Νόμος 2738/99 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Διορισμός - Όροι και προϋποθέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον κατά το προηγούμενο άρθρο διορισμό απαιτούνται:

 

α. Αίτηση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

β. Τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία γενικά προσόντα διορισμού, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας.

γ. Τα ειδικά τυπικά προσόντα του κλάδου, σε θέσεις του οποίου διορίζονται.

 

2. Οι θέσεις που μετατρέπονται, εντάσσονται σε υφιστάμενους κλάδους αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας ή, αν δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενους κλάδους αντίστοιχης ειδικότητας. Η αντιστοιχία του κλάδου βρίσκεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του επόμενου άρθρου.

 

3. Οι θέσεις που κατά την προηγούμενη παράγραφο εντάσσονται σε υφιστάμενους ή συνιστώμενους κλάδους, διαβαθμίζονται ως ακολούθως:

 

α. Στους βαθμούς Δ' έως και Α' για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους βαθμούς Ε' έως και Β' για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, προκειμένου για δημόσιες υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, των οποίων το προσωπικό υπάγεται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

β. Στους βαθμούς, από τον εισαγωγικό μέχρι και τον τελευταίο ενιαίο με αυτόν βαθμό, προκειμένου για δημόσιες υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, το προσωπικό των οποίων δεν υπάγεται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

 

4. Η μετατροπή των οργανικών θέσεων, η ένταξή τους σε κλάδους ή η σύσταση κλάδων γίνεται με την πράξη διορισμού του προσωπικού που υπηρετεί στις μετατρεπόμενες θέσεις. Η πράξη διορισμού μπορεί να είναι ενιαία για όλο το διοριζόμενο προσωπικό κάθε φορέα ή ενιαία κατά κλάδο ή κλάδους προσωπικού και εκδίδεται μέσα σε επτά (7) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.