Νόμος 2682/99 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τέλος ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα φορτηγά αυτοκίνητα πλην τύπου JEEP και οι βάσεις τους, της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών [ΕΟΚ] 1991/542/ΕΟΚ φάση Β ή [ΕΟΚ] 1996/69/ΕΚ ή μεταγενέστερων, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως εξής:

 

α) Φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

 

β) Ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%).

 

γ) Κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους:

 

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ποσοστό τέλους

Μέχρι 900 Κυβικά εκατοστά

6%

Από 901 - 1400 Κυβικά εκατοστά

14%

Από 1401 - 1800 Κυβικά εκατοστά

18%

Από 1801 - 2000 Κυβικά εκατοστά

21%

Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω

26%

 

δ) Μεταχειρισμένες βάσεις των φορτηγών των προηγουμένων περιπτώσεων πέντε τοις εκατό (5%) για την περίπτωση α και επτά τοις εκατό (7%) για τις περιπτώσεις β και γ.

 

ε) Οι συντελεστές των προηγούμενων περιπτώσεων α έως και δ προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) προκειμένου για αυτοκίνητα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των παραπάνω Οδηγιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999).

 

2. Προκειμένου για κλειστά φορτηγά που προέρχονται από μετατροπή επιβατικών αυτοκινήτων, τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ, της προηγούμενης παραγράφου ποσοστά τέλους τριπλασιάζονται και υπολογίζονται επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται για τα επιβατικά.

 

3. Ως αυτοκίνητο όχημα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα νοείται όχι μόνο αυτό που εκ κατασκευής το αμάξωμά του είναι κλειστό, αλλά κι αυτό που προκύπτει με την προσθήκη στο αμάξωμα ανοικτού φορτηγού, καλύμματος από άκαμπτα στερεά υλικά ανεξάρτητα αν αφαιρείται εύκολα ή δύσκολα ή αν το πίσω μέρος του αμαξώματος παραμένει ανοικτό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999).

 

4. Για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται από την άθροιση των παρακάτω στοιχείων:

 

α) Την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία για τα καινούργια αυτοκίνητα.

 

Για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα λαμβάνεται υπόψη η τιμή που καθορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία Αξιών με βάση τα στοιχεία που η υπηρεσία αυτή διαθέτει. Η τεκμαρτή αυτή αξία, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας (τιμή αγοράς).

 

β) Τους εισαγωγικούς δασμούς που πράγματι καταβάλλονται.

 

γ) Τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται τα οχήματα όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων, φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας.

 

5. Τα ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα που διασκευάζονται σε κλειστά κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του νόμου 2443/1996 (ΦΕΚ 265/Α/1996) υποβάλλονται, αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 1573/1985, σε τέλος ταξινόμησης το ύψος του οποίου ορίζεται ως εξής:

 

Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 901- 1.400 κυβικά εκατοστά 733 ευρώ.

Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.401 - 1.800 κυβικά εκατοστά 1.027 ευρώ.

Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.801 - 2.000 κυβικά εκατοστά 1.467 ευρώ.

Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 2.001 κυβικά εκατοστά και πάνω 2.347 ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 2948/2001 (ΦΕΚ 249/Α/2001).

 

6. Με κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό των αυτοκινήτων του άρθρου αυτού ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας,καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ο έλεγχος της κανονικότητας των αναγραφομένων τιμών επί των τιμοκαταλόγων των φορτηγών αυτοκινήτων και των λοιπών δικαιολογητικών στοιχείων, καθώς και ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των εγχωρίως παραγομένων, υπάγεται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.