Νόμος 2738/99 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Μεσολάβηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν οι διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων αποτύχουν, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν τις υπηρεσίες Μεσολαβητή.

 

2. Η διαδικασία της Μεσολάβησης αρχίζει με την κατάθεση σχετικής αίτησης από τα ενδιαφερόμενα μέρη, που υποβάλλεται από κοινού ή χωριστά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων που κατέληξαν σε διαφωνία. Η αίτηση, που υποβάλλεται χωριστά, κοινοποιείται και στο άλλο μέρος. Στην αίτηση αναφέρονται τα στοιχεία των μερών και των οριζόμενων εκπροσώπων τους, τα αιτήματα, οι λόγοι που τα δικαιολογούν ή οι λόγοι που καθιστούν αδύνατη την ικανοποίησή τους, οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις και αντιπροτάσεις και οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις.

 

3. Ο Μεσολαβητής καλεί τα μέρη σε συζητήσεις, ακούει τις απόψεις των μερών κατ' ιδίαν, εξετάζει πρόσωπα ή επιχειρεί οποιαδήποτε έρευνα σχετικά με τα θέματα που του υποβάλλονται.

 

4. Τα διαπραγματευόμενα μέρη, καθώς και κάθε αρμόδια υπηρεσία, εφόσον ο Μεσολαβητής ζητήσει τη συνδρομή τους, έχουν υποχρέωση να του δώσουν κάθε πληροφορία και να τον βοηθήσουν στο έργο του.

 

5. α. Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, ο Μεσολαβητής έχει δικαίωμα να υποβάλει σε αυτά δική του πρόταση.

 

β. Αν τα μέρη δεν γνωστοποιήσουν την αποδοχή της πρότασης του Μεσολαβητή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίησή της, θεωρείται ότι την απέρριψαν. Η αποδοχή ή η απόρριψη της πρότασης κοινοποιείται από το Μεσολαβητή στο άλλο μέρος.

 

γ. Εφόσον η πρόταση γίνεται δεκτή, καλούνται από το Μεσολαβητή τα μέρη να την υπογράψουν, οπότε αυτή εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας και εφαρμόζονται αντίστοιχα όλες οι σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.