Νόμος 2725/99 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Σύνδεσμοι διαιτητών ομαδικών αθλημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περιοχή ευθύνης κάθε αθλητικής ένωσης, κατ' άρθρο 11 παράγραφο 1 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται να συσταθεί ένας μόνο σύνδεσμος διαιτητών για κάθε κλάδο άθλησης. Μέλη των συνδέσμων διαιτητών είναι αποκλειστικά και μόνο διαιτητές με δίπλωμα διαιτητή, μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ευθύνης του συνδέσμου. Ο σύνδεσμος διαιτητών είναι σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.

 

2. Σε σύνδεσμο διαιτητών παρέχεται η ειδική αναγνώριση από τον Υπουργό Πολιτισμού ή άλλο από αυτόν εξουσιοδοτημένο όργανο της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και βεβαίωση της οικείας αθλητικής ένωσης περί διεξαγωγής τοπικών πρωταθλημάτων στην περιοχή της έδρας του συνδέσμου, εφόσον ο σύνδεσμος διαιτητών:

 

α) Υποβάλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο Βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.

 

β) Έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα και η επωνυμία αυτή δεν περιλαμβάνει το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης.

 

3. Η απόφαση της ειδικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι ο Σύνδεσμος ή συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή δεν επιδεικνύει τη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό του ή υποκρύπτεται από τη λειτουργία του συνδέσμου η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

 

4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων συνδέσμων διαιτητών.

 

5. Οι σύνδεσμοι διαιτητών έχουν κυρίως ως έργο την υποβολή πινάκων διαιτητών εν ενεργεία ή μη για τους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων, τη διενέργεια των προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών των τοπικών κατηγοριών και την επιμόρφωση αυτών, με την εποπτεία της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών και με την επιφύλαξη της διάταξης της περιπτώσεως α' της παραγράφου 3 του άρθρου 43Α.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.