Νόμος 2738/99 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Εξαιρέσεις - Ειδικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν υπάγεται στις διατάξεις του νόμου αυτού το παρακάτω προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:

 

α. το ειδικό επιστημονικό προσωπικό κατά το άρθρο 103 παράγραφος 3 του Συντάγματος, με εξαίρεση την περίπτωση διορισμού σε θέσεις υφιστάμενων κλάδων,

β. το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, οι ειδικοί σύμβουλοι και οι ειδικοί συνεργάτες των Πολιτικών Γραφείων του Πρωθυπουργού, των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Γενικών Γραμματέων Περιφερειών, Νομαρχιών, καθώς και οι ειδικοί σύμβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες και οι επιστημονικοί συνεργάτες και γενικοί γραμματείς δήμων (νόμος [Ν] 1299/1982 άρθρο 52Β, νόμος 1558/1985 άρθρο 30, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 88/1985 άρθρο 3, νόμος [Ν] 1943/1991 άρθρο 71, προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 93/1983, νόμος [Ν] 1622/1986 άρθρο 65, νόμος 1416/1984 άρθρο 67),

γ. το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

δ. οι νομικοί σύμβουλοι, οι δικαστικοί σύμβουλοι, οι διευθυντές δικαστικού, οι προϊστάμενοι δικαστικού και οι δικηγόροι,

ε. όσοι έχουν προσληφθεί στα γραφεία τύπου και δημοσίων σχέσεων του άρθρου 8 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1288/1982 (ΦΕΚ 120/Α/1982), καθώς και οι δημοσιογράφοι,

στ. οι χειριστές αεροπλάνων και ελικοπτέρων, οι διερευνητές ατυχημάτων και οι επιθεωρητές πτήσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,

ζ. το ιατρικό προσωπικό των φορέων που απαρτίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας,

η. το καλλιτεχνικό προσωπικό,

θ. το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ),

ι. το εργατικό προσωπικό (επόπτες, αρχιεργάτες, λιμενεργάτες, εργάτες και φύλακες φορτηγίδων) των λιμένων της χώρας,

ι)α. το προσωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996),

ι)β. το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στην εξωτερική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

 

3. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος, υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών, που είναι αποσπασμένοι σε υπουργεία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) συνεχών ετών, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μπορεί με αίτησή τους να ζητήσουν το διορισμό τους με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και σε μόνιμη θέση της υπηρεσίας που υπηρετούν με απόσπαση. Επί του αιτήματος αποφασίζει η οικεία υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες της.

 

4. Οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες προσωποπαγείς οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Γενικές Γραμματείες Περιφέρειας, στις οποίες προσλαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 2628/1998 (ΦΕΚ 151/Α/1998), το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του καταργηθέντος Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας, μετατρέπονται, μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων, σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, στις οποίες διορίζεται το ανωτέρω προσωπικό, με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 14, 15, 16, 17 και 18 του παρόντος. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 15 αρχίζουν από την έκδοση των πράξεων πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.