Νόμος 1577/85 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ειδικές διατάξεις για χαμηλά κτίρια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χαμηλό κτίριο είναι αυτό του οποίου κύρια χρήση είναι η κατοικία και το οποίο έχει μέγιστο ύψος το πολύ 8,50 m, μη συμπεριλαμβανομένης, της στέγης, από την οριστική στάθμη του εδάφους και έχει συνολική επιφάνεια που υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης το πολύ 400 m2. Στο οικόπεδο είναι δυνατή η κατασκευή περισσότερων του ενός χαμηλών κτιρίων, με την προϋπόθεση ότι η συνολική επιφάνεια όλων των κτιρίων που υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης δεν υπερβαίνει τα 400 m2.

 

2. Στη συνολική επιφάνεια, που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης, για τα χαμηλά κτίρια δεν υπολογίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 7, και:

 

α) Εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους.

 

β) Ανοιχτές κλίμακες κύριας ή βοηθητικής χρήσης.

 

3. Τα ποσοστά κάλυψης της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αυξάνονται κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες, εκτός αν η αύξηση αυτή αποκλείεται ρητά από τους όρους δόμησης της περιοχής, Στην κάλυψη του οικοπέδου δεν υπολογίζονται οι επιφάνειες των χώρων που προβλέπονται στην παράγραφο 3)α του άρθρου 8 και στην περίπτωση β' της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

4. Τα χαμηλά κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Όταν δεν εφάπτονται με τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, η ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τα όρια αυτά είναι Δ=2,50 m.

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 9, αντικαθίσταται, εφαρμόζεται ανάλογα. Μέσα στην απόσταση Δ, εκτός από τις κατασκευές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 11, επιτρέπονται και εξώστες πλάτους μέχρι 0,40 m σε τμήματα των όψεων του κτιρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

5. Πάνω από το μέγιστο ύψος των 8,50 m επιτρέπονται στέγες μέγιστου ύψους 1,50 m, καθώς και οι λοιπές κατασκευές που αναφέρονται στο άρθρο 16.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή στις περιοχές που το επιτρεπόμενο ύψος είναι μικρότερο των 11 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

7. Κατά τα λοιπά η δόμηση των χαμηλών κτιρίων διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του νόμου 3044/2002 περί μεταφοράς συντελεστή δόμησης και άλλων θεμάτων (ΦΕΚ 197/Α/2002), ο δικαιούχος τίτλου Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης που προέρχεται από κτίρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο ή στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979) μπορεί να επιλέξει ή την επαναφορά του συντελεστή δόμησης στο ακίνητο από το οποίο μεταφέρθηκε, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ή την εξαγορά του τίτλου Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης από το Δημόσιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αντισυνταγματικότητα του άρθρου 14 παράγραφος 3 του νόμου 1577/1985 βλέπε απόφαση ολομέλειας 2818/2004 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.