Νόμος 2738/99 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Διαδικασία υπογραφής και καταχώρισης της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η συλλογική σύμβαση εργασίας καταρτίζεται εγγράφως σε τρία πρωτότυπα, τα οποία υπογράφονται από τα μέρη.

 

2. Στη συλλογική σύμβαση εργασίας πρέπει να αναφέρονται η συνδικαλιστική οργάνωση που έχει συμβληθεί, οι εκπρόσωποί της, η χρονολογία της κατάρτισης και η έκταση της εφαρμογής της.

 

3. Το ένα από τα πρωτότυπα κατατίθεται αμέσως από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο των συμβαλλόμενων μερών στην αρμόδια για τα θέματα προσωπικού της δημόσιας διοίκησης υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει πράξη κατάθεσης επάνω στο πρωτότυπο έγγραφο, η οποία υπογράφεται από αυτόν και τον καταθέτη.

 

4. Στην παραπάνω υπηρεσία τηρείται ειδικό βιβλίο συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπου καταγράφονται όλα τα βασικά στοιχεία της συλλογικής σύμβασης και οι τυχόν καταγγελίες των συλλογικών συμβάσεων. Οι συλλογικές συμβάσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο αυτό την ίδια ημέρα που κατατίθενται.

 

5. Στην ίδια υπηρεσία τηρείται γενικό μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι συλλογικές συμβάσεις κατά είδος. Τα κείμενα όλων των παραπάνω συλλογικών συμβάσεων εργασίας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.