Νόμος 2738/99 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1388/1983 (ΦΕΚ 113/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 της με αριθμό [Α] ΔΙΔΑΔ/Φ.12/1/8410/07-04-1989 υπουργικής απόφασης, που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1878/1990 (ΦΕΚ 33/Α/1990) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης για τη δημιουργία στελεχών περιφερειακής ανάπτυξης και τοπικής αυτοδιοίκησης διορίζονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στις Περιφέρειες και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας. Οι απόφοιτοι διορίζονται σε κενές θέσεις διοικητικών κλάδων ή, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου θετικών ή τεχνικών επιστημών, σε κλάδους αντίστοιχων προσόντων και, αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την απόφαση διορισμού τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η διαδικασία κατανομής των αποφοίτων στους ανωτέρω φορείς, με βάση τη σειρά αποφοίτησης σε συνδυασμό και με τη δήλωση προτίμησης.}

 

2. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Η εισαγωγική εκπαίδευση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας, πλην των υπαλλήλων της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, γίνεται μέσα στο πρώτο οκτάμηνο από το διορισμό και η συμμετοχή σε αυτήν είναι υποχρεωτική. Οι οικείες υπηρεσίες αμέσως μετά το διορισμό κοινοποιούν στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης κατάλογο των διορισθέντων και γνωστοποιούν σε αυτούς την υποχρέωσή τους να παρακολουθήσουν τα προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης στο παραπάνω χρονικό όριο.}

 

β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 1943/1991 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Στην έννοια του κατά το πρώτο εδάφιο εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνονται η εισηγητική διδασκαλία, ατομική και συλλογική, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, ο σχεδιασμός μαθημάτων, σεμιναρίων, ημερίδων και επιστημονικών συναντήσεων, η προετοιμασία σημειώσεων και εκπαιδευτικού υλικού, η εποπτεία εκπόνησης εργασιών, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης σπουδαστών και επιμορφούμενων και η συμμετοχή σε επιτροπές υποστήριξης της τελικής εργασίας των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του νόμου 2683/1999 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης προσμετράται ως πλεονάζων στο Β' βαθμό. Για τους αριστούχους της Σχολής προσμετράται 1 επιπλέον έτος στον ίδιο βαθμό.}

 

4. Η τρίτη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2527/1997 καταργείται.

 

5. α. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2527/1997 προστίθεται η φράση:

 

{η με ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα αυτού.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2527/1997 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Τα καθήκοντα των θέσεων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προβλέπονται στο άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2527/1997 δεν είναι ασυμβίβαστα με τη δικηγορία.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5)α καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005).

 

6. Το μόνιμο προσωπικό των Περιφερειακών Ινστιτούτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ) το οποίο κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπηρετεί με διάθεση στις Περιφέρειες, μετατάσσεται στην οικεία Περιφέρεια, με αντίστοιχη μεταφορά της θέσης του σε αυτήν, εφόσον υποβάλει σχετική αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της οικείας Περιφέρειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.