Νόμος 2725/99 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Αξιολόγηση διαιτητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κανονισμούς, που καταρτίζονται από τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες, ύστερα από γνώμη της Ομοσπονδίας διαιτητών, ρυθμίζονται:

 

α) τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των διαιτητών και η ένταξή τους στους πίνακες όλων των κατηγοριών πρωταθλημάτων,

 

β) τα κριτήρια επιλογής των παρατηρητών διαιτησίας για κάθε κατηγορία πρωταθλήματος,

 

γ) το πειθαρχικό δίκαιο που έχει σχέση με την εκ μέρους τους διεύθυνση αγώνων,

 

δ) οι περιορισμοί, τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα των διαιτητών και παρατηρητών, και

 

ε) κάθε άλλο συναφές θέμα.

 

Οι Κανονισμοί της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 27.

 

2. Για την αξιολόγηση των διαιτητών λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη και τα ακόλουθα κριτήρια:

 

α) τίτλοι σπουδών και κατά προτίμηση πτυχίο ΤΕΦΑΑ,

 

β) γνώση ξένης γλώσσας, προκειμένου για διεθνείς διαιτητές,

 

γ) ηλικία,

 

δ) εμπειρία, που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων,

 

ε) απόδοση σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων, που αποδεικνύεται από βαθμολογία παρατηρητών,

 

στ) φυσική κατάσταση και υγεία, που διαπιστώνονται από προβλεπόμενες αγωνιστικές δοκιμασίες, εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις, και

 

ζ) διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων.

 

3. Οι υποψήφιοι για αξιολόγηση και ένταξη στους οικείους πίνακες διαιτητές, καθώς και οι προς επιλογή παρατηρητές, απαιτείται να έχουν υποβάλει:

 

α) δήλωση συμμετοχής,

 

β) αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, από όπου να προκύπτει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από αυτά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, και ότι σε περίπτωση επιγενόμενης εμφάνισης ενός τέτοιου κωλύματος, θα υπάρξει συμπληρωματική δήλωση,

 

γ) αποδεικτικό ότι υπέβαλαν κατά το τελευταίο έτος δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ιδίων, των συζύγων τους και των ανηλίκων ή προστατευόμενων τέκνων τους στον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2429/1996 (ΦΕΚ 155/Α/1996), καθώς και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, εφόσον πρόκειται για πίνακες διαιτητών αγώνων επαγγελματικών κατηγοριών, ή στο Ελεγκτικό Συμβούλιο στις λοιπές περιπτώσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 63 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 

4. Όποιος υποψήφιος, κατά παράβαση των εδώ προβλεπομένων, συμπεριληφθεί σε πίνακες χωρίς να έχει υποβάλει τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β' και γ' της παρούσας παραγράφου διαγράφεται αυτοδικαίως από τους πίνακες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υποβάλει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει επιγενόμενο κώλυμα της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου, διαγράφεται από τους πίνακες και δεν μπορεί εφεξής να συμμετέχει σε όργανα διαιτησίας ή να ασκεί καθήκοντα παρατηρητή διαιτησίας.

 

5. Υποχρέωση για υποβολή του αποδεικτικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου έχουν, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από τον ορισμό τους, και όσοι μετέχουν στα όργανα ή τις επιτροπές διαιτησίας. Σε περίπτωση που δεν υποβάλουν τις ανωτέρω δηλώσεις ή υποβάλουν δηλώσεις με ψευδές περιεχόμενο ή αποσιωπήσουν επιγενόμενο κώλυμα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το όργανο και αντικαθίστανται άμεσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικείο κανονισμό διαιτησίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 63 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.