Νόμος 2843/00 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Σύσταση εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία (ΕΕΠΝ) είναι ανώνυμη εταιρεία, με αποκλειστικό σκοπό καθ' όλη τη διάρκειά της την πραγματοποίηση επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία, που συνιστάται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

2. Ως ποντοπόρα πλοία για τις ανάγκες του παρόντος νόμου θεωρούνται μόνο τα πάσης φύσεως φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κόρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91/Α/2007).

 

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία εισφέρεται ολοσχερώς κατά τη σύστασή της και δύναται να συγκροτείται από τα στοιχεία επενδύσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος νόμου. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία κατά τη σύστασή της ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των είκοσι εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (29.350.000) ευρώ. Το ελάχιστο ύψος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που εκδίδεται μετά από γνώμη παρεχόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

4. Η αποτίμηση της αξίας των εισφερόμενων κατά την παράγραφο 3 περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 2 του άρθρου 12.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

5. Οι μετοχές της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία και των θυγατρικών της, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, είναι ονομαστικές. Απαγορεύεται στην εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία η έκδοση ιδρυτικών τίτλων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.