Νόμος 2725/99 - Άρθρο 90

Άρθρο 90: Χρονική διάρκεια των συμβολαίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η χρονική διάρκεια του συμβολαίου αμειβόμενου ή επαγγελματία αθλητή δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών και μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών. Σε κάθε περίπτωση η λήξη της χρονικής διάρκειας του συμβολαίου πρέπει να συμπίπτει το αργότερο, μία ημέρα πριν από την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου.

 

2. Η με οποιονδήποτε τρόπο ή συμφωνία μονομερής ανανέωση του συμβολαίου της προηγούμενης παραγράφου απαγορεύεται, τυχόν δε γινόμενη είναι απολύτως άκυρη και συνεπάγεται τις συνέπειες της παραγράφου 8 του άρθρου 88 του παρόντος.

 

3. Εκπαιδευόμενος αθλητής, με τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18ου) έτους της ηλικίας του έχει υποχρέωση να υπογράψει με την εταιρία ή το τμήμα αμειβομένων αθλητών, που ανήκει συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών, εφόσον η εταιρία ή το τμήμα αμειβομένων αθλητών το επιθυμούν. Η Χρονική διάρκεια του συμβολαίου αυτού εκτείνεται από 1 έως τρία (3) έτη και καθορίζεται, αποκλειστικά και για μία μόνο φορά, από την εταιρία ή το τμήμα αμειβομένων αθλητών. Επιτρέπεται συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, κατά την υπογραφή του ως άνω συμβολαίου, για διάρκεια αυτού, πέραν της προτεινόμενης από την εταιρία και μέχρι πέντε (5) ετών, συνολικά.

 

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές του ιδρυτικού της εταιρίας ή του τμήματος αμειβομένων αθλητών αθλητικού σωματείου ή για τους ερασιτέχνες αθλητές οποιουδήποτε άλλου αθλητικού σωματείου, με τα οποία η οικεία εταιρία ή το τμήμα αμειβομένων αθλητών έχουν υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις εκπαιδευτικής και τεχνικοοικονομικής υποστήριξης των αντίστοιχων αθλητικών τμημάτων των ως άνω σωματείων.

 

5. Τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση των συμβολαίων μεταξύ αθλητών ή προπονητών και ανώνυμων αθλητικών εταιρειών ή τμήματα αμειβομένων αθλητών (μάνατζερς) μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας (διαμεσολάβησης) με αθλητές κατ' ανώτατο όριο μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) των αθλητών κάθε ομάδας που δικαιούνται συμμετοχής στο οικείο πρωτάθλημα. Οι συμβάσεις διαμεσολάβησης καταγγέλλονται ελευθέρως από τους αθλητές (επαγγελματίες, αμειβόμενους ή ερασιτέχνες) με μόνη την έγγραφη δήλωσή τους προς τον διαμεσολαβητή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, της επαγγελματικής ένωσης και των συνδικαλιστικών οργάνων αθλητών και προπονητών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης και άσκησης του επαγγέλματος του αθλητικού διαμεσολαβητή (μάνατζερ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 3479/2006 (ΦΕΚ 152/Α/2006).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.