Νόμος 2725/99 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Όργανα διαιτησίας - κωλύματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί ομαδικό άθλημα καταρτίζει κανονισμό διαιτησίας, ο οποίος θεσπίζεται και ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος νόμου. Ο κανονισμός αυτός οφείλει να κατοχυρώνει τις αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζόμενων και να διασφαλίζει το ανεπηρέαστο έργο των οργάνων διαιτησίας και γενικά των διαιτητών.

 

2. Ειδικότερα ο κανονισμός διαιτησίας οφείλει να προβλέπει τουλάχιστον ότι:

 

α) Στην αθλητική ομοσπονδία λειτουργεί τριμελής ή πενταμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, της οποίας η θητεία είναι διετής ή τριετής. Συγκεντρώνει δε για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των εθνικών πρωταθλημάτων και κυπέλλων της Ελλάδας.

 

β) Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές υψηλού κύρους ή καθηγητές διαιτησίας και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από μη εν ενεργεία διαιτητές της ανώτατης κατηγορίας αγώνων. Ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του και μπορούν να παυθούν μόνο με απόφαση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο. Ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου τα Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και μπορούν να παυθούν μόνο από τη Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας με απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών της για ιδιαίτερα σοβαρό λόγο.

 

γ) Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας συνεργάζεται με την αθλητική ομοσπονδία και την ομοσπονδία διαιτητών για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας του αθλήματος.

 

Ειδικότερα συνεργάζεται με την ομοσπονδία διαιτητών για την προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών και τη διοργάνωση των περιφερειακών και κεντρικών σεμιναρίων.

 

δ) Προκειμένου για περιφερειακά πρωταθλήματα και ειδικά ως προς το ποδόσφαιρο για εθνικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μπορούν να συγκροτηθούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αθλητικής ομοσπονδίας, τριμελή όργανα διαιτησίας που συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τη διαιτησία για το πρωτάθλημα της δικαιοδοσίας τους.

 

ε) Τα τοπικά όργανα διαιτησίας είναι μονομελή ή τριμελή, ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας ένωσης και συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τη διαιτησία των πρωταθλημάτων της δικαιοδοσίας τους.

 

στ) Τα Μέλη των περιφερειακών και τοπικών οργάνων διαιτησίας έχουν διετή θητεία, ασκούν τα καθήκοντά τους σε συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και παύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας ένωσης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση β' του παρόντος άρθρου.

 

ζ) Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της αθλητικής ομοσπονδίας ή της ένωσης.

 

η) Το έργο και τις εργασίες των οργάνων διαιτησίας υποβοηθεί και παρακολουθεί χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας μη εν ενεργεία διαιτητής που ορίζεται για μεν την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και τα περιφερειακά όργανα διαιτησίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας διαιτητών του αθλήματος, για δε τα τοπικά όργανα διαιτησίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου συνδέσμου διαιτητών.

 

θ) Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης και των εξόδων κίνησης των διαιτητών, των παρατηρητών και των βοηθητικών οργάνων της διαιτησίας καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.

 

ι) Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κάθε αθλητική Ομοσπονδία οφείλει να τροποποιήσει τον κανονισμό διαιτησίας της με σκοπό την προσαρμογή του προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η τροποποίηση γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της και λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Η ισχύς των κανονισμών αυτών αρχίζει από την έγκρισή τους με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού κατά το άρθρο 27 του παρόντος νόμου.

 

Έως την έναρξη της ισχύος των τροποποιημένων κανονισμών, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 44 του παρόντος νόμου και να λειτουργούν τα αντίστοιχα όργανα διαιτησίας, με εξαίρεση το ποδόσφαιρο.

 

3. Τα ίδια κωλύματα ισχύουν και για τους παρατηρητές, τους επόπτες, τους χρονομέτρες, τους σημειωτές και κάθε άλλο όργανο που ασκεί έργο διαιτησίας ή κρίσης σε ομαδικό άθλημα.

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου ισχύουν ανάλογα για όλα τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πρόσωπα.

 

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας των οργάνων διαιτησίας του αθλήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.