Νόμος 4639/19

Ν4639/2019: Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen / Macolin τη 18-09-2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, μετατροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κύρωση του νέου καταστατικού αυτής και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4639/2019: Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen / Macolin τη 18-09-2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, μετατροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κύρωση του νέου καταστατικού αυτής και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 185/Α/2019), 22-11-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/ Macolin τη 18-09-2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής.

 

Μέρος Β

 

Άρθρο δεύτερο: Τροποποίηση του άρθρου 41Γ του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) Διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων

 

Στο άρθρο 41Γ του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 9, ως εξής:

 

{9. Η αστυνομική αρχή δύναται οποτεδήποτε, εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες λαμβάνουν χώρα αθλητικές εκδηλώσεις, να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου περί εκδόσεως και θέσεως σε κυκλοφορία, καθώς και τη χρήση αποκλειστικά και μόνον ονομαστικών εισιτηρίων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που κατά τον διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί η κατοχή μη ονομαστικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου επί του οποίου το αναγραφόμενο ονοματεπώνυμο είναι διαφορετικό από αυτό του κατόχου του, θα επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του κατόχου του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται το ύψος του προστίμου, ο τρόπος βεβαίωσης της παραβάσεως από τα αρμόδια όργανα της αστυνομικής αρχής, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας ζήτημα.}

 

Άρθρο τρίτο: Τροποποίηση του άρθρου 41Δ του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων - Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων

 

1. Στο άρθρο 41Δ του νόμου 2725/1999 προστίθενται παράγραφοι 14 και 15, ως εξής:

 

{14. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 41Ε του παρόντος περί ηλεκτρονικής εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων, επιτρέπεται στα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από άδεια της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής ή του αθλητικού Εισαγγελέα, η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, μέσω κινητών συσκευών καταγραφής ήχου ή εικόνας ή οποιωνδήποτε άλλων ειδικών τεχνικών μέσων, ψηφιακών ή μη, οπτικής ή ηχητικής καταγραφής, εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων, στις οποίες διεξάγεται οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση, καθώς και στους περιβάλλοντες χώρους αυτών, συμπεριλαμβανομένων των χώρων, ανοικτών ή κλειστών, που οδηγούν στα αποδυτήρια και στα γραφεία των αθλητών, των αξιωματούχων και των αθλητικών παραγόντων, πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αθλητικής εκδήλωσης, για την αντιμετώπιση πράξεων βίας και ποινικών αδικημάτων με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης, της δίωξης ποινικών αδικημάτων, της επιβολής και της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων ή περιοριστικών όρων.

 

Για το σύννομο της συλλογής και επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων απαραίτητη είναι η προηγούμενη σχετική ενημέρωση του φίλαθλου κοινού. Η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με ευδιάκριτη αναγραφή επί του εισιτηρίου, με ανακοινώσεις σε σταθερές ή κινητές πινακίδες, εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, με ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα των αθλητικών εγκαταστάσεων, πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αθλητικής εκδήλωσης ή με σχετική ανακοίνωση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). O υλικός ή ψηφιακός φορέας στον οποίο ενσωματώνεται το αποδεικτικό υλικό αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και της διαδικασίας εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και περιοριστικών όρων. Το περιεχόμενο του υλικού ή του ψηφιακού φορέα διαγράφεται οριστικά ή ο υλικός ή ο ψηφιακός φορέας καταστρέφεται ολοσχερώς μετά την παρέλευση 30 ημερών από τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η διατήρηση και χρήση του περιεχόμενου του υλικού ή ψηφιακού φορέα για χρονικό διάστημα πέραν των 30 ημερών επιτρέπεται, κατόπιν αιτιολογημένης διάταξης του αρμόδιου Εισαγγελέα, μόνον για τους σκοπούς της διερεύνησης, της ανίχνευσης, της δίωξης ποινικών αδικημάτων, της αμετάκλητης επιβολής ποινικών κυρώσεων και της εκτέλεσης ποινών ή περιοριστικών όρων.

 

Μετά την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών το περιεχόμενο του υλικού ή του ψηφιακού φορέα διαγράφεται οριστικά ή ο υλικός ή ο ψηφιακός φορέας καταστρέφεται ολοσχερώς, χωρίς καθυστέρηση, με διάταξη του χορηγήσαντος την άδεια για τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία Εισαγγελέα. Οι διατάξεις του άρθρου 5 και του Κεφαλαίου Δ' του νόμου [Ν] 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) τυγχάνουν, εν προκειμένω, εφαρμογής.

 

15. Για την εκπλήρωση των σκοπών της προηγούμενης παραγράφου και την αντιμετώπιση, σύμφωνα με το εδάφιο α' της παραγράφου αυτής, πράξεων βίας που με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και γενικότερα για την αντιμετώπιση πράξεων βίας με σαφή αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο, επιτρέπεται στα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας η συλλογή και η περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που έχουν δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο ή σε τηλεοπτικό δίκτυο. Το εδάφιο δ' της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται εν προκειμένω αναλόγως. Τα εδάφια β', γ', ε', στ' και ζ' της ίδιας παραγράφου δεν εφαρμόζονται.}

 

2. Οι παράγραφοι 15, 16, 17, 18 και 19 του άρθρου 41Δ του νόμου 2725/1999 αναριθμούνται σε 16, 17, 18, 19 και 20 αντιστοίχως.

 

Άρθρο τέταρτο: Τροποποίηση του άρθρου 41ΣΤ παράγραφος 2 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις

 

1. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 41ΣΤ του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. α. Με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος:

 

α) χωρίς δικαίωμα από τον νόμο ή τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή υπερβαίνοντας το δικαίωμά του αυτό, εισέρχεται με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισοδίων, κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης ή αμέσως πριν από την έναρξη ή αμέσως μετά τη λήξη της, στον αγωνιστικό χώρο ή στον χώρο των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή στους διαδρόμους που συνδέουν τους ανωτέρω χώρους,}

 

2. Στο άρθρο 41ΣΤ του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 10, ως εξής:

 

{10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, πλην των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 2, εφαρμόζονται και όταν τα εγκλήματα, έχοντας σαφή αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο, τελούνται σε τόπο και σε χρόνο που δεν συνδέονται με συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση.}

 

Μέρος Γ

 

Άρθρο πέμπτο: Τροποποίηση του άρθρου 3 παράγραφος 3 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί

 

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι και τους αλυτάρχες και τους κριτές των αθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.}

 

Άρθρο έκτο: Τροποποίηση του άρθρου 27 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) Κανονισμοί

 

Το άρθρο 27 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 104, με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η γενική συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος ή του οικείου κλάδου άθλησης, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς Κανονισμοί. Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικείας ομοσπονδίας. Οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό. Μετά την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας 2 μηνών από την ημερομηνία της υποβολής του προς έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, ο Κανονισμός θεωρείται ότι έχει εκδοθεί νομίμως. Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας κανονισμού διαπιστωθεί ότι ρυθμίσεις αυτού πρέπει να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να εναρμονιστούν με διατάξεις του παρόντος ή άλλων νόμων, ο κανονισμός αναπέμπεται στην οικεία ομοσπονδία προκειμένου να συμμορφωθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Αν η ομοσπονδία δεν συμμορφωθεί εντός 2 μηνών από την αναπομπή, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να αποφασίσει την αναστολή της τακτικής επιχορήγησης της ομοσπονδίας και αν παρέλθουν 2 επιπλέον μήνες από την περί αναστολής της επιχορήγησης απόφαση, χωρίς η ομοσπονδία να έχει στο μεταξύ συμμορφωθεί, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να ανακαλέσει την ειδική αθλητική αναγνώρισή της.}

 

Άρθρο έβδομο: Αναστολή ισχύος διατάξεων που εισήχθησαν με το νόμο 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019)

 

1. Αναστέλλεται η ισχύς των κάτωθι διατάξεων έως και την 31-12-2020:

 

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2725/1999, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019),

 

β) του άρθρου 5 του νόμου 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019),

 

γ) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2725/1999, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019),

 

δ) του άρθρου 14 του νόμου 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019),

 

ε) των 2 τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 2725/1999, τα οποία προστέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019),

 

στ) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 2725/1999, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019),

 

ζ) του άρθρου 24 του νόμου 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019) και

 

η) της παραγράφου 4 του άρθρου 62 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 

2. Καθ' όλη τη διάρκεια της αναστολής της προηγούμενης παραγράφου, τα άρθρα 4, 5, 13, 14, 22 και 24 του νόμου 2725/1999 θα ισχύουν υπό τη μορφή που είχαν προτού αντικατασταθούν αντιστοίχως δυνάμει των άρθρων 26, 28 και 30 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 

3. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών σωματείων, των ενώσεων και των ομοσπονδιών, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων των ενώσεων σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες, διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος.

 

Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του εκάστοτε αθλητικού φορέα, δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο εν λόγω φορέας. Εάν πρόκειται για αθλητικές ενώσεις ή ομοσπονδίες, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα υπόλοιπα μέλη των εφορευτικών επιτροπών εκλέγονται από το σώμα της οικείας Γενικής Συνέλευσης. Η παρούσα ρύθμιση κατισχύει κάθε διαφορετικής πρόβλεψης στα καταστατικά των αντίστοιχων αθλητικών φορέων.

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019) καταργείται.

 

Άρθρο όγδοο: Τροποποίηση του άρθρου 22 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η παράγραφος 7 του άρθρου 22 του νόμου 2725/1999, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019), τροποποιείται ως εξής:

 

{7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όποιος έχει συμπληρώσει 3 συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά 2 συνεχόμενες φορές πλήρους ή μερικής θητείας. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί 2 συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος 2 ετών. Μετά τη συμπλήρωση του 71ου έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται όμως να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Κατ' εξαίρεση για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με ειδικές ανάγκες ισχύουν τα εξής: α) το ανωτέρω ηλικιακό όριο ορίζεται στο 74ο έτος και β) δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, όποιος έχει συμπληρώσει 4 συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Για την εφαρμογή των ηλικιακών ορίων της παρούσας παραγράφου λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται αντιστοίχως το 71ο ή το 74ο έτος της ηλικίας.}

 

Άρθρο ένατο: Τροποποίηση του άρθρου 56 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) Ρύθμιση θεμάτων γυμναστηρίων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων

 

Στο άρθρο 56 του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος που φέρει τον αριθμό 12 και έχει ως εξής:

 

{12. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που αφορά τη διαδικασία της εκμισθώσεως ή της με αντάλλαγμα παραχωρήσεως της χρήσεως ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οποιοδήποτε ολυμπιακό συγκρότημα δύναται, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί η χρήση του με αντάλλαγμα σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία που αγωνίζεται στην ανώτατη κατηγορία του οικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος, εφόσον η υποψήφια μισθώτρια ή παραχωρησιούχος Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία υποβάλλει συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο αξιοποίησης ή επισκευής ή μετασκευής της ολυμπιακής εγκαταστάσεως και αναλάβει όλες τις δαπάνες αξιοποίησης ή επισκευής ή μετασκευής της, καθώς και τις δαπάνες της λειτουργίας και συντήρησής της. Για τον προσδιορισμό της Εκτιμώμενης Μισθωτικής Αξίας (ΕΜΑ) του προς εκμίσθωση ή παραχώρηση ακινήτου, η οποία θα είναι και η ελάχιστη αποδεκτή για τη σύναψη της μίσθωσης, θα συντάσσεται έκθεση εκτίμησης:

 

α) από την αρμόδια Διεύθυνση του εκμισθωτή ή παραχωρούντος, όταν η αντικειμενική αξία αυτού δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000 €,

 

β) από 1 ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή, όταν η αντικειμενική αξία αυτού υπερβαίνει το ποσό των 100.000 € μέχρι του ποσού του 1.500.000 €, και

 

γ) από 2 ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές, όταν η αντικειμενική αξία αυτού υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 €.

 

Στην τελευταία περίπτωση η επιλεγόμενη Εκτιμώμενη Μισθωτική Αξία θα είναι ο μέσος όρος των δύο εκτιμήσεων, η οποία εν συνεχεία εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του εκμισθωτή ή παραχωρούντος. Στη σύμβαση που θα καταρτίζεται μεταξύ του εκμισθωτή ή παραχωρούντος και της μισθώτριας ή παραχωρησιούχου Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της εκμίσθωσης ή παραχώρησης, οι παρεχόμενες ασφάλειες, εγγυήσεις και ρήτρες που θα επιβάλλονται στη μισθώτρια ή παραχωρησιούχο Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία για την καλή και εμπρόθεσμη τήρηση των συμφωνηθέντων όρων, ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, ρήτρες έκπτωσης ή εξόδου για την περίπτωση μη ολοκλήρωσης αυτού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια και εν γένει κάθε αναγκαίος όρος για τη διασφάλιση των συμφερόντων του εκμισθωτή ή του παραχωρούντος.

 

Στην περίπτωση αυτή η χρονική διάρκεια της μισθώσεως ή της παραχωρήσεως της χρήσεως δύναται να είναι ίση ή μεγαλύτερη των 10 ετών με δυνατότητα ισόχρονης παρατάσεώς της. Μετά τη λήξη του συμβατικού ή του κατόπιν παράτασης συμβατικού χρόνου της μίσθωσης ή της παραχώρησης, η χρήση, διοίκηση και διαχείριση του ακινήτου, μετά των συστατικών και παραρτημάτων του και όλου του εξοπλισμού του, όπως θα έχει διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση βρίσκεται κατά τον χρόνο εκείνον, επανέρχεται στον εκμισθωτή ή παραχωρούντα, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως της μισθώτριας ή παραχωρησιούχου Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας.}

 

Άρθρο δέκατο: Ορισμός Επιτροπής Διοίκησης Καυτατζογλείου Σταδίου

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 423/1976 (ΦΕΚ 223/Α/1976), η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του νόμου [Ν] 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Κατ' εξαίρεση το Καυταντζόγλειο Εθνικό Στάδιο Θεσσαλονίκης διοικείται από επταμελή Επιτροπή, με διετή θητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Δύο από τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται ύστερα από πρόταση των εκτελεστών της διαθήκης Λυσιμάχου Καυταντζόγλου. Στην Επιτροπή συμμετέχει ένας καθηγητής Φυσικής Αγωγής εφόσον τούτο είναι δυνατόν. Ο ανωτέρω αρμόδιος Υπουργός δύναται με απόφασή του να αντικαθιστά εν όλω ή εν μέρει τα μέλη της Επιτροπής και προ της λήξεως της θητείας του.}

 

Μέρος Δ

 

Άρθρο ενδέκατο: Εναρμόνιση της αθλητικής νομοθεσίας με το νόμο [Ν] 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018)

 

1. Όπου στο νόμο 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπεται εποπτεία από τον Υπουργό Ανάπτυξης, αυτή ασκείται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού ή την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 75 του ιδίου νόμου. Η κατά τα ανωτέρω εποπτεία δεν καταλαμβάνει τις διατάξεις του νόμου [Ν] 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018).

 

2. H παράγραφος 2 του άρθρου 75 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) καταργείται.

 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019) καταργείται.

 

4. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019) τροποποιείται ως εξής:

 

{(δ) στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και.}

 

Άρθρο δωδέκατο: Τροποποίηση του άρθρου 25 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015)

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του νόμου 4325/2015 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Οι αθλητές που έχουν καταλάβει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε Παραολυμπιακούς Αγώνες ή σε Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών και έχουν διορισθεί και υπηρετούν είτε στις Ένοπλες Δυνάμεις είτε στα Σώματα Ασφαλείας είτε στον δημόσιο τομέα είτε σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού είτε σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και περιλαμβάνονται στο τηρούμενο από την ελληνική στατιστική Αρχή μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είτε σε εποπτευόμενους από αυτήν φορείς, καθώς και σε άλλους φορείς ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που εκπονούν προγράμματα σχετικά με τη διάδοση του Ολυμπισμού, των Ολυμπιακών Αξιών, ή της Εκεχειρίας (Ομοσπονδίες Αθλημάτων, ΕΟΕ, ΕΘΝΟΑ), όπως επίσης και σε άλλα προγράμματα ή δράσεις σχετικές με τον αθλητισμό και την κοινωνική προσφορά του εν γένει.}

 

Μέρος Ε: Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

 

Άρθρο δέκατο τρίτο: Καταστατικό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

 

1. Ο αθλητικός οργανισμός που ιδρύθηκε στις 24-11-1894 υπό την επωνυμία Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (ΕΟΑ) με σκοπό τη διοργάνωση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων και ο οποίος απέκτησε νομική υπόσταση με το άρθρο 35 του νόμου [Ν] 2621/1899 (ΦΕΚ 141/Α/1899), ανασυγκροτήθηκε με το νόμο [Ν] 3148/1955 (ΦΕΚ 50/Α/1955) και μετονομάστηκε σε Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) και το κατ' εξουσιοδότηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 130/2000 (καταστατικό), μετατρέπεται σε μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενο και εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

2. Το καταστατικό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και οι τροποποιήσεις αυτού: α) ψηφίζονται από την Ολομέλειά της, με απόφαση που λαμβάνεται με απαρτία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών και πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτα (2/3) των έγκυρων ψήφων, β) εγκρίνονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και γ) κυρώνονται με νόμο.

 

3. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου, με την επιφύλαξη τήρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και της εθνικής νομοθεσίας που ισχύει σε συμμόρφωση προς αυτήν, το καταστατικό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής το οποίο, όπως ψηφίστηκε από την Ολομέλειά της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κατά τη συνεδρίαση της υπ' αριθμόν 21/03-10-2019 και εγκρίθηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή με το από 24-08-2018 έγγραφό της, έχει ως εξής:

 

Καταστατικό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

 

Άρθρο 1: Νομική μορφή - επωνυμία - έδρα

 

1. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

2. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη (Olympic Charter), το παρόν καταστατικό και το ελληνικό δίκαιο.

 

3. Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως Hellenic Olympic Committee (H.O.C).

 

4. Έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.

 

Άρθρο 2: Σκοπός - αρμοδιότητες

 

1. Σκοπός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι η ανάπτυξη, προαγωγή και προστασία του Ολυμπιακού Κινήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη.

 

2. Στον σκοπό και στις αρμοδιότητες της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής περιλαμβάνονται ιδίως:

 

(α) Η μέριμνα για την ορθή ερμηνεία κι εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών, αξιών και κανόνων του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη και η επίβλεψη και διασφάλιση της τήρησής του στην Ελλάδα.

 

(β) Η προαγωγή των θεμελιωδών αρχών και αξιών του Ολυμπισμού στην Ελλάδα, ιδίως στους τομείς του αθλητισμού και της εκπαίδευσης. Για τον σκοπό αυτόν Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

 

(α)α) μεριμνά για τη διάδοση της Ολυμπιακής παιδείας,

(β)β) προωθεί την ενσωμάτωση ολυμπιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλες τις σχολικές βαθμίδες και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,

(γ)γ) υποστηρίζει, με κάθε τρόπο και μέσο, τη λειτουργία της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας,

(δ)δ) ενθαρρύνει τη σύσταση Ολυμπιακών Μουσείων και ινστιτούτων κάθε είδους αφιερωμένων στην Ολυμπιακή Παιδεία, καθώς και την ανάπτυξη αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων δράσεων ή προγραμμάτων σχετικά με το Ολυμπιακό Κίνημα.

 

(γ) Η διάδοση και προάσπιση των αρχών του Φίλαθλου Πνεύματος σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

(δ) Η διάδοση στη νεολαία της αγάπης για τον αθλητισμό και του σεβασμού προς το αθλητικό και ολυμπιακό ιδεώδες.

 

(ε) Η ενθάρρυνση, επίβλεψη και οικονομική ενίσχυση του αθλητισμού υψηλών επιδόσεων, καθώς και του αθλητισμού για όλους.

 

(στ) Η οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των διοικητικών στελεχών του αθλητισμού και κάθε άλλης φύσεως σεμιναρίων ή εκδηλώσεων που προάγουν τις αρχές και τις αξίες του Ολυμπισμού.

 

(ζ) Η υλοποίηση των δράσεων και παρεμβάσεων που εγκρίνει η Ολομέλεια της, ύστερα από εισήγηση των τακτικών επιτροπών της, καθώς και η συμβολή, με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, σε δράσεις της Διεθνούς και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας ή άλλων φορέων με έργο τη διάδοση των ολυμπιακών αρχών και αξιών, σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

(η) Η ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης και βίας στον αθλητισμό, καθώς και η ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινωνίας σχετικά με την καταπολέμηση κάθε μορφή διάκρισης και βίας στον αθλητισμό.

 

(θ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ (World Anti-Doping Code) από τους ενδιαφερόμενους αθλητικούς φορείς, καθώς και η υιοθέτηση και εφαρμογή κανόνων και πολιτικών για την καταπολέμηση και την πρόληψη του ντόπινγκ, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ και τον ρόλο και τα καθήκοντα που ο Κώδικας αυτός αναθέτει στις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, ιδίως σχετικά με τις απαιτήσεις συμμετοχής σε αγώνες ή οικονομικής ενίσχυσης των αθλητών και των οικείων ομοσπονδιών και την εν γένει διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων αντιντόπινγκ.

 

(ι) Η παρακολούθηση της Εφαρμογής του Κώδικα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την πρόληψη της χειραγώγησης αγώνων και η ενημέρωση των αθλητών και των αθλητικών Ομοσπονδιών για τις διατάξεις του.

 

(ι)α) Η ενθάρρυνση και υποστήριξη μέτρων για την ιατρική περίθαλψη και εν γένει τη διασφάλιση και προώθηση της υγείας των αθλητών.

 

(ι)β) Η οικονομική επιχορήγηση και η εν γένει υποστήριξη, με κάθε άλλο μέσο ή τρόπο, των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της για την ανάπτυξη, διάδοση και προαγωγή των ολυμπιακών αθλημάτων και για την προετοιμασία των αθλητών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, στους Μεσογειακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων και οποιουσδήποτε άλλους ηπειρωτικούς ή διηπειρωτικούς αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων, καθώς και η απευθείας οικονομική ενίσχυση των αθλητών για την προετοιμασία και συμμετοχή τους στους παραπάνω αγώνες, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της αθλητικής ομοσπονδίας στη δύναμη της οποίας ανήκουν.

 

(ι)γ) Η εν γένει διοίκηση και διαχείριση των κάθε είδους αθλητικών και μη εγκαταστάσεων που της ανήκουν κατά κυριότητα ή της έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, των παραρτημάτων και των περιβαλλόντων χώρων αυτών, ιδίως του Καλλιμάρμαρου Παναθηναϊκού Σταδίου, του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου της Αθήνας, της εγκατάστασης της Αρχαίας Ολυμπίας και του Μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, του ξενοδοχείου επί της οδού Κηφισίας και Παντανάσσης στον Παράδεισο Αμαρουσίου και του οικήματος επί της οδού Καψάλη 4 στην Αθήνα.

 

Μέσα στα πλαίσια αυτά, Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή παραχωρεί τη χρήση των σταδίων και των λοιπών εγκαταστάσεών της σε τρίτους για τη διοργάνωση αγώνων, συνεδρίων, πολιτιστικών, κοινωνικών και κάθε άλλης φύσεως εκδηλώσεων, έναντι ανταλλάγματος καθοριζόμενο σε:

 

(α)α) ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) παρακρατούμενο από τις ακαθάριστες εισπράξεις του χρήστη - διοργανωτή, αν η παραχώρηση γίνεται για τη διοργάνωση αγώνων. Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ή, κατ' εξουσιοδότηση αυτής, η Εκτελεστική Επιτροπή, μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, να καθορίζει ποσοστό μικρότερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), ακόμη και μηδενικό ποσοστό, αν η παραχώρηση γίνεται προς αθλητικά σωματεία ή ομοσπονδίες που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα, (β)β) ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) παρακρατούμενο από τις ακαθάριστες εισπράξεις του χρήστη - διοργανωτή, αν η παραχώρηση γίνεται για τη διοργάνωση συνεδρίων, πολιτιστικών, κοινωνικών ή άλλης φύσεως εκδηλώσεων, εκτός αν η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ή, κατ' εξουσιοδότηση αυτής, η Εκτελεστική Επιτροπή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, καθορίσει διαφορετικό ποσοστό ή αποφασίσει την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού αντί για την παρακράτηση ποσοστού επί των ακαθάριστων εισπράξεων.

 

Οι άνω αποφάσεις της Ολομέλειας ή της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, εκδίδονται για συγκεκριμένο κάθε φορά αγώνα ή εκδήλωση, ύστερα από σχετική εισήγηση είτε του αρμοδίου τμήματος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είτε τακτικής επιτροπής της.

 

Για την εκπλήρωση των σκοπών της ίδιας ή και της Δ.Ο.Α. και τηρουμένων των διατάξεων του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη, Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή παραχωρεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της στην Αρχαία Ολυμπία χωρίς αντάλλαγμα.

 

(ι)δ) Η προστασία με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στη δικαιοσύνη, των εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων της.

 

Ιδίως Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μεριμνά για:

 

(α)α) τη διατήρηση και διαφύλαξη των ιδιοκτησιακών της δικαιωμάτων επί του οικοπέδου επί του οποίου έχει ανεγερθεί το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Σπύρος Λούης (Ο.Α.Κ.Α.) και οι συνοδευτικές αυτού αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις, (β)β) την επιστροφή της επικαρπίας του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης άμα τη λήξει του παραχωρητηρίου προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και από τη Γ.Γ.Α. προς την εταιρεία Γ. Καραϊσκάκης Α.Ε. και (γ)γ) τη διατήρηση και διαφύλαξη των ιδιοκτησιακών της δικαιωμάτων στις εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.), και το Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία και στα υπόλοιπα οικόπεδά της στην Αρχαία Ολυμπία και στην Αθήνα, στις περιοχές Στύλοι Ολυμπίου, Παγκράτι, Παναθηναϊκό Στάδιο - Οδός Άγρας ή όπου αλλού ευρίσκονται.

 

(ι)ε) Η συμμετοχή με εκπροσώπους της στη διοίκηση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

(ι)στ) Η έκδοση και διάθεση αναμνηστικών νομισμάτων, μεταλλίων, γραμματοσήμων και άλλων αντικειμένων με την ευκαιρία τέλεσης των θερινών και χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, των Ευρωπαϊκών Αγώνων, των Μεσογειακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων και κάθε άλλου ηπειρωτικού ή διηπειρωτικού αγώνα που τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων.

 

(ι)ζ) Η έκδοση και διάθεση λευκωμάτων, ειδικών εκδόσεων σχετικά με την ανάπτυξη και προαγωγή της Ολυμπιακής Ιδέας, της ιστορίας του Ολυμπισμού και του αθλητισμού εν γένει, ενημερωτικού υλικού και κάθε είδους εντύπων.

 

(ι)η) Η παραχώρηση αδειών χρήσης των εμβλημάτων της, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος έναντι ανταλλάγματος, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Ολομέλειας ή, κατ' εξουσιοδότηση αυτής, της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην οποία καθορίζονται οι όροι της παραχώρησης.

 

(ι)θ) Η σύναψη συμβάσεων χορηγίας με τρίτους (χορηγούς), με αντικείμενο την παροχή ενίσχυσης προς την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, σε χρήμα ή σε είδος / υπηρεσία, για την εκπλήρωση των σκοπών της, με αντιστάθμισμα την παραχώρηση στους χορηγούς, του δικαιώματος χρήσης του εμβλήματος - λογοτύπου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 3 ή άλλες παροχές σε είδος / υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ή για άλλους αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων, εξασφάλιση διαμονής στον τόπο διεξαγωγής των αγώνων αυτών, παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων της για τη διοργάνωση συνεδρίων και κάθε είδους εκδηλώσεων.

 

Για την έγκυρη κατάρτιση των χορηγικών αυτών συμβάσεων απαιτείται ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ή, κατ' εξουσιοδότηση αυτής, της Εκτελεστικής Επιτροπής της, στην οποία καθορίζονται ρητά τουλάχιστον η χορηγία, η αντιπαροχή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και η διάρκεια της σύμβασης.

 

(κ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται με νόμο, καθώς και κάθε αρμοδιότητα που ανατίθεται στις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη.

 

3. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ανήκει:

 

(α) Η τελική επιλογή των αθλητών που εκπροσωπούν κάθε φορά την Ελλάδα στους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, στους Μεσογειακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων και σε οποιουσδήποτε άλλους ηπειρωτικούς ή διηπειρωτικούς αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων.

 

(β) Η επιλογή της πόλης, η οποία μπορεί να διεκδικήσει τη διοργάνωση στην Ελλάδα, θερινών ή χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, Ευρωπαϊκών Αγώνων που διοργανώνονται από την Ένωση Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, Μεσογειακών Αγώνων ή άλλων ηπειρωτικών ή διηπειρωτικών αγώνων που τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής, των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών ή της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων, καθώς και η εποπτεία της διοργάνωσης των παραπάνω αγώνων εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη.

 

(γ) Η μέριμνα για την τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία και την τελετή Παράδοσής της, καθώς και για τη διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, για τους θερινούς και τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και για κάθε άλλη περίπτωση που αποφασίζει η Ολομέλειά της, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

 

(δ) Η παραχώρηση αδειών χρήσης του συμβόλου της εκάστοτε διοργανώτριας πόλης των Ολυμπιακών Αγώνων, ύστερα από έγκριση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

(ε) Η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων με σκοπό την άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας ή αμφισβήτησης ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, των εσωτερικών κανονισμών και αποφάσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, των διατάξεων του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη, των κανονισμών και των αποφάσεων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ή σχετικά με τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις καθενός εξ αυτών ή σχετικά με άλλο ζήτημα που προκύπτει από τη λειτουργία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

4. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μπορεί:

 

(α) να αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να συμμετέχει σε αυτά, σε συνεργασία με άλλες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές ή με άλλους, διεθνείς ή μη, αθλητικούς οργανισμούς,

 

(β) να συνάπτει συνεργασίες με μη - κυβερνητικούς ή και με κυβερνητικούς οργανισμούς, υπό τον όρο ότι το αντικείμενο, οι όροι και το γενικότερο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών είναι σύμφωνο με τις αρχές και τους κανόνες του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη και

 

(γ) να εισηγείται προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού ή και κάθε άλλον αρμόδιο Υπουργό τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών της.

 

5. Για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας της και την εκπλήρωση των σκοπών της, Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μπορεί να ιδρύει νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Άρθρο 3: Εμβλήματα Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής - Ολυμπιακά Σύμβολα

 

1. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διαθέτει δύο διακριτικά γνωρίσματα - εμβλήματα, εγκεκριμένα από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή: (α) το επίσημο έμβλημά της και (β) δεύτερο έμβλημα - λογότυπο. Αμφότερα τα εμβλήματα αυτά απολαμβάνουν διαρκούς προστασίας κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) τόσο για τις κλάσεις προϊόντων όσο και για τις κλάσεις υπηρεσιών, κατά τη σχετική ταξινόμηση της Συμφωνίας της Νίκαιας, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 2505/1997 (ΦΕΚ 118/Α/1997).

 

2. Το επίσημο έμβλημα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι ο συνδυασμός του σταυρού της Ελληνικής σημαίας και των πέντε ολυμπιακών κύκλων. Στο επάνω μέρος του εμβλήματος είναι οι πέντε ολυμπιακοί κύκλοι και στο κάτω, ως βάση, ο σταυρός της ελληνικής σημαίας. Στο επάνω μέρος του σταυρού της σημαίας και σε μπλε λωρίδα αναγράφεται με λευκά γράμματα η λέξη ΕΛΛΑΣ. Το έμβλημα αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εκμετάλλευσης, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

3. Το δεύτερο έμβλημα - λογότυπο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αποτελείται από τους πέντε ολυμπιακούς κύκλους, κάτω από τους οποίους υπάρχει απεικόνιση κιονόκρανου υποστηριζόμενου από τμήμα κίονος με 7 ραβδώσεις, εντός ορθογωνίου πλαισίου. Το λογότυπο αυτό μπορεί να το εκμεταλλεύεται αποκλειστικά και μόνο Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή προς όφελός της.

 

4. Το ολυμπιακό έμβλημα πέντε κύκλων και η ολυμπιακή σημαία που προσδιορίζονται ως Ολυμπιακά Σύμβολα στο νόμο [Ν] 1808/1951 (ΦΕΚ 129/Α/1951) και στη Συνθήκη του Ναϊρόμπι για την προστασία του Ολυμπιακού Συμβόλου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1347/1983 (ΦΕΚ 47/Α/1983), ο Ολυμπιακός Ύμνος που αναγνωρίστηκε ως Ολυμπιακό Σύμβολο από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή στην 55η σύνοδό της το έτος 1958, οι όροι Ολυμπιακός, Ολυμπιάδα και κάθε συναφής όρος, στα ελληνικά και σε κάθε ξένη γλώσσα, το Ολυμπιακό Σύνθημα Ταχύτερα - Ψηλότερα- Δυνατότερα (Citius - Altius Fortius), η Ολυμπιακή Φλόγα και κάθε άλλο σύμβολο, έμβλημα ή διακριτικό, αναγνωρισμένο από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ως Ολυμπιακό (από κοινού Ολυμπιακά Σύμβολα) ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσής τους και την προστασία τους. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των Ολυμπιακών Συμβόλων στην Ελλάδα και να απαγορεύει κάθε χρήση τους από μη δικαιούμενα προς τούτο πρόσωπα, καθώς και κάθε χρήση τους, η οποία παραβιάζει τις αξίες και αρχές του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη.

 

5. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί τα Ολυμπιακά Σύμβολα στο πλαίσιο των μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων της, υπό την προϋπόθεση ότι η γενόμενη χρήση

 

α) δεν υποβαθμίζει την αξία τους, β) συμβάλλει στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού Κινήματος και γ) είναι σύμφωνη με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη.

 

6. Είναι απολύτως απαράδεκτη η κατάθεση ως σήματος των εμβλημάτων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και των Ολυμπιακών Συμβόλων από οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση δήλωσης καταχώρισης σήματος που ταυτίζεται ή ομοιάζει με ή συμπεριλαμβάνει Ολυμπιακά Σύμβολα, ο εξεταστής υπάλληλος της Υπηρεσίας Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά την εξέταση των λόγων απαραδέκτου σύμφωνα με το άρθρο 139 του νόμου [Ν] 4072/2012 και πριν από την έκδοση απόφασης, καλεί υποχρεωτικά την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να γνωμοδοτήσει σχετικά.

 

Άρθρο 4: Διοικητική και διαχειριστική αυτονομία

 

1. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διατηρεί πλήρη αυτονομία και αυτοτέλεια κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εν γένει υποθέσεών της.

 

2. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Συντάγματος, μόνο ως προς τη διαχείριση των τακτικών ή έκτακτων κρατικών επιχορηγήσεων που λαμβάνει.

 

3. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή δε ζητά ούτε λαμβάνει δεσμευτικές οδηγίες από κυβερνητικά ή διοικητικά όργανα ούτε από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μπορεί να ζητά και να δέχεται προτάσεις ή συστάσεις από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

 

4. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή οφείλει να μην επηρεάζεται από πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές, οικονομικές ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επιρροές και παρεμβάσεις, κυβερνητικής ή άλλης προέλευσης.

 

Άρθρο 5: Οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεία

 

1. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διαθέτει δική της περιουσία και οικονομική αυτοτέλεια.

 

2. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επιχορηγείται σε ετήσια βάση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού της, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τακτικές και έκτακτες αποδοχές, ασφαλιστικές εισφορές, παρακρατούμενοι φόροι και κάθε άλλη σχετική δαπάνη.

 

Με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει και έκτακτες επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλων Υπουργείων, για την εξυπηρέτηση ειδικών κάθε φορά σκοπών.

 

3. Η τακτική χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν υπερβαίνει το 50% του ετήσιου προϋπολογισμού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και ως εκ τούτου η τελευταία δεν ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ούτε στα νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης.

 

4. Η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ανήκει αποκλειστικά στην Ολομέλειά της, με εξαίρεση τα ποσά που εισπράττει από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τα οποία θα ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη σύννομη διαχείρισή τους.

 

5. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή υπόκειται, σε ετήσια βάση, σε υποχρεωτικό οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, εγγεγραμμένο/η στο Δημόσιο Μητρώο που τηρείται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων κατά το άρθρο 14 του νόμου 4449/2017 (ΦΕΚ 7/Α/2017). Μετά το πέρας του ελέγχου, συντάσσεται Πιστοποιητικό Ελέγχου και Έκθεσης Ελέγχου, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, το οποίο αναρτάται, με επιμέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στην επίσημη ιστοσελίδα της.

 

6. Μέσα σε 6 μήνες από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή υποχρεούται να δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα της τα οικονομικά στοιχεία της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε.

 

Άρθρο 6: Πόροι

 

Οι πόροι της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι:

 

(α) Η ετήσια τακτική και κάθε έκτακτη κρατική επιχορήγηση ειδικού σκοπού της παραγράφου 2 του άρθρου 5, η οποία κατατίθεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

 

(β) Τα ποσά που εισπράττει από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ένωση Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, τη Διεθνή Ένωση Μεσογειακών Αγώνων, τις άλλες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, τις Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες και άλλους Διεθνείς Αθλητικούς Οργανισμούς κατά την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών.

 

(γ) Τα έσοδα από Ολυμπιακούς Αγώνες, Μεσογειακούς Αγώνες, Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, Ευρωπαϊκούς Αγώνες και Ευρωπαϊκά Ολυμπιακά Φεστιβάλ Νεότητας που διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δυνάμει συμφωνίας με τον αντίστοιχο φορέα διοργάνωσης.

 

(δ) Τα έσοδα από την παραχώρηση αδειών χρήσης των εμβλημάτων της κατά την περίπτωση ι)ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2, καθώς και τα έσοδα από την παραχώρηση αδειών χρήσης του συμβόλου της διοργανώτριας πόλης των Ολυμπιακών Αγώνων κατά την περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2.

 

(ε) Επιχορηγήσεις από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές μελών ή τρίτων και πάσης φύσεως εισφορές και παροχές σε χρήμα και σε είδος υπέρ αυτής.

 

(στ) Οι εν γένει πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία της, ιδίως από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων που διοικεί ή διαχειρίζεται.

 

(ζ) Τα έσοδα από τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, πολιτιστικών, κοινωνικών και κάθε άλλης φύσεως εκδηλώσεων.

 

(η) Τα έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης των σταδίων και των λοιπών εγκαταστάσεών της σε τρίτους για τη διοργάνωση αγώνων, συνεδρίων, πολιτιστικών, κοινωνικών και κάθε άλλης φύσεως εκδηλώσεων σύμφωνα με την περίπτωση ι)β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

 

(θ) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων των αθλητικών της εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 56 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999).

 

(ι) Τα έσοδα από την έκδοση και διάθεση των ειδικών αναμνηστικών και των εκδόσεων των περιπτώσεων ι)ε' και ι)στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

 

(ι)α) Τα έσοδα από τις συμβάσεις χορηγίας της περίπτωσης ι)η' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

 

(ι)β) Κάθε άλλο έσοδο με νόμιμη προέλευση.

 

Άρθρο 7: Μέλη Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

 

1. Τα μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής διακρίνονται σε μέλη με δικαίωμα ψήφου και μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μόνο τα μέλη με δικαίωμα ψήφου και, αν πρόκειται για αθλητικές ομοσπονδίες, οι εκπρόσωποι αυτών έχουν δικαίωμα εκλογής στο Προεδρείο της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στην Εκτελεστική Επιτροπή και στις υπόλοιπες Επιτροπές της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και στην ΕΘΝ.Ο.Α..

 

2. Μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με δικαίωμα μίας ψήφου το καθένα, είναι:

 

(α) Εκ της ιδιότητάς τους (ex-officio) και για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα αυτή, τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα, εάν και εφόσον υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα, η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής συγκροτείται νόμιμα μόνο από τα υπόλοιπα μέλη της.

 

(β) Οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες που καλλιεργούν αθλήματα που περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα των επερχόμενων θερινών και χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων (ολυμπιακά αθλήματα), εφόσον συγκεντρώνουν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

 

α)α) έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

β)β) είναι αναγνωρισμένα μέλη της αντίστοιχης διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας, και

γ)γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ολυμπιακός Καταστατικός Χάρτης.

 

Κάθε αθλητική ομοσπονδία που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετέχει στην Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με έναν εκπρόσωπο και έχει δικαίωμα μίας ψήφου, ακόμη και αν καλλιεργεί περισσότερα του ενός ολυμπιακά αθλήματα. Ο εκπρόσωπος κάθε ομοσπονδίας εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωματικό του, από τη γενική συνέλευση της ομοσπονδίας το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους από το έτος που συνεδριάζει η Εκλογική Ολομέλεια του άρθρου 12. Μέσα στην ίδια καταληκτική προθεσμία, κάθε ομοσπονδία υποβάλει στη Γραμματεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της περί εκλογής του εκπροσώπου της στην Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και του αναπληρωματικού αυτού. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η συγκρότηση της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε σώμα γίνεται μόνο από τα υπόλοιπα μέλη της.

 

(γ) Ένας αθλητής που έχει συμμετάσχει σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωματικό του, από την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (ΕΣΟΑ). Με αποκλειστική επιμέλειά της, η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες υποβάλλει στη Γραμματεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους από το έτος που συνεδριάζει η Εκλογική Ολομέλεια του άρθρου 12, νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης περί εκλογής του ως άνω αθλητή και του αναπληρωματικού αυτού.

 

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής συγκροτείται μόνο από τα υπόλοιπα μέλη της.

 

(δ) Δύο (2) αθλητές, ένας άνδρας και μία γυναίκα, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, που εκλέγονται από τα μέλη της τελευταίας αποστολής των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ως μέλη της Επιτροπής Αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και εκπρόσωποι της Επιτροπής αυτής στην Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους από το έτος που συνεδριάζει η Εκλογική Ολομέλεια του άρθρου 12.

 

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής συγκροτείται νόμιμα μόνο από τα υπόλοιπα μέλη της. Υποψήφιοι για εκλογή είναι αθλητές και αθλήτριες που έχουν λάβει μέρος είτε στους τελευταίους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είτε στους 2 τελευταίους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Η διαδικασία εκλογής των αθλητών αυτών αποφασίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Η σχετική δε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

κοινοποιείται μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία, στον Αρχηγό και στον Υπαρχηγό της αποστολής των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα.

 

(ε) Δύο (2) προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους, ένας άνδρας και μία γυναίκα, με προσφορά στον αθλητισμό και στη διάδοση του ολυμπιακού πνεύματος, οι οποίοι εκλέγονται, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.

 

3. Η θέση του εκπροσώπου εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας - μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και η θέση του αιρετού μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι τιμητική και άμισθη. Στους εκπροσώπους των αθλητικών ομοσπονδιών και στα αιρετά μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση για τις δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής τους, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

 

4. Αν ο εκπρόσωπος κάποιας ομοσπονδίας στην Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ή κάποιος από τους αθλητές των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 2 αποβιώσει, παραιτηθεί ή εκπέσει, για τον οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τη θέση του καταλαμβάνει ο αναπληρωματικός του, ώσπου να εκλεγεί νέος εκπρόσωπος ή νέο τακτικό μέλος - αθλητής. Η ομοσπονδία, η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή τα μέλη της τελευταίας αποστολής των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ανάλογα με την περίπτωση, υποχρεούνται, μέσα σε 1 μήνα, να εκλέξουν νέο εκπρόσωπο ή νέο τακτικό μέλος στην Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος, παραιτηθέντος ή εκπεσόντος εκπροσώπου ή αθλητή - τακτικού μέλους και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού. Η ίδια υποχρέωση εκλογής αντικαταστάτη υφίσταται και στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή για άλλον λόγο έκπτωσης αναπληρωματικού εκπροσώπου ομοσπονδίας ή αναπληρωματικού μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής - αθλητή.

 

5. Μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου είναι οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα και δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 2, εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε άλλη ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού και Πολιτισμού. Κάθε τέτοια ομοσπονδία εκπροσωπείται στην Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με έναν εκπρόσωπο, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωματικό του από τη Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας μέσα στην προθεσμία της περίπτωσης β' της παραγράφου 2. Οι εκπρόσωποι των αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου δεν έχουν δικαίωμα εκλογής στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ούτε σε άλλη επιτροπή της.

 

6. Αν με απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κάποιο άθλημα παύσει να είναι ολυμπιακό, οι αθλητικές ομοσπονδίες - μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που καλλιεργούν το άθλημα αυτό, εφόσον δεν καλλιεργούν άλλο ολυμπιακό άθλημα που να τους επιτρέπει να παραμείνουν μέλη με δικαίωμα ψήφου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παραγράφου 2, καθίστανται μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου κατά την έννοια της παραγράφου 4. Η απώλεια του δικαιώματος ψήφου επέρχεται αυτομάτως και αυτοδικαίως: (α) την επομένη της κοινοποίησης στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή της σχετικής απόφασης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, αν η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο πρόγραμμα των οποίων το εν λόγω άθλημα συμπεριλήφθηκε τελευταία φορά, ή (β) την επομένη της τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο πρόγραμμα των οποίων το εν λόγω άθλημα συμπεριελήφθη για τελευταία φορά, αν η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής λήφθηκε πριν από τους Ολυμπιακούς αυτούς Αγώνες.

 

7. Κάθε αθλητική ομοσπονδία που επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από έγγραφα που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 2.

 

Με επιμέλεια της Εκτελεστικής Επιτροπής, η αίτηση, με τα συνοδεύοντα αυτήν αποδεικτικά έγγραφα, εισάγεται προς εξέταση και λήψη απόφασης στην πρώτη μετά από την υποβολή της συνεδρίασης της Ολομέλειας. Αν η αίτηση υποβληθεί μετά από τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας που ορίζεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2, η ενδιαφερόμενη αθλητική ομοσπονδία καθίστανται μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην επόμενη συγκρότησή της.

 

8. Με απόφαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, συνιστάται μητρώο μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το οποίο αναρτάται (εκτός από τη διεύθυνση κατοικίας) στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο και το οποίο χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για τη σύγκληση των συνεδριάσεών της. Στο μητρώο μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το οποίο τηρείται με αποκλειστική επιμέλεια και ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της, καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 

(α) για τα ex officio μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής - μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής στην Ελλάδα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,

 

(β) για τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες - μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής: επωνυμία και έδρα ομοσπονδίας, ολυμπιακό ή ολυμπιακά αθλήματα που καλλιεργεί, υπουργική απόφαση χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, καθώς και ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των εκπροσώπων τους και των αναπληρωματικών αυτών. και

 

(γ) για τα υπόλοιπα αιρετά μέλη, αθλητές και προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους, και τους αναπληρωματικούς τους: ιδιότητα, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 

Άρθρο 8: Θητεία μελών

 

1. Τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα είναι μόνιμα μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

2. Οι εκπρόσωποι των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και τα αιρετά μέλη των περιπτώσεων γ', δ' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 7, καθώς και οι αναπληρωματικοί αυτών εκλέγονται για τετραετή θητεία, η οποία αρχίζει την 01-01-του επόμενου έτους από την εκλογή τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους διεξαγωγής των επόμενων θερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

 

3. Οι εκπρόσωποι των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και τα αιρετά μέλη των περιπτώσεων γ', δ' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 είναι επανεκλέξιμοι.

 

4. Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα της νέας κάθε φορά Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η απερχόμενη Ολομέλεια ασχολείται αποκλειστικά με τη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποθέσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής από την Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και με άλλα ζητήματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, η αναβολή αντιμετώπισης των οποίων μπορεί να επιφέρει βλάβη στα συμφέροντα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

Άρθρο 9: Κωλύματα και ασυμβίβαστα

 

1. Δικαίωμα να εκλεγούν εκπρόσωποι των αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Ολομέλειά της, καθώς και μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έχουν οι Έλληνες και Ελληνίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7, εφόσον δεν εμπίπτουν στα κωλύματα και ασυμβίβαστα της παραγράφου 2.

 

2. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί εκπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας - μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Ολομέλειά της ούτε μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,

 

(α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του κατά τον χρόνο εκλογής του,

 

(β) όποιος τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, για όσο χρόνο τελεί υπό το καθεστώς αυτό,

 

(γ) όποιος εμπίπτει στα κωλύματα των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα, σε οποιαδήποτε ποινή, για κάποιο από τα ποινικά αδικήματα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)),

 

(δ) όποιος έχει τιμωρηθεί από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, για οποιαδήποτε αιτία και σε οποιαδήποτε ποινή, σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη, και

 

(ε) όποιος έχει τιμωρηθεί από την Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας - Ηθικής και Δεοντολογίας για όσο χρόνο ορίζει η σχετική απόφαση αυτής.

 

3. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν εκπρόσωποι αθλητικής ομοσπονδίας - μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Ολομέλειά της ούτε μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,

 

(α) όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση με αντικείμενο την παραγωγή ή και εμπορία ειδών αθλητικής ένδυσης, υπόδησης, αθλητικών οργάνων και κάθε άλλης φύσεως αθλητικών ειδών, καθώς και όσοι φέρουν την ιδιότητα του ομόρρυθμου ή ετερόρρυθμου μέλους εταιρείας με το ίδιο ως άνω αντικείμενο,

 

(β) όσοι διατηρούν πρακτορείο προγνωστικών αγώνων και οι σύζυγοι αυτών. Εξαιρούνται οι Ολυμπιονίκες που έλαβαν άδεια πρακτορείου προγνωστικών σύμφωνα με το νόμο 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993),

 

(γ) οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ ή εταιρείας που επιτρέπεται να παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης κατά τα άρθρα 45 έως 50 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) και οι σύζυγοι αυτών,

 

(δ) υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου: α)α) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτή φορέων, β)β) των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών που είναι μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου και γ)γ) κάθε άλλου φορέα του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή οργανισμού, φορέα ή υπηρεσίας οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού, με αντικείμενο τον αθλητισμό. Εξαιρούνται οι Ολυμπιονίκες που έχουν διοριστεί ή αποσπαστεί σε τέτοιες θέσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Άρθρο 10: Απώλεια - αναστολή ιδιότητας μέλους Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

 

1. Τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα χάνουν αυτομάτως και αυτοδικαίως την ιδιότητά τους ως μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

 

αν χάσουν την ιδιότητα του μέλους της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, για τον οποιοδήποτε λόγο. Αν ανασταλεί η ιδιότητά τους ως μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα, και για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή αυτή, αναστέλλεται αυτομάτως και αυτοδικαίως και η ιδιότητά τους ως μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

2. Οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες χάνουν την ιδιότητα του μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου αν διαλυθούν ή απωλέσουν μία έστω από τις αναγκαίες προϋποθέσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7. Για την απώλεια της ιδιότητάς τους στην περίπτωση αυτή, απαιτείται απόφαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με την οποία διαπιστώνεται η διάλυση της ομοσπονδίας ή η απώλεια μίας εκ των προϋποθέσεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7.

 

3. Οι εκπρόσωποι των αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και τα αιρετά μέλη των περιπτώσεων γ', δ' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 7, χάνουν την ιδιότητα του εκπροσώπου αθλητικής ομοσπονδίας ή του μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αντίστοιχα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

(α) αν αποβιώσουν,

 

(β) αν παραιτηθούν. Επί ποινή απαραδέκτου, η παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως από τον παραιτούμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο στη Γραμματεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και επιφέρει τα αποτελέσματά της από την υποβολή της,

 

(γ) αν παύσουν να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι αναγκαίες προϋποθέσεις εκλογής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7, καθώς και αν συντρέξει στο πρόσωπό τους κώλυμα ή ασυμβίβαστο του άρθρου 9. Για την απώλεια της ιδιότητάς τους στην περίπτωση αυτή, απαιτείται απόφαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με την οποία διαπιστώνεται η μη συνδρομή των θετικών προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 7 ή η συνδρομή κωλύματος ή ασυμβίβαστου του άρθρου 9,

 

(δ) με απόφαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 5.

 

4. Οι εκπρόσωποι των αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και τα αιρετά μέλη των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7, χάνουν την ιδιότητα του εκπροσώπου αθλητικής ομοσπονδίας ή του μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αντίστοιχα σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τους (α) σε 3 συνεχόμενες τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις της Ολομέλειας ή (β) σε περισσότερες από τις μισές (50%) συνεδριάσεις ανά έτος. Για την απώλεια της ιδιότητάς τους στην περίπτωση αυτή, απαιτείται απόφαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με την οποία διαπιστώνεται ο αδικαιολόγητος χαρακτήρας των απουσιών του ενδιαφερόμενου εκπροσώπου ή μέλους και η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των έγκυρων ψήφων. Η απόφαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής εκδίδεται ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του ενδιαφερόμενου να παράσχει εξηγήσεις ενώπιόν της, κοινοποιηθείσα προ 5 εργάσιμων ημερών, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί ρητά ή σιωπηρά να παράσχει εξηγήσεις ή οι παρασχεθείσες εξηγήσεις κριθούν αβάσιμες, αναπόδεικτες ή ανεπαρκείς.

 

5. Αν κάποιος εκπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ή αιρετό μέλος των περιπτώσεων γ', δ' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 παραβιάσει τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη, τον Κώδικα Δεοντολογίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, το παρόν καταστατικό, τα ψηφίσματα ή τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Εκτελεστικής Επιτροπής ή άλλης Επιτροπής ή οργάνου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τηρουμένων των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, του επιβάλλει μία από τις ακόλουθες ποινές:

 

(α) έγγραφη επίπληξη,

 

(β) αναστολή της ιδιότητάς του ως εκπροσώπου ή μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για χρονικό διάστημα από ένα μήνα έως ένα έτος, ή

 

(γ) παύση της ιδιότητάς του ως εκπροσώπου ή μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

Η απόφαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των έγκυρων ψήφων, ύστερα από πρόσκληση προς ακρόαση του ενδιαφερομένου, κοινοποιηθείσα προ 5 τουλάχιστον εργάσιμων ημερών.

 

Άρθρο 11: Όργανα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

 

Όργανα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι:

 

1. Η Ολομέλεια

 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή

 

Άρθρο 12: Εκλογική Ολομέλεια Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

 

1. Τα ορισθέντα κατά το άρθρο 7 μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής συνέρχονται σε συνεδρίαση κατά το χρονικό διάστημα από 15 έως 31 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Εκλογική Ολομέλεια), ύστερα από πρόσκληση του αρμοδίου κατά την παράγραφο 3 προσώπου, η οποία τους κοινοποιείται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, προκειμένου να εκλέξουν:

 

(α) τον Πρόεδρο, τους Α' και Β' Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρωτή του, τον Ταμία και τον αναπληρωτή του και

 

(β) αφού συγκροτηθούν σε σώμα, τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α.), τον Πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝ.Ο.Α.), τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠ.Ο.Λ.),τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας (ΕΠ.Ο.Λ.) και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας, μετά του αναπληρωτή του.

 

2. Αρμοδιότητα για τη σύγκληση της Εκλογικής Ολομέλειας της παραγράφου 1 σε συνεδρίαση έχουν κατά σειρά:

 

(α) το αρχαιότερο μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα - ex officio μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,

 

(β) αν δεν υφίσταται μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα, ο Πρόεδρος της απερχόμενης Ολομέλειας εφόσον: α)α) είναι εκπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας - μέλους της τρέχουσας Ολομέλειας ή αιρετό μέλος αυτής και β)β) δεν είναι υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου και

 

(γ) αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β' στο πρόσωπο του Προέδρου της απερχόμενης Ολομέλειας, το αρχαιότερο μέλος της Ολομέλειας. Για τους σκοπούς της παρούσας, αρχαιότερο μέλος λογίζεται ο εκπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας - μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ή το αιρετό μέλος αυτής που συγκεντρώνει τις περισσότερες πλήρεις θητείες, και τέλος

 

(δ) αν περισσότεροι εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ή αιρετά μέλη αυτής συγκεντρώνουν τον ίδιο αριθμό πλήρων θητειών, ο πρεσβύτερος εξ αυτών.

 

3. Ο έχων την αρμοδιότητα της σύγκλησης κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Εκλογικής Ολομέλειας και προεδρεύει αυτής μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής της παραγράφου 10, ο οποίος και τον διαδέχεται στην προεδρία της συνεδρίασης.

 

Εκτός αν υποβληθεί προσφυγή κατά το άρθρο 4, ακολουθεί η ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος και αναλαμβάνει την προεδρία της Εκλογικής Ολομέλειας μέχρι το πέρας των εργασιών της.

 

4. Ο πίνακας των μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και των εκπροσώπων των αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη συνεδρίαση της Εκλογικής Ολομέλειας αποστέλλεται σε όλα τα μέλη, και όσον αφορά στις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες στους εκπροσώπους αυτών, μαζί με την πρόσκληση στη συνεδρίαση, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα. Με ποινή απαραδέκτου, κάθε ένσταση κατά του πίνακα υποβάλλεται στη Γραμματεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το αργότερο 7 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

 

Μέσα σε 24 ώρες από την υποβολή της ένστασης, η Γραμματεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κοινοποιεί, με κάθε πρόσφορο μέσο, αντίγραφο της υποβληθείσας ένστασης στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει δικαίωμα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 ημερών, να προσκομίσει στη Γραμματεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έγγραφες εξηγήσεις και κάθε έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται το δικαίωμά του να συμμετέχει και να ψηφίσει στην Εκλογική Ολομέλεια. Ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας εξετάζει τους ισχυρισμούς του ενδιαφερομένου και τα προσκομισθέντα από αυτόν έγγραφα και αποφαίνεται εγγράφως τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Ο ενιστάμενος και ο ενδιαφερόμενος έχουν δικαίωμα να προσφύγουν κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα ενώπιον της Εκλογικής Ολομέλειας.

 

Η προσφυγή ασκείται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και εξετάζεται από τα παριστάμενα μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής πριν από κάθε άλλη ενέργεια. Το πρόσωπο, του οποίου αμφισβητείται το δικαίωμα συμμετοχής, δεν έχει δικαίωμα ψήφου επί της προσφυγής και δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

 

5. Για κάθε αξίωμα υποβάλλεται χωριστή υποψηφιότητα και ακολουθεί χωριστή μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή.

 

Προηγείται χρονικά η ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

6. Με εξαίρεση όσους συμμετέχουν ex officio στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Δ.Ο.Α., τα μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και, αν πρόκειται για αθλητικές ομοσπονδίες, οι εκπρόσωποι αυτών, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για 1 μόνο θέση Διοίκησης και για 1 μόνο θέση Προέδρου των Τακτικών Επιτροπών της παραγράφου 1.

 

7. Για την εκλογή στις θέσεις του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και για την εκλογή στις θέσεις του Προέδρου της ΕΠ.Ο.Π., και του Προέδρου της ΕΠ.Ο.Λ., οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν προηγουμένως θητεύσει 1 τουλάχιστον πλήρη τετραετία ως μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ή ως εκπρόσωποι αθλητικής ομοσπονδίας - μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

8. Οι υποψηφιότητες για τα αξιώματα του Προέδρου, των Α' και Β' Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και για τις θέσεις του Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, του Προέδρου της ΕΘΝ.Ο.Α. και των Προέδρων των Τακτικών Επιτροπών του άρθρου 18 του παρόντος, πλην της Επιτροπής Αθλητών, υποβάλλονται εγγράφως στη Γραμματεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από συνεδρίαση της Εκλογικής Ολομέλειας. Η Γραμματεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής εξετάζει το τυπικά παραδεκτό των υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, κοινοποιεί σε όλα τα μέλη, πλήρη κατάλογο των υποψηφιοτήτων, με ένδειξη επί του παραδεκτού ή μη καθεμίας εξ' αυτών.

 

9. Με ποινή απαραδέκτου, αντιρρήσεις κατά της εκλογιμότητας οποιουδήποτε υποψηφίου κατατίθενται εγγράφως στην Γραμματεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη συνεδρίαση και εξετάζονται από την Εκλογική Ολομέλεια πριν από την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής. Η Εκλογική Ολομέλεια αποφασίζει ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερομένου, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ακροάσεώς του. Ο υποψήφιος, η εκλογιμότητα του οποίου αμφισβητείται, δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία και δεν υπολογίζεται για την εξεύρεση της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

 

10. Η Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και 2 μέλη, εκλέγεται από τα παριστάμενα μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη της Εφορευτική Επιτροπής όσοι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για τις θέσεις που προβλέπεται να πληρωθούν κατά την διάρκεια της εκλογικής Ολομέλειας του παρόντος άρθρου. Η Εφορευτική Επιτροπή, επικουρούμενη στο έργο της από τη Γραμματεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, επιβλέπει όλη την εκλογική διαδικασία και προβαίνει στην καταμέτρηση των ψήφων και στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

 

11. Για την έγκυρη διενέργεια κάθε ψηφοφορίας απαιτείται η παρουσία του μισού (50%) πλέον 1 των μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαγορεύεται η ψήφος με πληρεξούσιο, καθώς και η επιστολική.

 

Κάθε ψηφοφορία διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται μηχανικά, με επιμέλεια της Γραμματείας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τα ονόματα των υποψηφίων. Παρέχονται επίσης και λευκά ψηφοδέλτια, τα οποία λαμβάνονται υπόψη μόνο για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού των ψηφισάντων. Εκλέγεται ο υποψήφιος που θα λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει κάποιος υποψήφιος την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αποκλείεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τις λιγότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας στον μικρότερο αριθμό ψήφων, ακολουθεί ψηφοφορία μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφισαν και αποκλείεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τις λιγότερες ψήφους σε αυτήν την ψηφοφορία. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου μείνουν 2 υποψήφιοι. Αν κατά την τελική ψηφοφορία μεταξύ των 2 αυτών υποψηφίων υπάρξει ισοψηφία, η μεταξύ τους ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Αντιρρήσεις που υποβάλλονται κατά την εκλογική διαδικασία εγγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης και εξετάζονται αμέσως από την Εκλογική Ολομέλεια, η οποία αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία.

 

Η ίδια εκλογική διαδικασία εφαρμόζεται για καθένα από τα αξιώματα της παραγράφου 1.

 

Άρθρο 13: Δεύτερη συνεδρίαση Ολομέλειας

 

1. Μέσα σε 15 ημέρες από τη συνεδρίαση της Εκλογικής Ολομέλειας του άρθρου 12, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής συγκαλεί εκ νέου την Ολομέλεια σε συνεδρίαση προκειμένου να εκλέξει:

 

(α) τα πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 7. Επί ποινή απαραδέκτου, κάθε υποψηφιότητα συνοδεύεται από 3 υπογραφές μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με δικαίωμα ψήφου και κατατίθεται στη Γραμματεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Κάθε μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με δικαίωμα ψήφου έχει δικαίωμα να υπογράψει την υποψηφιότητα 2 συνολικά υποψηφίων,

 

(β) τα υπόλοιπα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, πλην του Πρόεδρου και του Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και των μελών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα (αν υπάρχουν), οι οποίοι αποτελούν ex officio μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.. Οι υποψήφιοι για τη Δ.Ο.Α. προτείνονται από τον Πρόεδρό της,

 

(γ) τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΝ.Ο.Α.. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΘΝ.Ο.Α. προτείνονται από τον Πρόεδρό της ή και από παριστάμενα μέλη της Ολομέλειας με δικαίωμα ψήφου και φέρουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

 

(α)α) 4 τουλάχιστον υποψήφιοι για να καταλάβουν 4 αντίστοιχα θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΘΝ.Ο.Α. είναι μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου ή εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου και

 

(β)β) 4 τουλάχιστον υποψήφιοι για να καταλάβουν τις υπόλοιπες 4 θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΘΝ.Ο.Α. είναι προσωπικότητες κύρους από τον ευρύτερο χώρο του αθλητισμού και της παιδείας.

 

Αν αποβιώσει, παραιτηθεί ή εκπέσει, για τον οποιοδήποτε λόγο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΝ.Ο.Α., το νέο μέλος που θα εκλεγεί πρέπει να έχει την ίδια ιδιότητα με τον αντικαθιστάμενο,

 

(δ) τα υπόλοιπα μέλη των Επιτροπών της παραγράφου 1 του άρθρου 12, καθώς και τον Πρόεδρο και τα μέλη κάθε άλλης ήδη υφιστάμενης ή μέλλουσας Επιτροπής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, πλην της Επιτροπής Αθλητών,

 

(ε) τους Κοσμήτορες των εγκαταστάσεων. Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα των περιπτώσεων γ' και δ' προτείνονται από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Προέδρου της εκάστοτε ενδιαφερόμενης Επιτροπής ή και από παριστάμενα μέλη της Ολομέλειας με δικαίωμα ψήφου.

 

2. Οι προτάσεις για τις υποψηφιότητες για τα αξιώματα των περιπτώσεων β' έως ε' κατατίθενται εγγράφως πριν από την έναρξη της αντίστοιχης ψηφοφορίας.

 

3. Η εκλογή των προσώπων αναγνωρισμένου κύρους της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 γίνεται με μυστική ψηφοφορία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 12, ενώ η εκλογή στα αξιώματα των περιπτώσεων β' έως ε' της παραγράφου 1 γίνεται με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με δικαίωμα ψήφου.

 

Άρθρο 14: Ολομέλεια Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

 

1. Η Ολομέλεια είναι το ανώτατο όργανο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και αποφασίζει για κάθε θέμα που άπτεται του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το οποίο δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

 

2. Η Ολομέλεια είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

 

(α) κάθε τροποποίηση του καταστατικού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,

 

(β) την εκλογή των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13,

 

(γ) την έγκριση του απολογισμού, προϋπολογισμού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων,

 

(δ) την έγκριση των κανονισμών λειτουργίας των Τακτικών Επιτροπών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,

 

(ε) τη συγκρότηση Ειδικών Επιτροπών και τη ρύθμιση κάθε ζητήματος σχετικά με τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης κανονισμών λειτουργίας αυτών,

 

(στ) την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων σχετικά με την ερμηνεία κι εφαρμογή του καταστατικού της και των εσωτερικών κανονισμών της,

 

(ζ) κάθε άλλο θέμα που ορίζεται ρητά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό ότι υπάγεται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα.

 

3. Η Ολομέλεια απαρτίζεται από τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα, τους εκπροσώπους των αθλητικών Ομοσπονδιών - μελών της και τα αιρετά μέλη του άρθρου 7.

 

4. Η Ολομέλεια συνεδριάζει τακτικά 1 φορά κάθε μήνα και έκτακτα οποτεδήποτε υπάρχει ανάγκη ή αν αυτό ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών της για τη συζήτηση ειδικού και συγκεκριμένου θέματος, το οποίο εξειδικεύεται στη σχετική αίτηση.

 

5. Η Ολομέλεια συγκαλείται, με έγγραφη πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη αυτής, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, από τον Α' Αντιπρόεδρο ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, από τον Β' Αντιπρόεδρο.

 

6. Η Ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα μέλη με δικαίωμα που παρίστανται κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι περισσότερα από τα μέλη με δικαίωμα ψήφου που απουσιάζουν. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η Ολομέλεια συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, αν ο αριθμός των παριστάμενων μελών με δικαίωμα ψήφου είναι μεγαλύτερος του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των μελών με δικαίωμα ψήφου.

 

7. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις της Ολομέλειας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Με εξαίρεση τη διενέργεια αρχαιρεσιών, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

Άρθρο 15: Εκτελεστική Επιτροπή

 

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια να:

 

(α) ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,

 

(β)αποφασίζει για κάθε θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της Ολομέλειας,

 

(γ) υποβάλει εισήγηση στην Ολομέλεια σχετικά με την έγκριση του απολογισμού και του προϋπολογισμού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις,

 

(δ) εισηγείται στην Ολομέλεια τη συγκρότηση και λειτουργία Ειδικών Επιτροπών και επιλαμβάνεται των εισηγήσεων των Επιτροπών αυτών,

 

(ε) επιμελείται της σύνταξης των κανονισμών λειτουργίας των Γραφείων, των αθλητικών ή μη εγκαταστάσεων και των τακτικών Επιτροπών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μεριμνά για το συντονισμό αυτών,

 

(στ) εγκρίνει τις δαπάνες που αφορούν την τρέχουσα λειτουργία, τις εγκαταστάσεις και την κατασκευή έργων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και διενεργεί δημόσιους διαγωνισμούς, μέχρι του ποσού που ορίζει κάθε φορά η Ολομέλεια.

 

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αποτελείται από:

 

(α) τον Πρόεδρο. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται εκ της ιδιότητας του (ex officio) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από τον Α' Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,

 

(β) τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα, αν υπάρχουν, τα οποία ορίζονται ex officio μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

(γ) τον Α' Αντιπρόεδρο,

 

(δ) τον Γενικό Γραμματέα και

 

(ε) τον Ταμία,

 

(στ) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αθλητών. Αν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Δ.Ο.Α., της ΕΘΝ.Ο.Α. ή κάποιας Επιτροπής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει και ο Πρόεδρος της Δ.Ο.Α., της ΕΘΝ.Ο.Α. ή και της ενδιαφερόμενης Επιτροπής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αντίστοιχα, με δικαίωμα ψήφου μόνον επί του θέματος αρμοδιότητάς του.

 

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός αυτού, από τον Α' Αντιπρόεδρο τουλάχιστον 1 φορά κάθε μήνα. Η πρόσκληση αποστέλλεται τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και συμπεριλαμβάνει την ημερήσια διάταξη με τα θέματα που θα συζητηθούν.

 

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από τα απόντα και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

Άρθρο 16: Πρόεδρος

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Α' Αντιπρόεδρος:

 

(α) εκπροσωπεί την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή δικαστικά και εξώδικα και ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής, υπηρεσίας ή φορέα, καθώς και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στην ημεδαπή και αλλοδαπή,

 

(β) υπογράφει για λογαριασμό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κάθε είδους συμβάσεις,

 

(γ) επιβλέπει και ελέγχει την ορθή λειτουργία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κατευθύνει τις υποθέσεις που την αφορούν, προασπίζεται με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο τα συμφέροντα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,

 

(δ) προΐσταται των οργάνων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ολομέλειας και Εκτελεστικής Επιτροπής), τα συγκαλεί σε συνεδρίαση και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους, διευθύνει τις συνεδριάσεις τους και διασφαλίζει τη σύννομη και αποτελεσματική διεξαγωγή τους, υπογράφει για λογαριασμό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κάθε σύμβαση αυτής.

 

(ε) υπογράφει, μόνος ή από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα, την επίσημη αλληλογραφία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

Άρθρο 17: Γενικός Γραμματέας

 

Ο Γενικός Γραμματέας:

 

(α) προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,

 

(β) μεριμνά για την ταχεία και ορθή εκτέλεση των αποφάσεων της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής,

 

(γ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του εκχωρεί ο Πρόεδρος με απόφασή του,

 

(δ) υπογράφει, από κοινού με τον Πρόεδρο ή μόνος ύστερα από εξουσιοδότηση του Προέδρου, την επίσημη αλληλογραφία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

Άρθρο 18: Ταμίας

 

Ο Ταμίας ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

 

(α) συντάσσει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου, τους οποίους και υποβάλει, μαζί με τη σχετική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην Ολομέλεια προς έγκριση,

 

(β) μεριμνά για τη σωστή εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,

 

(γ) υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, από κοινού με τον Πρόεδρο και τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών, τα εντάλματα πληρωμής και τις επιταγές με τις οποίες διενεργούνται οι πληρωμές της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

Άρθρο 19: Τακτικές Επιτροπές Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

 

1. Στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή λειτουργούν οι εξής τακτικές Επιτροπές:

 

(α) Η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠΟΠ)

 

(β) Η Επιτροπή Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας (ΕΠΟΛ).

 

(γ) Η Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) .

 

(δ) Η Επιτροπή Αθλητών (ΕΑ).

 

(ε) Η Επιτροπή Ισότητας των φύλων (ΕΙΦ).

 

(στ) Η Επιτροπή Μάρκετινγκ (ΕΜ).

 

(ζ) Η Επιτροπή Αθλητισμού και Περιβάλλον (ΕΑΠ).

 

2. Η θητεία των τακτικών Επιτροπών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι αντίστοιχη με τη θητεία της Ολομέλειας.

 

3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των τακτικών Επιτροπών εκλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13, εκτός από

 

(α) τα 2 (20 μέλη της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας και το 1 μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας που υποδεικνύονται από την Επιτροπή Αθλητών και

(β) τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Αθλητών, οι οποίοι εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 22.

 

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ορίζει 1 υπάλληλο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ως γραμματέα κάθε τακτικής Επιτροπής.

 

5. Η θέση του μέλους τακτικής ή άλλης Επιτροπής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, είναι τιμητική και άμισθη.

 

6. Οι τακτικές Επιτροπές, με επιμέλεια και ευθύνη του Προέδρου τους, συντάσσουν και υποβάλλουν προς έγκριση στην Ολομέλεια, τον κανονισμό λειτουργίας τους και κάθε τροποποίηση αυτού.

 

7. Οι τακτικές Επιτροπές παρίστανται σε κάθε συνεδρίαση της Ολομέλειας και ενημερώνουν τα μέλη της για το έργο και τις δράσεις τους, ιδίως για την πορεία διευθέτησης και την έκβαση των υποθέσεων που τους έχει αναθέσει η Ολομέλεια, με απόφασή της.

 

Άρθρο 20: Η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας

 

1. Σκοπός της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠΟΠ) είναι ο συντονισμός, η οργάνωση, η εποπτεία, καθώς και η ενίσχυση και υποστήριξη, με κάθε τρόπο και μέσο, της προετοιμασίας των αθλητών και ομάδων αθλητών, οι οποίοι με βάση τα αποτελέσματά τους και την εν γένει προοπτική που παρουσιάζει η αθλητική τους εξέλιξη και πορεία, είναι, σύμφωνα με τα κρατούντα στην αθλητική πρακτική και λογική, υποψήφιοι να συμμετάσχουν στους θερινούς και χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, στους Μεσογειακούς Αγώνες και σε άλλους ηπειρωτικούς ή διηπειρωτικούς αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, της Διεθνούς Επιτροπής, Μεσογειακών Αγώνων ή της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών.

 

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

(α) συνεργάζεται με τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες που έχουν στο δυναμικό τους αθλητές προετοιμαζόμενους για την πρόκρισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή άλλη αθλητική διοργάνωση της παραγράφου 1,

 

(β) συστήνει συμβουλευτικό όργανο, αποτελούμενο από τους εθνικούς ομοσπονδιακούς προπονητές και τεχνικούς συμβούλους που υποδεικνύουν οι αθλητικές ομοσπονδίες - μέλη της, το οποίο παρέχει εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις για την καλύτερη και αρτιότερη δυνατή προετοιμασία των αθλητών και ομάδων αθλητών που έχουν ενταχθεί στην προολυμπιακή ομάδα,

 

(γ) συστήνει συμβουλευτική επιστημονική ομάδα, αποτελούμενη από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (ιδίως φυσικοθεραπευτές, εργοφυσιολόγους, στατιστικολόγους, αθλητικούς ψυχολόγους κ.λ.π.), ειδικούς στην οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού και επιστήμονες σε κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην εκπόνηση και στον συντονισμό προγραμμάτων ολυμπιακής προετοιμασίας,

 

(δ) παρακολουθεί και εποπτεύει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προπονητικών προγραμμάτων προετοιμασίας των αθλητών,

 

(ε) παρακολουθεί την πορεία των συμμετοχών των αθλητών και ομάδων αθλητών σε ημεδαπούς και διεθνείς αγώνες, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης της αγωνιστικής προόδου και εξέλιξης τόσο των αθλητών και ομάδων αθλητών που έχει εντάξει στην προολυμπιακή ομάδα όσο και των υπό ένταξη αντίστοιχων,

 

(στ) εισηγείται στην Ολομέλεια την παροχή οικονομικής ή άλλης ενίσχυσης στους αθλητές της προολυμπιακής ομάδας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της,

 

(ζ) εισηγείται στην Ολομέλεια κάθε νόμιμη ενέργεια ενώπιον των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών, με σκοπό την παροχή άδειας και κάθε άλλης προβλεπόμενης στον νόμο διευκόλυνσης στους αθλητές που εργάζονται στον Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους σε αγώνες, ιδίως σε εκείνους που αποτελούν κριτήριο για την πρόκρισή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες,

 

(η) εισηγείται στην Ολομέλεια την τελική συγκρότηση των ομάδων και εν γένει των αποστολών που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στις άλλες αθλητικές διοργανώσεις της παραγράφου 1, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει η Ολομέλεια και με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, των Παγκόσμιων Αθλητικών Ομοσπονδιών και της Διοργανώτριας Αρχής των Αγώνων. Αν υπάρχει αμφισβήτηση σχετικά με το φύλο αθλητή - αθλήτριας υποψήφιου-ας να συμμετέχει στις άνω ομάδες και αποστολές, η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας ακολουθεί και εφαρμόζει τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής,

 

(θ) εισηγείται στην Ολομέλεια την ονομαστική, αριθμητική και ανά ιδιότητα σύνθεση του αρχηγείου της κάθε αποστολής, σύμφωνα με τις αντικειμενικές ανάγκες της κάθε διοργάνωσης αλλά και τους ισχύοντες κανονισμούς των διεθνών οργάνων και των διοργανωτών, συνεκτιμώντας τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του καθενός εξ' αυτών αλλά και την εμπειρία του σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης αθλητικών αποστολών,

 

(ι) εισηγείται στην Ολομέλεια τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλέγονται οι αθλητές στους οποίους θα κατανεμηθούν οι υποτροφίες των προγραμμάτων Ολυμπιακής Αλληλεγγύης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής,

 

(ι)α) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που της αναθέτει η Ολομέλεια με απόφασή της.

 

3. Για τη διευκόλυνση του έργου της, η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας μπορεί να εισηγείται στην Ολομέλεια:

 

(α) τη στελέχωσή της με προσωπικό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής,

 

(β) τη σύναψη συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες - τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι έχουν επιστημονική κατάρτιση ή και αυξημένη εμπειρία στο αντικείμενο της Ολυμπιακής προετοιμασίας και

 

(γ) την απόσπαση στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με σκοπό τη διάθεση σε αυτήν, τεχνικών συμβούλων που υπηρετούν στον Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και διαθέτουν αυξημένη εμπειρία, λόγω τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, στο αντικείμενο της Ολυμπιακής προετοιμασίας.

 

4. Η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας, αποτελείται από 11 έως 15 μέλη, εκ των οποίων:

 

(α) τουλάχιστον τα μισά (50%) πλέον ενός μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, είναι μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου ή εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας εκλέγεται από την Εκλογική Ολομέλεια σύμφωνα με το άρθρο 12 και τα υπόλοιπα εκ των μελών αυτών εκλέγονται κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας σύμφωνα με το άρθρο 13. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας κατά την πρώτη μετά τη συγκρότηση της συνεδρίασής της,

 

(β) τα υπόλοιπα μέλη επιλέγονται και εκλέγονται με κριτήριο τη διακεκριμένη δράση και προσφορά τους στον αθλητισμό και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στον υψηλό αγωνιστικό αθλητισμό. Δύο (2) από τα μέλη αυτά υποδεικνύονται από την Επιτροπή Αθλητών. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας σύμφωνα με το άρθρο 13.

 

5. Για την επιλογή των μελών της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής καλεί τις αθλητικές ομοσπονδίες - μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και την Επιτροπή Αθλητών να προτείνουν υποψηφίους και να υποβάλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα.

 

6. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας εγκρίνεται από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής εντός του πρώτου έτους μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ακολουθούν την ψήφιση του νόμου.

 

Άρθρο 21: Η Επιτροπή Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας

 

1. Η Επιτροπή Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας (ΕΠΟΛ) εισηγείται στην Ολομέλεια ή στην Εκτελεστική Επιτροπή, αν της έχει ανατεθεί σχετική αρμοδιότητα από την Ολομέλεια, για:

 

(α) την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της τελετής Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς και της τελετής Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας,

 

(β) την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού των τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας,

 

(γ) την προετοιμασία και διεξαγωγή της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας στην Ελληνική Επικράτεια,

 

(δ) τη διαβούλευση και την επίσημη αλληλογραφία με τις Οργανωτικές Επιτροπές των Ολυμπιακών Αγώνων και κάθε αρμόδια αρχή για διαδικαστικά θέματα που αφορούν στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία,

 

(ε) την επιλογή των Λαμπαδηδρόμων για το σκέλος της διαδρομής που διεξάγεται στην Ελληνική Επικράτεια,

 

(στ) για κάθε επιμέρους σχετικό θέμα, ιδίως για το τελετουργικό των τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας, την επιλογή της πρωθιέρειας και των ιερειών, την επιλογή των χορηγών κ.ά..

 

2. Η Επιτροπή Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας αποτελείται από 11 μέλη ως εξής:

 

(α) 10 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, εκλέγονται από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας εκλέγεται από την Εκλογική Ολομέλεια σύμφωνα με το άρθρο 12 και τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας σύμφωνα με το άρθρο 13. Από τα μέλη αυτά, 4 τουλάχιστον, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου ή εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου. Τα υπόλοιπα μέλη επιλέγονται και εκλέγονται με κριτήριο τη διακεκριμένη δράση και προσφορά τους στον αθλητισμό και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους ή την αυξημένη εμπειρία τους στο αντικείμενο της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας,

 

(β) 1 μέλος υποδεικνύεται από την Επιτροπή Αθλητών.

 

H Επιτροπή Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας στην πρώτη συνεδρίαση μετά από τη συγκρότησή της, εκλέγει τον Αντιπρόεδρο της.

 

Άρθρο 22: Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας

 

1. Η Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ)της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής:

 

(α) επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος κάθε υπαίτιου για παράβαση του φίλαθλου πνεύματος και των θεμελιωδών αρχών και κανόνων αθλητικής ηθικής και δεοντολογίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη, τους κανονισμούς της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και τους εγκεκριμένους από την Ολομέλεια κανονισμούς της,

 

(β) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με το φίλαθλο πνεύμα, τις αρχές και τους κανόνες αθλητικής ηθικής και δεοντολογίας που της αναθέτει ο νόμος ή η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με απόφασή της.

 

2. Η Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας επιλαμβάνεται μετά από επώνυμη καταγγελία ή μετά από απόφαση της Ολομέλειας ή αυτεπαγγέλτως στις ακόλουθες ιδίως περιπτώσεις:

 

(α) χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ), επιβεβαιωμένη με πόρισμα απόφαση της αρμόδιας κρατικής αρχής,

 

(β) αμετάκλητη παραπομπή, με κλητήριο θέσπισμα ή βούλευμα και καταδίκη, σε οποιαδήποτε ποινή, για διάθεση ή εμπορία απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ή άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί ντόπινγκ, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, αδίκημα αθλητικής βίας, χειραγώγηση ή αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, δωροδοκία - δωροληψία αθλητικών παραγόντων, πλαστογραφία με στόχο την παραπλάνηση των αθλητικών αρχών,

 

(γ) παραβίαση του Κώδικα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την πρόληψη της χειραγώγησης αγώνων,

 

(δ) παραβίαση του δικαιώματος της ελεύθερης συμμετοχής στην αθλητική δράση,

 

(ε) λεκτική ή έμπρακτη επίδειξη έλλειψης σεβασμού στη διαφορετικότητα (φυλής, χρώματος, γλώσσας, φύλου, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων κ.λ.π.),

 

(στ) παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και των εσωτερικών κανονισμών της, με σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οφέλους ή την παρεμπόδιση συμμετοχής στα όργανα διοίκησης αθλητικού φορέα ή την παρεμπόδιση συμμετοχής σε αγώνες,

 

(ζ) κάθε άλλη παραβίαση του φίλαθλου πνεύματος, των αγωνιστικών και αθλητικών ηθών και της αθλητικής δεοντολογίας.

 

3. Μέσα σε 3 μήνες από τη σύστασή της κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, η Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Ολομέλεια, ειδικό Κανονισμό, με τον οποίο (α) ορίζονται οι έννοιες Φίλαθλος, Φίλαθλος Ιδιότητα, Φίλαθλο Πνεύμα, αθλητικά και αγωνιστικά ήθη και κάθε άλλη έννοια σχετική με το έργο της και (β) θεσπίζονται διαδικαστικοί - δικονομικοί κανόνες, ιδίως σχετικά με τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας - ανάκρισης, τις ειδικότερες εξουσίες της, την ακρόαση του ενδιαφερόμενου κ.ά, οι οποίοι εξασφαλίζουν αφενός την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων κι αφετέρου το σχηματισμό ορθούς και δίκαιης κρίσης, η οποία να ικανοποιεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα στο αθλητικό γίγνεσθαι.

 

4. Η Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας αποτελείται από 5 μέλη με τις εξής ιδιότητες:

 

(α) 3 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου ή εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών - μελών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου,

 

(β) 2 μέλη είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, κατά προτίμηση απόφοιτοι νομικών σχολών της ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτοι άλλης σχολής της ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο.

 

5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας εκλέγεται από την Εκλογική Ολομέλεια του άρθρου 12. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας του άρθρου 13, τα δε πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους προτείνονται από τον Προέδρου της Επιτροπής Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας.

 

6. Η Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας συνεδριάζει με τριμελή σύνθεση στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας και με πενταμελή σύνθεση στο στάδιο της εξέτασης της υπόθεσης στην ουσία της και λήψης απόφασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο και στους εγκεκριμένους από την Ολομέλεια κανονισμούς της.

 

Άρθρο 23: Επιτροπή Αθλητών

 

1. Αποστολή της Επιτροπής Αθλητών είναι να αντιπροσωπεύει τους αθλητές, να εκφράζει τις απόψεις τους και να τις μεταφέρει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

 

2. Η Επιτροπή Αθλητών είναι αρμόδια ιδίως:

 

(α) να ερευνά θέματα που αφορούν στους αθλητές και να συμβουλεύει σχετικά την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή,

 

(β) να συμμετέχει ενεργά σε δράσεις και προγράμματα κατά του ντόπινγκ και των εξαρτησιογόνων ουσιών με πρωτοβουλίες και προγράμματα που υποστηρίζουν τους καθαρούς αθλητές εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου,

 

(γ) να προασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των αθλητών και να υποβάλει σχετικές προτάσεις και εισηγήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης διορισμού διαιτητών στο Διεθνές Συμβούλιο Διαιτησίας για τον Αθλητισμό (ICAS) και

 

(δ) να διατηρεί επαφή με την Επιτροπή Αθλητών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και την Επιτροπή Αθλητών των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών.

 

3. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Επιτροπή Αθλητών συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε κριθεί απαραίτητο.

 

4. Η Επιτροπή Αθλητών αποτελείται από 9 έως 15 μέλη - αθλητές, ως εξής:

 

(α) οι Έλληνες αθλητές που είναι μέλη της Επιτροπής Αθλητών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και Επιτροπής Αθλητών της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Επιτροπών καθίστανται εκ της ιδιότητας τους (ex officio)μέλη,

 

(β) 2 μέλη, ένας αθλητής και ένας άνδρας, εκλέγονται από την τελευταία αποστολή των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7,

 

(γ) 1 μέλος εκλέγεται από την τελευταία αποστολή των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων κατ' αναλογία της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7,

 

(δ) τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζοντα στο Καταστατικό της.

 

Η Επιτροπή Αθλητών, άμα τη σύστασή της, συνεδριάζει και εκλέγει τον Πρόεδρό της μεταξύ των μελών της που έχουν εκλεγεί από την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

 

5. Μέλη της Επιτροπής Αθλητών μπορούν να εκλεγούν όσοι αθλητές κατά τον χρόνο εκλογής τους:

 

(α) έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους,

 

(β) έχουν συμμετάσχει σε θερινούς και χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήμισυ (50 %) τουλάχιστον των μελών της Επιτροπής Αθλητών πρέπει να έχει συμμετάσχει σε μία τουλάχιστον από τις 3 τελευταίες διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων.

 

(γ) δεν έχουν τιμωρηθεί για αδίκημα ντόπινγκ, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Κώδικα κατά της φαρμακοδιέγερσης ούτε για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 22.

 

6. Και τα δύο φύλα πρέπει να εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Αθλητών, με τον αριθμό των μελών από κάθε φύλο να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών της.

 

Άρθρο 24: Λοιπές τακτικές Επιτροπές

 

1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Επιτροπών Ισότητας των φύλων, Μάρκετινγκ και Αθλητισμός και Περιβάλλον εκλέγονται από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κατά τη δεύτερη συνεδρίαση του άρθρου 13. Κατά την ίδια συνεδρίαση, η Ολομέλεια αποφασίζει τον αριθμό των μελών κάθε Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της, λαμβανομένου υπόψη του ειδικού σκοπού που καθεμία υπηρετεί.

 

2. Πρόεδρος εκλέγεται μόνο μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου ή εκπροσώπους αθλητικής ομοσπονδίας μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου. Για την ιδιότητα ή προέλευση των υπόλοιπων μελών δεν υφίσταται κάποιος περιορισμός.

 

Άρθρο 25: Συγκρότηση ειδικών Επιτροπών

 

1. Με απόφαση της Ολομέλειας μπορεί να συγκροτούνται ειδικές Επιτροπές με έργο τη μελέτη και προώθηση επιστημονικών, αθλητικών, πολιτιστικών, τεχνικών και άλλων θεμάτων που άπτονται των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες κάθε ειδικής Επιτροπής, η διάρκειά της, η σύνθεσή της και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της.

 

2. Οι ειδικές Επιτροπές αποτελούνται από 5 έως 9 μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Ολομέλεια. Πρόεδρος εκλέγεται μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου ή εκπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας - μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου.

 

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα, ορίζει έναν υπάλληλο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ως Γραμματέα της κάθε ειδικής Επιτροπής.

 

4. Η Ολομέλεια μπορεί να ανασυγκροτεί ή να καταργεί ειδικές Επιτροπές οποτεδήποτε.

 

Άρθρο 26: Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

 

1. Στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή λειτουργεί Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, στο οποίο απασχολούνται, με απόφαση της Ολομέλειας που εκδίδεται ύστερα από σχετική πρόταση του Προέδρου της, 2 εν ενεργεία δημοσιογράφοι, με ειδίκευση στο αθλητικό ρεπορτάζ, μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Οι δημοσιογράφοι αυτοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με σύμβαση έργου, διάρκειας ενός έτους, δυνάμενη να ανανεωθεί.

 

2. Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων στελεχώνεται για τη γραμματειακή του υποστήριξη από προσωπικό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με εμπειρία στο αντικείμενο, το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής,ύστερα από σχετική πρόταση του Γενικού Γραμματέα.

 

Άρθρο 27: Κοσμήτορες των εγκαταστάσεων

 

Οι Κοσμήτορες των εγκαταστάσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής:

 

(α) επιβλέπουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ευθύνης τους,

 

(β) μεριμνούν για την εφαρμογή και υλοποίηση των αποφάσεων της Ολομέλειας ή της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορούν τις εγκαταστάσεις ευθύνης τους.

 

(γ) ασκούν κάθε άλλη σχετική αρμοδιότητα, η οποία τους ανατίθεται με νόμο ή με απόφαση της Ολομέλειας.

 

Άρθρο 28: Επίλυση διαφορών - Διαιτησία

 

1. Κάθε διαφωνία ή αμφισβήτηση που ανακύπτει μεταξύ των μελών της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ή μεταξύ των μελών τακτικής ή ειδικής Επιτροπής της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σχετικά με την ερμηνεία κι εφαρμογή του παρόντος, των εσωτερικών κανονισμών και αποφάσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, των διατάξεων του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη, των κανονισμών και των αποφάσεων της Δ.Ο. ή σχετικά με τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις καθενός εξ αυτών ή σχετικά με άλλο ζήτημα που προκύπτει από τη λειτουργία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής συζητείται και επιλύεται με φιλικό τρόπο στην Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και, αν το ζήτημα αφορά συγκεκριμένες εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, σε συνεργασία και διαβούλευση με τις αντίστοιχες διεθνείς ομοσπονδίες. Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής μπορεί να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος, πριν ή και μετά την ανάκυψη οποιασδήποτε σχετικής διαφωνίας ή αμφισβήτησης.

 

2. Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από σχετική εισήγηση και με τη σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, συνιστάται στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μόνιμο όργανο διαιτησίας, στο οποίο υπάγονται όλες οι διαφορές που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και οι οποίες μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, περιλαμβανομένων των αποφάσεων της Ολομέλειας. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η σύνθεση, οργάνωση και λειτουργία του διαιτητικού αυτού οργάνου και κάθε άλλο συναφές θέμα.

 

3. Μέχρι τη σύσταση του διαιτητικού οργάνου της παραγράφου 3, διαφορές ιδιωτικού δικαίου που γεννώνται μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και οποιουδήποτε μέλους της ή μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου επιλύονται, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το Τμήμα Τακτικής Δικαιοδοτικής Διαδικασίας του CAS, (Ordinary Arbitration Division), κατ' εφαρμογή του Ελληνικού δικαίου και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Αθλητικής Διαιτησίας του CAS. Μετά τη σύσταση του διαιτητικού οργάνου της παραγράφου 3, οι αθλητικές αυτές διαφορές θα επιλύονται σε πρώτο βαθμό από το διαιτητικό αυτό όργανο και σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό με προσφυγή κατά της απόφασης του διαιτητικού οργάνου ενώπιον του Τμήματος Εφέσεων (Appeals Arbitration Division) του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου στη Λωζάνη της Ελβετίας (Court of Arbitration for Sport - CAS) κατ' εφαρμογή του Ελληνικού δικαίου και σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Αθλητικής Διαιτησίας.

 

Άρθρο 29: Τελικές διατάξεις

 

1. Όλες οι προθεσμίες του παρόντος υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 240 και επόμενα του Αστικού Κώδικα. Η τελευταία ημέρα κάθε προθεσμίας λήγει την ώρα που λήγει, τη συγκεκριμένη αυτή ημέρα, το ισχύον ωράριο εργασίας του δημοσίου τομέα, μετά τη λήξη του οποίου κανένα έγγραφο δε λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

 

2. Οι διατάξεις που αφορούν τη συγκρότηση σε σώμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και την εκλογή και συμμετοχή των μελών στην Ολομέλεια θα ισχύσουν από την επόμενη θητεία της Ολομέλειας, η οποία αρχίζει την 01-01-2021.

 

3. Κάθε τροποποίηση του παρόντος ψηφίζεται από την Ολομέλεια, με απόφαση που λαμβάνεται με απαρτία τουλάχιστον δύο τρίτα (2/3) των μελών και πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτα (2/3) των έγκυρων ψήφων, εγκρίνεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και κυρώνεται με νόμο.

 

4. Το παρόν καταστατικό είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη, στον οποίο και αναφέρεται ρητά. Αν υπάρξει οποιαδήποτε διάσταση μεταξύ των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και εκείνων του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη, υπερισχύουν οι τελευταίες.

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο: Οργανόγραμμα - προσωπικό Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

 

1. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή υποχρεούται να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας καταρτίζεται με απόφαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της, ιδίως τη δομή, τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας τους, την κατανομή σε κλάδους και ειδικότητες των θέσεων του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέμα και β) τον Κανονισμό Προσωπικού.

 

2. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, όλοι οι μόνιμοι με σχέση δημοσίου δικαίου υπάλληλοι της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε κενές οργανικές θέσεις, κατόπιν διαπιστωτικής πράξεως του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού. Σε περίπτωση μη υπάρξεως κενής οργανικής θέσεως, με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού μετατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την ίδια απόφαση. Οι ανωτέρω κατά περίπτωση διαπιστωτικές πράξεις ή αποφάσεις του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Έως την έκδοση αυτών, η μισθοδοσία των μετατασσόμενων βαραίνει την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

 

3. Εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι εργαζόμενοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μετατάσσονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν αιτήσεώς τους σε αυτό και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με την ίδια εργασιακή σχέση και τοποθετούνται σε κενές οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με την απόφαση του αμέσως επόμενου εδαφίου. Για τους μετατασσόμενους εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Έως την έκδοση αυτής η μισθοδοσία των μετατασσόμενων βαραίνει την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

 

4. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν όλα τα μισθολογικά, υπηρεσιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, υπάλληλοι της παραγράφου 2 δύνανται, με αίτησή τους, να αποσπαστούν στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και για όσο χρόνο ορίζεται με την απόφαση απόσπασης. Η μισθοδοσία τους βαρύνει αποκλειστικά τον φορέα υποδοχής.

 

6. Οι εργαζόμενοι που θα εξακολουθήσουν να απασχολούνται στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διατηρούν όλα τα υπηρεσιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που έχουν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και θα συνεχίσουν να αμείβονται με το εκάστοτε ισχύον μισθολόγιο του Δημοσίου.

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο: Απαλλαγές - προνόμια

 

1. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή απολαμβάνει των δικαστικών ατελειών και όλων ανεξαιρέτως των ουσιαστικών και δικονομικών προνομίων του Ελληνικού Δημοσίου.

 

2. Η κινητή και ακίνητη περιουσία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που έχει ταχθεί για την εξυπηρέτηση του κοινωφελούς σκοπού της δεν κατάσχεται ούτε μπορεί να καταστεί αντικείμενο προσωρινής ή αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικών μέτρων.

 

3. Μετά την δημοσίευση και θέση σε ισχύ του παρόντος καταστατικού ουδεμία μεταβολή επέρχεται στην περιουσιακή κατάσταση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία εξακολουθεί να έχει τα ίδια εμπράγματα δικαιώματα που είχε και προ της μετατροπής της σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

 

Άρθρο δέκατο έκτο: Τροποποιούμενες διατάξεις

 

1. Ο τίτλος του άρθρου 37 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ) - Ολυμπιακή Φλόγα.}

 

2. α. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 130 του νόμου 2725/1999 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η κύρωση αυτή επιβάλλεται από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας επιλαμβάνεται μετά από επώνυμη καταγγελία ή μετά από απόφαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ή αυτεπαγγέλτως και εκδίδει την απόφασή της το αργότερο μέσα σε 2 μήνες από το πέρας της ενώπιον της ακροάσεως σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Καταστατικό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και στους κανονισμούς της.}

 

β. Στο εξής όπου στο νόμο αναφέρεται Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (ΕΦΙΠ) νοείται η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

 

Άρθρο δέκατο έβδομο: Καταργούμενες διατάξεις

 

Με την έναρξη ισχύς του παρόντος καταργούνται:

 

(α) ο νόμος [Ν] 3148/1955 (ΦΕΚ 50/Α/1955),

 

(β) το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 130/2000 (ΦΕΚ 113/Α/2000),

 

(γ) οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 37 και η παράγραφος 10 του άρθρου 134 του νόμου 2725/1999 και

 

(δ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο του παρόντος ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.

 

Μέρος ΣΤ: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Άρθρο δέκατο όγδοο: Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας

 

Στο άρθρο 43 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010) προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

 

{5. H υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/28534/2011 (ΦΕΚ 527/Β/2011) κοινή υπουργική απόφαση Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα Μεγάλα Δημόσια Έργα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση της οριζόμενης στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 κοινής υπουργικής απόφασης.

 

6. Τα ειδικά Μνημόνια Συναντίληψης και Συνεργασίας, που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1, διατηρούν την ισχύ τους.}

 

Άρθρο δέκατο ένατο: Θέση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε εκκαθάριση

 

1. Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (εφεξής Ταμείο), το οποίο επανασυστήθηκε με τη διάταξη του υπ' αριθμόν 19 παράγραφος 18 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001), τίθεται αυτοδικαίως σε καθεστώς εκκαθάρισης από τη δημοσίευση του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζεται ως εκκαθαριστής του Ταμείου, μόνιμος ή αορίστου χρόνου υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που υπηρετεί στον κλάδο ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού/ Διοικητικού, με τουλάχιστον εικοσαετή προϋπηρεσία, κατόπιν ανοικτής προσκλήσεως προς τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους που εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και αναρτάται στη Διαύγεια και στον σχετικό ιστότοπο αυτού, για 3 ημέρες, ορίζοντας την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ημέρες. Για την επιλογή λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων εκάστου υποψηφίου, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου, με έμφαση στην εμπειρία, την υπηρεσιακή εικόνα του υπαλλήλου και την απουσία πειθαρχικών ποινών. Από την έκδοση της απόφασης ορισμού του εκκαθαριστή, λήγει αυτοδικαίως η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντή αυτού.

 

2. Με όμοια απόφαση, καθορίζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις για τη διαδικασία της εκκαθάρισης και τη διάρκεια αυτής, τη διαδικασία ορισμού τεχνικών συμβούλων για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις αυτών, την τύχη των εκκρεμών, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συμβάσεων και των λοιπών υποχρεώσεων του Ταμείου, καθώς και την οργάνωση και τη λειτουργία του Ταμείου κατά την περίοδο μέχρι την περάτωση της εκκαθάρισης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το 1 έτος από τον ορισμό του εκκαθαριστή. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η λειτουργία του παιδικού σταθμού δεν διακόπτεται.

 

3. Για την κάλυψη πάσης φύσεως δαπανών της εκκαθάρισης, καθώς και τακτικών, λειτουργικών αλλά και εκτάκτων δαπανών του υπό εκκαθάριση Ταμείου, αυτό επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα από πιστώσεις, που προέρχονται από το αποδιδόμενο στο Υπουργείο ποσοστό της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 736/1977 (Α' 316). Η επιχορήγηση εγκρίνεται με σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του εκκαθαριστή. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, η οποία διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Ταμείο λύεται οριστικά. Με την ίδια ως άνω απόφαση προβλέπεται και η τύχη της περιουσίας του Ταμείου.

 

4. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να καλύπτει στους δικαιούχους τα έξοδα για τη φιλοξενία των τέκνων τους σε παιδικούς σταθμούς. Δικαιούχοι είναι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια τέκνων, που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα και των οποίων τα τέκνα δεν έχουν για οποιοδήποτε λόγο γίνει δεκτά σε αντίστοιχη δημόσια ή δημοτική δομή. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις, που προέρχονται από το αποδιδόμενο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ποσοστό που αναφέρεται στην υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α/1977). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, καθορίζονται το ύψος του ποσού, που λαμβάνει έκαστος των δικαιούχων, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την κάλυψη των εξόδων.

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου 4598/2019 (ΦΕΚ 36/Α/2019) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Δικαιούχοι είναι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια τέκνων, που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα.}

 

Άρθρο εικοστό: Προσωπικό Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 736/1977 (ΦΕΚ 316/Α/1977), όπως αυτό προστέθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019), τροποποιείται ως εξής:

 

{Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστώνται 4 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.}

 

Άρθρο εικοστό πρώτο: Έναρξη ισχύος

 

1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

 

2. Η ισχύς της υπό κύρωση Σύμβασης αρχίζει από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 32 της Σύμβασης.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-11-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.