Νόμος 2738/99 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Κατάταξη διοριζομένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατάταξη των διοριζόμενων υπαλλήλων σε κατηγορίες και κλάδους γίνεται με την πράξη διορισμού τους, ως ακολούθως:

 

α. Όσοι έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κατατάσσονται σε θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, με εξαίρεση εκείνους που έχουν υποχρέωση, βάσει ρητής διάταξης, παραμονής για ορισμένο χρόνο στη θέση που κατέχουν, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ' ή δ' της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η κατάταξή τους με βάση το πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος γίνεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη συμπλήρωση του χρόνου της ως άνω υποχρέωσής τους.

 

β. Όσοι έχουν απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ασκούν τα καθήκοντα κλάδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία προσλήφθηκαν, κατατάσσονται σε θέσεις αντίστοιχου κλάδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

γ. Όσοι ασκούν καθήκοντα κλάδου τεχνικών ειδικοτήτων κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε θέσεις κλάδων της κατηγορίας αυτής, εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή ενδεικτικό τρίτης τάξεως εξαταξίου γυμνασίου ή απολυτήριο ή πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής.

 

δ. Οι λοιποί κατατάσσονται σε θέσεις της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Όσοι από αυτούς κατέχουν απολυτήριο τίτλο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου μετατάσσονται περαιτέρω στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά τη συμπλήρωση οκταετούς υπηρεσίας από την αρχική πρόσληψή τους.

 

2. Η κατάταξη γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό της οικείας κατηγορίας ή σε ανώτερο βαθμό, εφόσον ο υπάλληλος έχει χρόνο υπηρεσίας, συνεχούς ή διακεκομμένης, ίσο με αυτόν που απαιτείται από τις οικείες διατάξεις για την προαγωγή του έως τον ανώτερο βαθμό, σύμφωνα με τη διαβάθμιση των θέσεων όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15. Ο χρόνος αυτός πρέπει να έχει διανυθεί με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία κατατάσσεται ο υπάλληλος ή με τα προσόντα που προβλέπονται για την κατάταξή του στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για προσωπικό που τμήμα της υπηρεσίας του έχει διανυθεί πριν από την απόκτηση των τυπικών προσόντων που προβλέπονται για την κατηγορία που κατατάσσεται, η κατάταξη μπορεί να γίνει, με αίτηση του ενδιαφερομένου, στο βαθμό που θα κατατασσόταν στην κατώτερη κατηγορία με βάση το χρόνο της συνολικής υπηρεσίας του.

 

3. Ο χρόνος που πλεονάζει στο βαθμό κατάταξης λογίζεται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό αυτόν για όλες τις συνέπειες, εκτός από το δικαίωμα αναδρομικής λήψης διαφοράς αποδοχών. Όσοι κατατάσσονται στο Β' βαθμό, δεν μπορούν να κριθούν για τον Α' βαθμό, εάν δεν συμπληρώσουν διετή υπηρεσία από την κατάταξή τους στο Β' βαθμό, ανεξάρτητα από τυχόν πλεονάζοντα χρόνο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001).

 

4. Οι διοριζόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές της νέας θέσης τους από την ημερομηνία που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πράξη διορισμού και κατάταξής τους.

 

5. Οι διοριζόμενοι, ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίο κατατάσσονται, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει διετή συνεχή υπηρεσία, διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία κατά το άρθρο 40 του Υπαλληλικού Κώδικα. Για τη συμπλήρωση του χρόνου δοκιμαστικής υπηρεσίας στη μόνιμη θέση υπολογίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην υπηρεσία που διορίζονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.