Νόμος 2725/99 - Άρθρο 102

Άρθρο 102: Ποσοστό από το ΠΡΟΠΟ και το ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ - Υποχρεώσεις Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών και Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρία καταβάλλει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών και στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) από τα ακαθόριστα έσοδα, αφαιρουμένων των δικαιωμάτων των πρακτόρων, των δελτίων ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. Το ποσοστό αυτό καταβάλλεται άπαξ μηνιαίως από την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρία στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών και μέσω αυτής στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες και κατανέμεται ως εξής:

 

α) 1% στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία,

 

β) 1% στην Ένωση Α' Εθνικής Κατηγορίας και ενάμισι τοις εκατό (1,5%) στην Ένωση Β' και Γ' Εθνικής Κατηγορίας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

 

γ) 3,5% στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες Α' εθνικής κατηγορίας

 

δ) 2,5% στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες Β' εθνικής κατηγορίας

 

ε) 2,5% στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες Γ' εθνικής κατηγορίας.

 

Το ποσό που αναλογεί σε κάθε κατηγορία διανέμεται κατ' ισομοιρία στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες της κατηγορίας αυτής.

 

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών αποδίδει στις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες τα ποσά που τους αναλογούν εντός δέκα μερών από την ως άνω προς αυτή καταβολή. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών μπορεί να συμψηφίσει τυχόν υποχρεώσεις των Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών, προς αυτήν από το ως άνω ποσοστό. Σε περίπτωση που η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών δεν αποδώσει σε κάποια Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία τα παραπάνω ποσά στην προαναφερόμενη προθεσμία χωρίς νόμιμη αιτία, η συγκεκριμένη αιτία δικαιούται να ζητήσει από την Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρία να της καταβάλλεται απευθείας το ποσό που κατά τα ανωτέρω της αναλογεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002) και με το άρθρο 12 του νόμου 3479/2006 (ΦΕΚ 152/Α/2006).

 

2. Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία κοινοποιείται την Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών και στην Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρία σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος νόμου η καταβολή του αναλογούντος ποσοστού στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών ή σε συγκεκριμένη Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία διακόπτεται υποχρεωτικά ή περικόπτεται εν όλω ή εν μέρει. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος διάθεσης των ποσών που προκύπτουν από τη διακοπή ή την περικοπή αυτήν.

 

Διακοπή της καταβολής των ως άνω ποσών αποφασίζεται υποχρεωτικά όταν μια Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία:

 

α) Παρέλειψε να δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και να τις υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ή

 

β) παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμα στην ίδια ως άνω υπηρεσία την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων ή

 

γ) δεν έχει νόμιμη διοίκηση

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

3. Η κατά την παράγραφο 1 επιχορήγηση ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται στα δελτία ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ αγώνες μεταξύ Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται ως έσοδο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού διατίθεται για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.

 

4. Από την έναρξη των επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου Α' και Β' εθνικής κατηγορίας της περιόδου 1999 - 2000, όλοι οι αγώνες διεξάγονται την ίδια ημέρα της εβδομάδας, πλην δύο, οι οποίοι μπορεί να διεξάγονται διαφορετική ημέρα.

 

5. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών και κάθε Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούνται να διαθέτουν το πρόγραμμα αγώνων των πρωταθλημάτων επαγγελματικού ποδοσφαίρου όλων των κατηγοριών, προκειμένου ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου να τους συμπεριλαμβάνει στα δελτία ΠΡΟΠΟ ή ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ ή στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης.

 

6. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου το πρόγραμμα αγώνων των πρωταθλημάτων επαγγελματικού ποδοσφαίρου όλων των κατηγοριών, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την κλήρωση των αγώνων κάθε κατηγορίας, προκειμένου ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου να προβαίνει έγκαιρα στο σχεδιασμό και την κατάρτιση των δελτίων ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ και των δελτίων στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης.

 

7. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου κάθε αλλαγή του προγράμματος αγώνων των πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία τέλεσής τους, εκτός εάν η αλλαγή επιβάλλεται για λόγους δημόσιας τάξης ή για την εξυπηρέτηση των διεθνών υποχρεώσεων των ομάδων.

 

8. Για τη διευκόλυνση της κατάρτισης έκτακτων δελτίων ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ ή δελτίων στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών υποχρεούται να προγραμματίζει και ημέρα Τετάρτη τη διεξαγωγή των αγώνων του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Γ' εθνικής κατηγορίας και, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, της κατώτερης κατηγορίας επαγγελματικού πρωταθλήματος. Επίσης υποχρεούται να καθορίζει το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του παραπάνω πρωταθλήματος μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου.

 

9. Η παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου αυτού συνεπάγεται την περικοπή του ποσού με το οποίο επιχορηγείται ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών και η κάθε Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού επιβάλλεται στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών και πρόστιμο πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) έως εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών για κάθε παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων.

 

10. Όταν ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών ή οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου αυτού, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, με απόφασή του, μπορεί να απαγορεύσει την τέλεση ποδοσφαιρικών αγώνων των επαγγελματικών κατηγοριών σε εθνικά, δημοτικά ή κοινοτικά στάδια. Η, παρά την απαγόρευση, παραχώρηση των πιο πάνω σταδίων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για τα Μέλη της διοίκησής τους.

 

11. Η διάθεση του προγράμματος αγώνων εκ μέρους του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών και καθεμιάς Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρεία ξεχωριστά δεν θεμελιώνει αξίωση του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών ή των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών για αμοιβή ή αποζημίωση οποιασδήποτε φύσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου όγδοου του νόμου 4612/2019 (ΦΕΚ 77/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.