Νόμος 2725/99 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Ειδικές επιτροπές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτούνται οργανωτικές εκτελεστικές επιτροπές, στις οποίες ανατίθεται η διεκδίκηση η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή αγώνων, συνεδρίων, συνόδων και Ολυμπιακών γεγονότων στη χώρα που έχουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή ή γενικά μεγάλη σημασία. Οι επιτροπές αυτές αμέσως μετά τη συγκρότησή τους, καταθέτουν προϋπολογισμό, ο οποίος ελέγχεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί εν όλω ή εν μέρει να τον τροποποιήσει Τα Μέλη των επιτροπών αυτών μπορεί να αντικαθίστανται ελεύθερα χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Οι κανόνες λειτουργίας των επιτροπών αυτών, τα ειδικότερα καθήκοντα και κάθε συναφές θέμα καθορίζονται με την απόφαση συγκρότησής τους.

 

Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση της παρούσας παραγράφου και αφορούν συνέδρια, συνόδους ή Ολυμπιακά γεγονότα ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 77 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003).

 

2. Οι επιτροπές της προηγούμενης παραγράφου αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δεν υπάγονται στο δημόσιο τομέα και λειτουργούν κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου. Οι επιτροπές αυτές, με απόφασή τους, προσδιορίζουν τα ειδικότερα καθήκοντα που ανατίθενται για άσκηση στον πρόεδρο και στα Μέλη τους.

 

3. Οι επιτροπές της παραγράφου 1 μπορούν να επιχορηγούνται,για την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό που καταρτίζουν και καταθέτουν προς έλεγχο στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 1:

 

(α) από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού,

(β) από τους τακτικούς προϋπολογισμούς των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Τουρισμού, με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού και

(γ) από τις Περιφέρειες στη γεωγραφική περιφέρεια των οποίων πρόκειται να διεξαχθούν οι αγώνες, τα συνέδρια, οι σύνοδοι και τα Ολυμπιακά γεγονότα της παραγράφου 1.

 

Οι επιτροπές επιτρέπεται να προσλαμβάνουν το αναγκαίο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που οι ίδιες καθορίζουν. Η σύμβαση εργασίας του προσωπικού δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες και επιτρέπεται να καταγγέλλεται ελεύθερα από τις επιτροπές οποτεδήποτε, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

4. Η διάλυση των ανωτέρω επιτροπών γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι επιτροπές αυτές υφίστανται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες. Με κοινές αποφάσεις του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, διατίθεται η περιουσία της επιτροπής για τις ανάγκες του Δημοσίου. Το απασχολούμενο προσωπικό απολύεται αυτοδικαίως, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της επιτροπής, καθορίζεται ο αριθμός του προσωπικού ο οποίος είναι αναγκαίας για την εκκαθάριση. Με την περάτωση της εκκαθάρισης το προσωπικό αυτό απολύεται χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Οι δαπάνες των επιτροπών ελέγχονται από ορκωτό λογιστή, το πόρισμα του οποίου υποχρεωτικά κοινοποιείται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

 

5. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορούν να συνιστώνται, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, επιτροπές που έχουν ως έργο:

 

α) την άσκηση νομοπαρασκευαστικών και νομοτεχνικών καθηκόντων για θέματα αθλητισμού,

β) την αντιμετώπιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,

γ) την αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος άπτεται των σκοπών και αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,

δ) την εκπόνηση προγραμμάτων διάδοσης και προαγωγής της αθλητικής και ολυμπιακής παιδείας και εκπαίδευσης.

 

Στα μέλη των ως άνω επιτροπών μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.