Νόμος 2725/99 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Υποχρεώσεις - Δικαιώματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4, 5 και 11 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων κάθε αθλητικής ομοσπονδίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του νόμου [Ν] 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/2016).

 

2. Η ομοσπονδία υποχρεούται να τηρεί μητρώο αθλητών και μητρώο προπονητών.

 

3. Δεν επιτρέπεται η έκτακτη επιχορήγηση αθλητικής ομοσπονδίας που διεκδίκησε και ανέλαβε τη διοργάνωση στην Ελλάδα ευρωπαϊκού ή παγκόσμιου πρωταθλήματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή διεθνών αγώνων με μεγάλη γενικά σημασία και διεθνή εμβέλεια, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Αν η διεκδίκηση μιας τέτοιας διοργάνωσης με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού τελεσφορήσει, η σύσταση οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 53 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, είναι υποχρεωτική.

 

4. Η αθλητική ομοσπονδία υποχρεούται να ενσωματώνει στον κανονισμό του άρθρου 27 του παρόντος νόμου τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, για τη φαρμακοδιέγερση.

 

5. Σε περίπτωση διάλυσης αθλητικής ομοσπονδίας, τα περιουσιακά της στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για εξυπηρέτηση αθλητικών αναγκών.

 

6. Προκειμένου να συμμετάσχει αθλητική ομοσπονδία σε διεθνείς αγώνες ή αθλητικές συναντήσεις στο εξωτερικό που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμά της, υποβάλλεται, κάθε φορά, προ είκοσι τουλάχιστον ημερών, αίτηση προς έγκριση μετάβασης με το εξής περιεχόμενο:

 

α) τόπο, χρόνο και σκοπό μετάβασης,

β) πλήρη στοιχεία και ιδιότητα των μελών που πρόκειται να μεταβούν και

γ) αναλυτικό προϋπολογισμό της σχετικής δαπάνης.

 

Σε επείγουσες περιπτώσεις η εικοσαήμερος προθεσμία μπορεί να μην τηρείται.

 

Οι διατάξεις του παραπάνω εδαφίου, πλην της περίπτωσης γ', εφαρμόζονται αναλόγως και επί αθλητικών σωματείων, ενώσεων, συνδέσμων, τμημάτων αμειβομένων αθλητών ή αθλητικών ανώνυμων εταιρειών.

 

Ύστερα από αίτηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, μπορεί να χορηγείται έγκριση για τη μετάκληση στη χώρα αλλοδαπών αθλητικών αποστολών ή μεμονωμένων αθλητών για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους διεθνείς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές συναντήσεις. Η έγκριση μετάβασης ή μετάκλησης χορηγείται προκειμένου περί αθλητικών σωματείων από την εποπτεύουσα αρχή του άρθρου 13 παράγραφος 1, με εξαίρεση τα αθλητικά σωματεία που μετέχουν σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων, στα οποία η έγκριση χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επίσης χορηγείται η ανωτέρω έγκριση στις αθλητικές ομοσπονδίες, ενώσεις, τμήματα αμειβομένων αθλητών ή αθλητικές ανώνυμες εταιρείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

7. α. Οι αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ολυμπιακές και μη, αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να υιοθετούν Κώδικες Δεοντολογίας, εναρμονισμένους με τα πρότυπα των διεθνών ομοσπονδιών των αντίστοιχων αθλημάτων ή, ελλείψει τέτοιων, της Διεθνούς Ολυμπιακής επιτροπής.

 

β. Οι Κώδικες Δεοντολογίας ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση των αναφερόμενων στο στοιχείο α' της παραγράφου αυτής αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών και των προσώπων που σχετίζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα και τρόπο με τις διοργανώσεις και τους αγώνες, που διεξάγονται από αυτές ή τις ενώσεις-μέλη τους και διέπουν ιδίως τη διαχείριση των οικονομικών τους υποθέσεων, την ακεραιότητα αγώνων και διοργανώσεων, καθώς και τις δημόσια εκδηλούμενες συμπεριφορές και δηλώσεις που πλήττουν τη φήμη των αντίστοιχων αθλημάτων.

 

γ. Στις αναφερόμενες στο στοιχείο α' της παραγράφου αυτής αθλητικές ομοσπονδίες συστήνονται υποχρεωτικά επιτροπές Δεοντολογίας, με αντικείμενο τη διερεύνηση και εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων, που σχετίζονται με τις υποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α' και β' της παραγράφου αυτής. Οι επιτροπές Δεοντολογίας έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία επί των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση των αναφερόμενων στο στοιχείο α' της παραγράφου αυτής αθλητικών ομοσπονδιών, ως επίσης των προσώπων που σχετίζονται με οποιαδήποτε ιδιότητα και τρόπο με τις διοργανώσεις και τους αγώνες, που διεξάγονται από αυτές ή τις ενώσεις-μέλη τους.

 

δ. Οι επιτροπές Δεοντολογίας αποτελούνται από ερευνητικό και δικαστικό τμήμα και συγκροτούνται υποχρεωτικά από τακτικούς δικαστές, με τριετή θητεία, η οποία δεν ανανεώνεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 66 του νόμου 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α/2016).

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.