Νόμος 2683/99 - Άρθρο 81

Άρθρο 81: Χρόνος προαγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων απαιτείται:

 

α) Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

 

από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' τριετής υπηρεσία στο βαθμό Δ',
από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' τετραετής υπηρεσία στο βαθμό Γ',
από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β',
από το βαθμό Α' στο βαθμό του Διευθυντή εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Α' και άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος για δύο τουλάχιστον τριετίες και
από το βαθμό του Διευθυντή στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή τετραετής στο βαθμό του Διευθυντή.

 

Η τετραετής υπηρεσία στο βαθμό του Διευθυντή περιλαμβάνει και την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υποδιεύθυνσης ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω χρόνου υπηρεσίας εκδίδεται διαπιστωτική πράξη.

 

β) Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

 

από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' τριετής υπηρεσία στο βαθμό Δ',
από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' επταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ',
από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' επταετής υπηρεσία στο βαθμό Β',
από το βαθμό Α' στο βαθμό του Διευθυντή εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Α' και άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος για δύο τουλάχιστον τριετίες.

 

γ) Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' τριετής υπηρεσία στο βαθμό Δ',
από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ',
από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β'
και από το βαθμό Α' στο βαθμό του Διευθυντή επταετής υπηρεσία στο βαθμό Α' και άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος για δύο τουλάχιστον τριετίες.

 

δ) Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:

 

από το βαθμό Ε' στο βαθμό Δ' τριετής υπηρεσία στο βαθμό Ε',
από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' δεκαετής υπηρεσία στο βαθμό Δ',
από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' εννεαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000).

 

2. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά 1 έτος. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά τρία (3) έτη για τους υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και δύο (2) έτη για τους υπαλλήλους κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Αν ο υπάλληλος κατέχει και μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, για την κατά τα ανωτέρω μείωση χρόνου λαμβάνεται υπόψη μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Οι εν λόγω τίτλοι απαιτείται να είναι συναφείς με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν. Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.