόφαση του οικείου νομάρχη αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες και ανακαλείται το παρανόμως χορηγηθέν δικαίωμα άδειας κυκλοφορίας ως δημόσιας χρήσης και το αυτοκίνητο όχημα κατάσχεται.

 

γ. Στα εδάφια της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 261/1968 (ΦΕΚ 12/Α/1968).

 

10. α. Από της ισχύος του παρόντος και εφεξής σε περίπτωση αναγκαστικής κατάσχεσης και πλειστηριασμού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης κάθε κατηγορίας, το αυτοκίνητο μετά της άδειας κυκλοφορίας σαν δημόσιας χρήσης μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή αυτού.

 

Ο υπερθεματιστής υποχρεούται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κατακυρωτικής πράξης πλειστηριασμού να εκδώσει άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του, εφόσον έχει τις από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ανάλογα με το εκπλειστηριασθέν δημόσιας χρήσης αυτοκίνητο όχημα.

 

Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής δεν έχει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για να εκδώσει άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του, υποχρεούται μέσα στην ίδια προθεσμία να το μεταβιβάσει μετά της άδειας κυκλοφορίας σαν δημόσιας χρήσεως. σε πρόσωπο που να έχει τις προϋποθέσεις απόκτησης αυτού. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και το αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης δεν έχει μεταβιβασθεί, το δικαίωμα άδειας δημόσιας χρήσης χάνεται, εάν πρόκειται για ολόκληρο ποσοστό, ενώ εάν πρόκειται για ιδανικό μερίδιο, ανεξαρτήτως ποσοστού, μεταβιβάζεται στο συνιδιοκτήτη αυτού, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1061/1971 (ΦΕΚ 270/Α/1971).

 

β. Σε περίπτωση αφαίρεσης κατοχής αυτοκινήτου οχήματος δημόσιας χρήσης, από πωλητή που διατήρησε την κυριότητα αυτού, εφόσον η άδεια κυκλοφορίας είχε εκδοθεί στο όνομα του κατόχου, στον τέως κάτοχο του αφαιρεθέντος αυτοκινήτου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) παρέχεται νέα άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, ίδιας κατηγορίας με το αφαιρεθέν, εφόσον είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής ή επαγγελματίας οδηγός αυτοκινήτου, προσκομίσει δε νέο αυτοκίνητο και υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) έτους από την ημερομηνία της αφαίρεσης. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος το δικαίωμα απόλλυται αυτοδικαίως.

 

γ. Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 31 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3334/1955 (ΦΕΚ 254/Α/1955) και το άρθρο 16 του νόμου [Ν] 1959/1991.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006).

 

11. Στο άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 304/1969 (ΦΕΚ 195/Α/1969) προστίθεται εδάφιο ι)α', ως εξής:

 

{ι)α. Φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, όπως αυτοί καθορίζονται στην περίπτωση ζ' του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 285/1998 (ΦΕΚ 207/Α/1998), αποκλειστικά εντός του χώρου των αεροδρομίων.}

 

12. Τα επιβαλλόμενα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές, κάθε είδους, καθώς και οι καθυστερούμενες οφειλές προς αυτή, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

 

13. Στο άρθρο 13 του νόμου 2465/1997 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δύναται επίσης να καταρτίζει, να οργανώνει και να εκτελεί, επ' αμοιβή ή χωρίς αμοιβή, όταν προβλέπεται από διακρατική συμφωνία, προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης, για οποιοδήποτε άλλο θέμα πολιτικής αεροπορίας στο προσωπικό ημεδαπών ή αλλοδαπών κρατικών ή ιδιωτικών φορέων, που έχουν άμεσα ή έμμεσα σχέση με αεροπορικές δραστηριότητες.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου.}

 

14. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων και των Τμημάτων της Πτητικής Ικανότητας Αεροσκαφών και της Πτητικής Λειτουργίας Αεροσκαφών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που προβλέπονται στο άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1989 Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 28/Α/1989), προΐστανται:

 

α) της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων, μόνιμος υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ6 Αεροναυπηγών Μηχανικών ή ΠΕ9 Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ1 Αερολιμενικών με πτυχίο επιμελητή πτήσεων ή με πτυχίο χειριστή αεροσκαφών ή ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ4 Ηλεκτρονικών με πτυχίο χειριστή αεροσκαφών,

 

β) του Τμήματος Πτητικής Ικανότητας Αεροσκαφών της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων, μόνιμος υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ6 Αεροναυπηγών Μηχανικών ή ΠΕ9 Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,

 

γ) του Τμήματος Πτητικής Λειτουργίας Αεροσκαφών της Διεύθυνσης Πτητικών Προσώπων, μόνιμος υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ1 Αερολιμενικών με πτυχίο επιμελητή πτήσεων ή με πτυχίο χειριστή αεροσκαφών ή ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή ΠΕ4 Ηλεκτρονικών με πτυχίο χειριστή αεροσκαφών.

 

Η ανωτέρω διάταξη μπορεί να τροποποιείται εφεξής με προεδρικό διάταγμα.

 

15. α. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ. Έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, τις εγκαταστάσεις αυτών, μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής.}

 

β. Στο άρθρο 24 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 714/1970 (ΦΕΚ 238/Α/1970) προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Τα θέματα προστασίας της ασφάλειας, της κανονικότητας και της αποτελεσματικότητας των πτήσεων, που εξυπηρετούνται από ή μέσω των Ελληνικών Αερολιμένων, καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή και την αντιμετώπιση έκνομων ενεργειών που στρέφονται κατά προσώπων, κτιρίων, αεροναυτικών εγκαταστάσεων, αεροσκαφών και εξοπλισμού ρυθμίζονται στον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος κυρώνεται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Στον ανωτέρω Κανονισμό ρυθμίζονται, ιδίως, η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, ο έλεγχος ασφάλειας των πληρωμάτων, των επιβατών, των χειραποσκευών, των αποσκευών, του φορτίου και του ταχυδρομικού υλικού, ο έλεγχος της πρόσβασης στους αερολιμένες και, εν γένει, τις αεροπορικές εγκαταστάσεις και καθορίζονται για το σκοπό αυτόν οι απαιτούμενες, πέραν των οριζομένων στο νόμο 2518/1997, προϋποθέσεις, καθώς επίσης τα προσόντα, η πιστοποίηση, οι υποχρεώσεις, ο τρόπος εποπτείας και ελέγχου όσων παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, οι διοικητικές κυρώσεις για τη μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων και ο τρόπος επιβολής τους.}

 

16. Συνιστάται στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία (1) θέση Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με ισάριθμη μείωση των θέσεων του ίδιου κλάδου στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

 

Στη συνιστώμενη θέση τοποθετείται υπάλληλος εκ των κλάδων ΠΕ2 ή ΤΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με βαθμό Αρχιελεγκτή ή Προϊσταμένου Ελεγκτή.

 

Η τοποθέτηση διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου προσωπικού Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, για τρία (3) έτη. Με όμοια απόφαση δύναται να γίνει παράταση για τρία (3) ακόμη έτη.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο τρόπος καταβολής αποδοχών, επιδομάτων, καθώς και του επιδόματος αλλοδαπής του ως ανωτέρου υπαλλήλου.

 

17. Στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του νόμου 2671/1998 (ΦΕΚ 289/Α/1998) και μετά τη λέξη λεωφορεία προστίθενται οι λέξεις ή σιδηροδρομικό οχήματα.

 

18. Για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας δεν λαμβάνονται υπόψη, οι βεβαιωμένες οφειλές του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας από καταπτώσεις εγγυημένων, από το Ελληνικό Δημόσιο, δανείων, καθώς και οποιεσδήποτε προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις που προέρχονται από την ίδια αιτία.

 

19. Οι εντολές μετακίνησης των υπαλλήλων και λοιπών προσώπων των Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας, Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων, Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς και Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς εκδίδονται από τον διευθύνοντα σύμβουλο κάθε εταιρείας.

 

20. Η ρύθμιση της παραγράφου 2)στ του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 2668/1998 (ΦΕΚ 268/Α/1998) εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

21. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάθεση, σε ενδιάμεσους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών, έργων εφαρμογής μέτρων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης του χρηματοδοτούμενου, εν μέρει ή συνολικά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τη διαχείριση των αντιστοίχων πόρων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δημοσίου λογιστικού, των κρατικών προμηθειών των δημοσίων επενδύσεων, της ανάθεσης μελετών και κάθε άλλης σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

Τα ειδικά θέματα που αναφέρονται στις προϋποθέσεις και την άρση χορήγησης προκαταβολών στα όργανα και τη διαδικασία ελέγχου της προόδου των έργων και της διαχείρισης των καταβαλλόμενων ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

22. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο δ' του νόμου [Ν] 813/1976, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2235/1994 και κωδικοποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 34/1995 μετά τη φράση οι μισθώσεις χώρων εντός συνοριακών σταθμών ή περιοχών λιμένων ή αεροδρομίων προστίθεται περιλαμβανομένων και των χώρων εντός σταθμών και λοιπών εγκαταστάσεων των ηλεκτρικών σιδηροδρόμων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.