Νόμος 2682/99 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Τέλος ταξινόμησης μοτοσικλετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μοτοσυκλέτες κυλινδρισμού κινητήρα 51 κυβικών εκατοστών και πάνω, της δασμολογικής κλάσης 87.11 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας,υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως ακολούθως:

 

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ποσοστό τέλους

Μέχρι 51 μέχρι 125 Κυβικά εκατοστά

2%

Από 126 μέχρι 249 Κυβικά εκατοστά

3%

Από 250 μέχρι 900 Κυβικά εκατοστά

9%

Από 901 μέχρι 1.400 Κυβικά εκατοστά

15%

Από 1.401 μέχρι 1.600 Κυβικά εκατοστά

18%

Από 1.601 μέχρι 1.800 Κυβικά εκατοστά

22%

Από 1.801 κυβικά εκατοστά και πάνω

32%

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999).

 

2. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους της προηγούμενης παραγράφου, διαμορφώνεται από την άθροιση των παρακάτω στοιχείων:

 

α) Την πράγματι πληρωθείσα η πληρωτέα αξία για τις καινούργιες μοτοσικλέτες.

 

Για τις μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες λαμβάνεται υπόψη η τιμή χονδρικής πώλησης του αντίστοιχου τύπου μοτοσικλέτας κατά το χρόνο κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά, αφού η τιμή αυτή μειωθεί, λόγω φθοράς από τη συνήθη χρήση ή άλλη αιτία, με βάση τα παρακάτω ποσοστά μείωσης:

 

Από 1 μέχρι και 2 έτη 14%

Πάνω από 2 μέχρι και 3 έτη 21%

Πάνω από 3 μέχρι και 4 έτη 25%

Πάνω από 4 μέχρι και 5 έτη 32%

Πάνω από 5 μέχρι και 6 έτη 35%

Πάνω από 6 μέχρι και 7 έτη 39%

Πάνω από 7 μέχρι και 8 έτη 42%

Πάνω από 8 έτη 46%

 

Η τεκμαρτή αυτή αξία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας.

 

Στην περίπτωση που στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία αξιών δεν έχουν κατατεθεί τιμοκατάλογοι από τους επίσημους διανομείς η υπηρεσία αυτή καθορίζει την τιμή αγοράς με βάση τα στοιχεία που διαθέτει.

 

β) Τους εισαγωγικούς δασμούς που πράγματι καταβάλλονται.

 

γ) Τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται οι μοτοσικλέτες όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων, φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.