Νόμος 2831/00 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τροποποίηση του άρθρου 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 14 του νόμου 1577/1985 τροποποιείται ως εξής:

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5)α του άρθρου 1 του νόμου 1772/1988, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Τα ποσοστά κάλυψης της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αυξάνονται κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες, εκτός αν η αύξηση αυτή αποκλείεται ρητά από τους όρους δόμησης της περιοχής, Στην κάλυψη του οικοπέδου δεν υπολογίζονται οι επιφάνειες των χώρων που προβλέπονται στην παράγραφο 3)α του άρθρου 8 και στην περίπτωση β' της προηγούμενης παραγράφου.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μέσα στην απόσταση Δ, εκτός από τις κατασκευές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 11, επιτρέπονται και εξώστες πλάτους μέχρι 0,40 m σε τμήματα των όψεων του κτιρίου.}

 

3. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Πάνω από το μέγιστο ύψος των 8,50 m επιτρέπονται στέγες μέγιστου ύψους 1,50 m, καθώς και οι λοιπές κατασκευές που αναφέρονται στο άρθρο 16.}

 

4. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή στις περιοχές που το επιτρεπόμενο ύψος είναι μικρότερο των 11 m.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.