Νόμος 2682/99 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Φορολογητέα αξία επιβατικών αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτών, διαμορφώνεται από την άθροιση των παρακάτω στοιχείων:

 

α) Την τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο του αυτοκινήτου, όπως αυτή εμφανίζεται στους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους διανομείς αυτοκινήτων όπως αυτοί προσδιορίζονται από τον ΕΚ 1475/1995 της επιτροπής της 28-06-1995 (ΕΕL 145/1995).

 

Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα λαμβάνεται υπόψη η κατά τα παραπάνω τιμή χονδρικής πώλησης του αντίστοιχου επιβατικού αυτοκινήτου κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί, λόγω φθοράς από τη συνήθη χρήση η άλλη αιτία, με βάση τα παρακάτω ποσοστά μείωσης:

 

Από 1 μέχρι και 2 έτη 14%.

Πάνω από 2 μέχρι και 3 έτη 21%.

Πάνω από 3 μέχρι και 4 έτη 28%.

Πάνω από 4 μέχρι και 5 έτη 34%.

Πάνω από 5 μέχρι και 6 έτη 40%.

Πάνω από 6 μέχρι και 7 έτη 46%.

Πάνω από 7 μέχρι και 8 έτη 52%.

Πάνω από 8 μέχρι και 9 έτη 57%.

Πάνω από 9 μέχρι και 10 έτη 62%.

Πάνω από 10 έτη 67%.

 

Η κατά τα πιο πάνω τιμή χονδρικής πώλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας (τιμή αγοράς).

 

2. Προκειμένου για ασθενοφόρα οχήματα η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης διαμορφώνεται χωρίς το συνυπολογισμό της αξίας του ιατρικού εξοπλισμού αυτών:

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α/1999).

 

3. Όταν τα στοιχεία διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας επιβολής του τέλους ταξινόμησης των οχημάτων των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος νόμου εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους, για τον προσδιορισμό της αξίας αυτής λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 168 μέχρι και 172 του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/1993.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του νόμου 2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α/2001).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαραίτητα η προσφορά για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ή του κυλινδρισμού του κινητήρα των επιβατικών αυτοκινήτων δικαιολογητικά στοιχεία, καθώς και η αναγκαία διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια, για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Με την ίδια απόφαση συνίσταται ειδική επιτροπή για τον έλεγχο της κανονικότητας των αναγραφόμενων τιμών επί των τιμοκαταλόγων των επίσημων διανομέων αυτοκινήτων και των τιμών αγοράς των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων.

 

Από την ίδια επιτροπή προσδιορίζεται και η φορολογητέα αξία των εγχωρίως παραγομένων αυτοκινήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.