Νόμος 2682/99 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (κανονισμός ΕΟΚ αριθμός 2658/87 του Συμβουλίου της 23-07-1987 ΕΕL.256 της 07-09-1987) υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος και του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1573/1985 (ΦΕΚ 201/Α/1985), όπως ισχύουν.

 

2. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας [ΕΟΚ] 1994/12/ΕΚ ή μεταγενέστερης:

 

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ποσοστό τέλους

Μέχρι 900 Κυβικά εκατοστά

7%

Από 901 - 1400 Κυβικά εκατοστά

15%

Από 1401 - 1600 Κυβικά εκατοστά

25%

Από 1601 - 1800 Κυβικά εκατοστά

35%

Από 1801 - 2000 Κυβικά εκατοστά

50%

Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω

88%

 

β) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας [ΕΟΚ] 1991/441/ΕΟΚ:

 

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ποσοστό τέλους

Μέχρι 900 Κυβικά εκατοστά

16%

Από 901 - 1400 Κυβικά εκατοστά

30%

Από 1401 - 1600 Κυβικά εκατοστά

50%

Από 1601 - 1800 Κυβικά εκατοστά

62%

Από 1801 - 2000 Κυβικά εκατοστά

92%

Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω

158%

 

γ) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών [ΕΟΚ] 1989/458/ΕΟΚ και [ΕΟΚ] 1988/76/ΕΟΚ:

 

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ποσοστό τέλους

Μέχρι 900 Κυβικά εκατοστά

27%

Από 901 - 1400 Κυβικά εκατοστά

55%

Από 1401 - 1600 Κυβικά εκατοστά

106%

Από 1601 - 1800 Κυβικά εκατοστά

143%

Από 1801 - 2000 Κυβικά εκατοστά

240%

Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω

371%

 

δ) Για αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας:

 

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ποσοστό τέλους

Μέχρι 900 Κυβικά εκατοστά

41%

Από 901 - 1400 Κυβικά εκατοστά

73%

Από 1401 - 1600 Κυβικά εκατοστά

142%

Από 1601 - 1800 Κυβικά εκατοστά

165%

Από 1801 - 2000 Κυβικά εκατοστά

296%

Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω

385%

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2473/1999 (ΦΕΚ 211/Α/1999).

 

3. Για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, αντίστοιχης με τις περιπτώσεις α', β', γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου, αντιρρυπαντικής ή συμβατικής τεχνολογίας, οι κατά περίπτωση συντελεστές τέλους ταξινόμησης μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

 

4. Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 1, 2 εφαρμόζονται και για αυτοκίνητα τύπου jeep της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.

 

5. Τα ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά αυτοκίνητα, με κινητήρα του οποίου οι εκπομπές ρύπων είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις για τα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας της Οδηγίας [ΕΟΚ] 1994/12/ΕΚ ή μεταγενέστερης, δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλος ταξινόμησης.

 

6.Σε περίπτωση έκδοσης νέας κοινοτικής οδηγίας με νέες προδιαγραφές ως προς τις εκπομπές ρύπων, από το χρόνο έναρξης εφαρμογής των αναγκαίων εθνικών μέτρων εναρμόνισης προς αυτή, για αυτοκίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές αυτές θα εφαρμόζονται οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Για τα αυτοκίνητα της οδηγίας [ΕΟΚ] 1994/12/ΕΚ και [ΕΟΚ] 1991/441/ΕΟΚ θα εφαρμόζονται οι συντελεστές των περιπτώσεων β και γ αντίστοιχα.

 

7. Με κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον χαρακτηρισμό των αυτοκινήτων ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τη διαπίστωση των προδιαγραφών από πλευράς αντιρρύπανσης που πληρούν σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες οι οποίες αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 2, για την υπαγωγή τους στον αντίστοιχο συντελεστή τέλους ταξινόμησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.