Νόμος 2672/98 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αληθής έννοια της διάταξης του άρθρου 2 παράγραφος 5 περίπτωση ζ' εδάφιο δεύτερο του νόμου 2503/1997 είναι ότι με αυτή προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια κατοχής του τυπικού προσόντος βάσει του οποίου έγινε κατάταξη στην αναφερόμενη κατηγορία.

 

2. Συνιστάται επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Έργο της επιτροπής είναι η μελέτη και η ανάλυση των αρμοδιοτήτων της κεντρικής και περιφερειακής κρατικής διοίκησης και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εισήγηση για την προσαρμογή της νομοθεσίας όλων των Υπουργείων, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη συγκρότηση του Κράτους.

 

Η επιτροπή συγκροτείται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως πρόεδρο, ένα Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, το Νομικό Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από επιστήμονες οι οποίοι έχουν γνώση και εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, από έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, ως μέλη. Στην επιτροπή ορίζονται και δύο υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκτελούν χρέη γραμματειακής εξυπηρέτησης.

 

Στην επιτροπή συμμετέχουν κάθε φορά, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που εξετάζονται, και εκπρόσωποι των αρμόδιων Υπουργείων.

 

Η επιτροπή υποβοηθείται στο έργο της από ομάδα τεχνικής στήριξης, που συγκροτείται από τρία μέχρι πέντε μέλη, υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζονται ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής και της ομάδας στήριξης και οι γραμματείς.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για τα μέλη της επιτροπής, της ομάδας τεχνικής στήριξης και των γραμματέων.

 

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης Β' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2503/1997 μετά τη φράση Δασών - Δασαρχεία προστίθεται από την έναρξη ισχύος του η φράση και Αναδασώσεων.

 

Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 2503/1997 αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

 

{Η Διεύθυνση Δασών - Δασαρχεία και οι Διευθύνσεις Αναδασώσεων διαρθρώνονται και έχουν τις αρμοδιότητες, την έδρα και την τοπική αρμοδιότητα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.}

 

Οι διατάξεις των περιπτώσεων ι)β' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και ι)δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 2503/1997 εφαρμόζονται αντίστοιχα και για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αναδασώσεων και τα Τμήματα αυτής.

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 2623/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.