Νόμος 2725/99 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διοικητικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού σωματείου αποτελείται από 5 έως 15 μέλη, με θητεία από 1 έως 3 έτη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό. Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των θέσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αναστολή έως 31-12-2020 βλέπε την παράγραφο 1 του άρθρου έβδομου του νόμου 4639/2019 (ΦΕΚ 185/Α/2019).

 

2. Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του αθλητικού σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

 

3. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό σωματείο από Μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

 

4. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.