Νόμος 2789/00 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ειδικές ρυθμίσεις για την υπαγωγή στο νόμο 2601/1998 επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για τη μετεγκατάσταση και αποκατάσταση των ζημιών των μεταποιητικών επιχειρήσεων των Νομών Αττικής και Βοιωτίας, αντίστοιχα, που επλήγησαν από το σεισμό της 07-09-1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για την υπαγωγή στο νόμο 2601/1998 επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, που αφορούν μεταποιητικές επιχειρήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 1, περίπτωση α' του ως άνω νόμου, που οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται στις περιοχές των Νομών Αττικής και Βοιωτίας, οι οποίες σύμφωνα με τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις έχουν χαρακτηρισθεί σεισμόπληκτες λόγω του σεισμού της 07-09-1999, θα καθοριστούν ονομαστικά ως σεισμόπληκτες επιχειρήσεις με αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύονται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 της υπ' αριθμού [Α] ΟΙΚ 3751/ΤΠ31/10-09-1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1712/Β/1999), εφόσον:

 

i. Τα βιομηχανοστάσια τους έχουν καταστραφεί από το σεισμό αυτόν ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τον ίδιο σεισμό και έχει συνταχθεί γι' αυτά Πρωτόκολλο Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτίσματος από τον Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βιομηχανίας (ΤΑΣΒ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή

 

ii. Τα βιομηχανοστάσια τους έχουν μεν χαρακτηριστεί ως επισκευάσιμα (κίτρινα), αλλά έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές στο φέροντα οργανισμό τους από τον εν λόγω σεισμό και η επισκευή τους κρίνεται ασύμφορη σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βιομηχανίας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις βάσει των οποίων στη δεύτερη αυτήν περίπτωση κρίνεται ασύμφορη η επισκευή των βιομηχανοστασίων, καθώς και οι αναγκαίες διαδικασίες, δικαιολογητικά και λοιπές λεπτομέρειες.

 

Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τόσο στις περιπτώσεις που τα βιομηχανοστάσια των επιχειρήσεων είναι ιδιόκτητα, όσο και στις περιπτώσεις που αυτά είναι μισθωμένα.

 

2. Οι επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των ως άνω επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στο Νομό Αττικής πρέπει να αφορούν στη μετεγκατάστασή τους μέσα σε Βιομηχανικά Πάρκα ή σε Τεχνολογικά Πάρκα του ίδιου νομού ή τη Ζώνη Λαυρεωτικής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του νόμου 2601/1998.

 

Οι επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των ως άνω επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στο Νομό Βοιωτίας πρέπει να αφορούν μόνο στην αποκατάσταση των ζημιών τους για την επαναλειτουργία τους στην ίδια θέση.

 

Ως επένδυση ή / και πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, νοείται η μετεγκατάσταση και επαναδημιουργία της καταστραφείσας μονάδας με το βιομηχανοστάσιο της, τις εγκαταστάσεις της και τον εξοπλισμό της, προκειμένου για τις μονάδες που είναι εγκατεστημένες στο Νομό Αττικής και η αποκατάσταση των ζημιών προκειμένου για τις μονάδες που είναι εγκατεστημένες στο Νομό Βοιωτίας.

 

Με τις ως άνω επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού δεν μπορεί να δημιουργείται στη μονάδα συνολική ισχύς και κινητήρια δύναμη μεγαλύτερη εκείνης που σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της υπήρχε προ του σεισμού.

 

Στα πλαίσια των επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού του παρόντος άρθρου, ενισχυόμενες δαπάνες είναι εκείνες που καθορίζονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2601/1998, όπως ισχύει. εκτός από εκείνες που καθορίζονται στις υποπεριπτώσεις xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi και xxii. Τα επενδυτικά έργα ή / και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 07-09-1999 και μέχρι την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 2601/1998, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, θεωρούνται ενισχυόμενα, μη ισχύουσας εν προκειμένω της προϋπόθεσης του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998.

 

3. Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο νόμο 2601/1998 των επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, που εντάσσονται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, μπορεί να γίνεται το αργότερο εντός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μη ισχύουσας γι' αυτές της χρονικής περιόδου που ορίζεται στην παράγραφο 1(α) του άρθρου 8 του νόμου 2601/1998. Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής δεν απαιτείται η καταβολή του χρηματικού ποσού που καθορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 2601/1998. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης μετεγκατάστασης πρέπει να έχουν κατεδαφιστεί τα ετοιμόρροπα παλαιά βιομηχανοστάσια και να έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της μετ' εγκατασταθείσης μονάδας στην παλαιά θέση.

 

4. Στο πλαίσιο εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου, κάθε επιχείρηση δικαιούται μιας μόνο υπαγωγής στο νόμο 2601/1998 επένδυσης ή/και προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού.

 

5. Το ελάχιστο ύψος των επενδύσεων ή / και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 2601/1998 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, ορίζεται στο ποσό των 10.000.000 δραχμών προκειμένου για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις και στο ποσό των 25.000.000 δραχμών για τις λοιπές μεταποιητικές επιχειρήσεις, μη εφαρμοζομένου του κατά περίπτωση ελάχιστου ύψους που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998.

 

6. Το ενισχυόμενο κόστος επένδυσης ή / και προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης, που μπορεί να υπαχθεί στο νόμο 2601/1998 στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπερβεί το ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές, έστω και αν συνολικά πραγματοποιείται επένδυση ή / και πρόγραμμα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού μεγαλύτερου ύψους.

 

7. Στις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που εντάσσονται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου παρέχονται μόνο οι ενισχύσεις της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή / και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης του νόμου 2601/1998 σε 30% αντίστοιχα, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των ρυθμίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2601/1998 και των ρυθμίσεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου με εξαίρεση τις ρυθμίσεις εκείνες της παραγράφου 3, σύμφωνα με τις οποίες παρέχονται ποσοστά επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή / και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης μεγαλύτερα του 30%.

 

8. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 2601/1998 βάσει των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου δεν έχει εφαρμογή ο περιορισμός των 15.000.000 δραχμών για κάθε νέα μόνιμη θέση απασχόλησης όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2601/1998.

 

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 2601/1998, βάσει των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να δημιουργήσουν ή / και διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης που προϋπήρχαν του σεισμού της 07-09-1999 για μία τουλάχιστον πενταετία από την ημερομηνία πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας σύμφωνα με το νόμο 2601/1998.

 

9. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 2601/1998, βάσει των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου, δεν έχουν εφαρμογή τα κριτήρια προτεραιότητας υπαγωγής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2601/1998. Η υπαγωγή των επενδύσεων ή / και προγραμμάτων αυτών στο νόμο 2601/1998 γίνεται εφόσον εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης σύμφωνα με τα κριτήρια της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ως άνω νόμου.

 

10. Οι επιχειρήσεις δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της παραγράφου 6)β του άρθρου 11 του νόμου 2601/1998 και του αντίστοιχου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 1892/1990, για τη μερική ή ολική επιστροφή ενισχύσεων που είχαν χορηγηθεί για επενδύσεις των μονάδων τους που επλήγησαν από το σεισμό της 07-09-1999 και έπαυσε η λειτουργία τους προ της συμπλήρωσης της προβλεπόμενης προθεσμίας, εφόσον για την επαναλειτουργία τους υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου 2601/1998 βάσει των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου.

 

11. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 2601/1998.

 

12. Κατ' εξαίρεση της ρύθμισης της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 84/1984 σε περιπτώσεις πρόκλησης σοβαρών ζημιών και προβλημάτων λειτουργίας λόγω εκδήλωσης των αναφερόμενων στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2344/1995 (ΦΕΚ 212/Α/1995) φαινομένων ή γεγονότων, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση βιοτεχνικών, βιομηχανικών, εμπορικών μονάδων ή επαγγελματικών εργαστηρίων σε ΒΕΠΕ, Βιομηχανικές Περιοχές, Βιοτεχνικά Πάρκα, Βιομηχανικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα και Επιστημονικά Τεχνολογικά Πάρκα, καθώς και σε περιοχές αντίστοιχων χρήσεων γης ή σε υφιστάμενα κτίρια της περιοχής (Α) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 707/1979 με την προϋπόθεση ότι υφίσταται οικοδομική άδεια για αντίστοιχες χρήσεις και εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

13. Δεν θεωρείται ίδρυση σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 84/1984 η ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων στη θέση κτιρίων που κατέρρευσαν ή κρίθηκαν κατεδαφιστέα ή ακατάλληλα για χρήση, λόγω εκδήλωσης των αναφερόμενων στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2344/1995 (ΦΕΚ 212/Α/1995) φαινομένων ή γεγονότων, εφόσον στη θέση αυτή θα επαναλειτουργήσει η ίδια δραστηριότητα από τον ίδιο επιχειρηματικό φορέα και με την προϋπόθεση ότι η συνολική ισχύς και η κινητήρια δύναμη της νέας μονάδας δεν θα υπερβούν τις υφιστάμενες προ της φυσικής καταστροφής. Σε περίπτωση μελλοντικού εκσυγχρονισμού της νέας μονάδας ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 84/1984.

 

14. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η έκταση και η διαδικασία εφαρμογής των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.