Νόμος 2992/02 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων του Κεφαλαίου Β' του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) περί της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχών Εταιριών Επενδύσεων Ποντοπόρου Ναυτιλίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τίτλος του κεφαλαίου Β' του νόμου 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κεφάλαιο Β: Επενδύσεις στην ποντοπόρο ναυτιλία μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών}

 

2. Το άρθρο 10 του νόμου 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 10: Σκοπός

 

1. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων διάθεσης κεφαλαίων εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στην ποντοπόρο ναυτιλία, καθώς και εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κινητών αξιών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ποντοπόρο ναυτιλία, κατά κύρια ή συμπληρωματική δραστηριότητα.

 

2. Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κινητών αξιών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ποντοπόρο ναυτιλία, άμεσα ή έμμεσα, κατά κύρια ή συμπληρωματική δραστηριότητα, επιτρέπεται μόνο εφόσον η εκδότρια εταιρία έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του παρόντος νόμου. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κινητών αξιών εταιριών που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

3. Απαγορεύεται στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρίες να επενδύουν, άμεσα ή έμμεσα, σε ποντοπόρα πλοία ή σε εταιρίες διαχειρίστριες ποντοπόρων πλοίων ή να διαχειρίζονται οι ίδιες ποντοπόρα πλοία. Ως επένδυση σε ποντοπόρο πλοίο νοείται και ο εφοπλισμός αυτού.

 

4. Εξαιρούνται της απαγόρευσης της παραπάνω παραγράφου 3:

 

(α) οι επενδύσεις σε μετοχές εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία του άρθρου 11 του παρόντος νόμου,

 

(β) οι επενδύσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά την έννοια του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992), που προκύπτουν στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής τους δραστηριότητας, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κατά την άσκηση συμβατικών δικαιωμάτων τους που απορρέουν από χρηματοδοτικές συμβάσεις,

 

(γ) οι επενδύσεις εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου που λειτουργούν κατά το νόμο [Ν] 1969/1991, εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του και

 

(δ) οι επενδύσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις λειτουργικές ανάγκες των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιριών ή των εταιριών στις οποίες αυτές συμμετέχουν.}

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 2843/2000 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία (ΕΕΠΝ) είναι ανώνυμη εταιρεία, με αποκλειστικό σκοπό καθ' όλη τη διάρκειά της την πραγματοποίηση επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία, που συνιστάται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.}

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου 2843/2000 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία εισφέρεται ολοσχερώς κατά τη σύστασή της και δύναται να συγκροτείται από τα στοιχεία επενδύσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος νόμου. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία κατά τη σύστασή της ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 29.350.000 €. Το ελάχιστο ύψος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που εκδίδεται μετά από γνώμη παρεχόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.}

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 2843/2000 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. Η αποτίμηση της αξίας των εισφερόμενων κατά την παράγραφο 3 περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 2 του άρθρου 12.}

 

6. Το άρθρο 12 του νόμου 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12: Ενεργητικό της εταιρείας

 

1. Το ενεργητικό των εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία επενδύεται υποχρεωτικά ως εξής:

 

(α) Στο σύνολο των μετοχών και των ψήφων πλοιοκτητριών εταιριών τεσσάρων τουλάχιστον φορτηγών ποντοπόρων πλοίων. Η αξία κάθε επένδυσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής λογιστικής αξίας του ενεργητικού της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία.

 

Στις παραπάνω πλοιοκτήτριες εταιρίες μπορούν να περιλαμβάνονται εταιρίες των οποίων ποντοπόρα πλοία βρίσκονται υπό ναυπήγηση με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της τελικής επένδυσης στις εν λόγω πλοιοκτήτριες εταιρίες δεν υπερβαίνει το 30% του ενεργητικού της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία. Οι ανωτέρω μετοχές είναι δυνατόν να ανήκουν στην εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία είτε απευθείας είτε μέσω εταιριών χαρτοφυλακίου των οποίων το 100% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στην εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία Ποντοπόρα πλοία που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) της συνολικής ολικής χωρητικότητας των πλοίων του παρόντος εδαφίου πρέπει να είναι είτε εγγεγραμμένα σε νηολόγιο της Ελλάδας ή άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπόλοιπων κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή να ανήκουν σε πλοιοκτήτρια εταιρία συμβεβλημένη σε σχέση με αυτά τα πλοία με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και υπαγόμενη στις διατάξεις του νόμου [Ν] 29/1975.

 

(β) Σε μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και πιστωτικούς τίτλους ισοδύναμης ρευστότητας.

 

Οι επενδύσεις της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) δεν μπορεί να υπολείπονται του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της συνολικής λογιστικής αξίας του ενεργητικού της με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17.

 

Το υπόλοιπο 25% του ενεργητικού δύναται να επενδύεται και:

 

(i) στο πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον των μετοχών και ψήφων πλοιοκτητριών εταιριών φορτηγών ποντοπόρων πλοίων. Στις παραπάνω πλοιοκτήτριες εταιρίες μπορούν να περιλαμβάνονται εταιρίες των οποίων τα ποντοπόρα πλοία βρίσκονται υπό ναυπήγηση. Οι ανωτέρω μετοχές είναι δυνατόν να ανήκουν στην εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία είτε απευθείας είτε μέσω εταιριών χαρτοφυλακίου των οποίων το 100% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στην εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία, ή / και

 

(ii) σε μετοχές διαχειριστριών εταιριών πλοίων, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του παρόντος, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου και των ψήφων, ή / και

 

(iii) σε ακίνητα ή κινητά πράγματα που εξυπηρετούν άμεσες

λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία, ή / και των εταιριών των ανωτέρω

περιπτώσεων (α), (i) και (ii).

 

Η εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία δύναται να συνάπτει συμβάσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την αντιστάθμιση (hedging) των συναλλαγματικών και των επιτοκιακών κινδύνων.

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της να ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

 

2. α) Η αποτίμηση της αξίας των μετοχών πλοιοκτητριών εταιριών της παραγράφου 1 περιπτώσεις (α) και (i) γίνεται από δύο ορκωτούς ελεγκτές από κοινού, από τους οποίους ο ένας μπορεί να είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ελεγκτικός οίκος, ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

 

Ο προσδιορισμός της αξίας των πλοίων (συμπεριλαμβανομένων και των ναυπηγούμενων) γίνεται από δύο ανεξάρτητους μεσιτικούς οίκους αγοραπωλησιών πλοίων, διεθνούς κύρους, οι οποίοι επιλέγονται από κατάλογο που καταρτίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εάν δεν επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ των εκτιμητών και η υψηλότερη αποτιμηθείσα αξία υπερβαίνει τη χαμηλότερη:

 

i) μέχρι ποσοστού 5%, ως αξία του πλοίου δεν μπορεί να ληφθεί μεγαλύτερη από αυτή που προκύπτει ως μέσος όρος των δύο αποτιμήσεων,

 

ii) κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, ο οριστικός προσδιορισμός της αξίας του πλοίου γίνεται από τρίτο οίκο τον οποίο επιλέγουν οι δύο πρώτοι μεσιτικοί οίκοι από τον παραπάνω κατάλογο.

 

β) Ο υπολογισμός της αξίας των στοιχείων των επενδύσεων της παραγράφου 1 περιπτώσεις (β), (i) και (iii) γίνεται από διεθνούς φήμης ελεγκτικό οίκο ή τράπεζα επενδύσεων με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

 

γ) Οι προβλεπόμενες από την παρούσα παράγραφο αποτιμήσεις γίνονται με δαπάνη της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία.}

 

7. Το άρθρο 13 του νόμου 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 13: Δανεισμός της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία

 

Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εισαγωγής της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της σε ενοποιημένη βάση δεν επιτρέπεται να υπολείπεται του ποσοστού 30% επί της συνολικής λογιστικής αξίας του ενεργητικού της. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει όταν ο δανεισμός της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία ή θυγατρικής της εταιρίας έχει, ολικά ή μερικά, τύχει πιστοληπτικής αξιολόγησης από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οίκο αξιολόγησης (risk rating agencies) σε ποσοστό το οποίο χαρακτηρίζεται διεθνώς ως επενδυτικού βαθμού (investment grade).}

 

8. Οι διατάξεις της πρώτης περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2843/2000 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Για όλα τα πλοία των εταιρειών των περιπτώσεων (α) και (i) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 πρέπει να ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία, οι πιο κάτω ασφαλιστικές καλύψεις της ανώτατης κλάσεως με βάση την ισχύουσα στον κλάδο της εμπορικής ναυτιλίας πρακτική, από διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ασφαλιστές ή ασφαλιστικές εταιρίες και από αλληλοασφαλιστικές ενώσεις:}

 

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2843/2000 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Οι πλοιοκτήτριες εταιρίες των περιπτώσεων (α) και (i) της παραγράφου 1 του άρθρου 12, εφόσον έχουν ενυπόθηκα πλοία, τηρούν επακριβώς όλες επίσης τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τα δανειστικά συμβόλαια και την υποθήκη.}

 

10. Το άρθρο 15 του νόμου 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 15: Υποχρεωτική εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

 

1. Η εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εντός δύο (2) ετών από τη σύσταση ή τη μετατροπή της. Η εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία πραγματοποιείται εφόσον η εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία έχει επενδύσει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εισαγωγής και κατά το χρόνο της εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού ενεργητικού της.

 

2. Η εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία, εάν εντός δύο (2) ετών από τη σύσταση ή τη μετατροπή της δεν υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ή εάν η αίτηση απορριφθεί, τίθεται σε εκκαθάριση και ανακαλείται η άδεια σύστασης σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.}

 

11. Το άρθρο 16 του νόμου 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 16: Διαδικασία εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

 

1. Για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985 (ΦΕΚ 126/Α/1985), όπως ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τον παρόντα νόμο. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εισαγωγής δεν μπορεί να είναι χαμηλότερα από το ελάχιστο ποσό ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.

 

2. Ο ανάδοχος ελέγχει την αξιοπιστία και την εμπειρία των ελεγχόντων μετόχων και των προσώπων που πρόκειται να διοικήσουν την εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία, καθώς και την καταλληλότητα των προσώπων αυτών για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία.

 

3. Το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει βιογραφικά σημειώματα των φυσικών προσώπων που ελέγχουν, αμέσως ή εμμέσως, ποσοστό άνω του πέντε τοις εκατό (5%) του κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και των μελών του διοικητικού συμβουλίου αυτής. Από την υποχρέωση κοινοποίησης ονομάτων μετόχων μέχρι φυσικού προσώπου εξαιρούνται τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως και οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή άλλη οργανωμένη αγορά που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1969/1991. Θα δηλώνεται επίσης, εάν τα πρόσωπα αυτά, τα ίδια είναι ή υπήρξαν ιδιοκτήτες ή μέτοχοι, αμέσως ή εμμέσως σε ποσοστό άνω του δέκα τοις εκατό (10%), ή μέλη της διοικήσεως ή εγγυητές υποχρεώσεων, ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, άλλων από την εκδότρια και τις θυγατρικές αυτής οι οποίες έχουν ή είχαν περιέλθει σε κατάσταση παύσεως πληρωμών ή έχουν ή είχαν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχεύσεως, αναγκαστικής διαχειρίσεως, ειδικής εκκαθαρίσεως ή άλλη ανάλογη διαδικασία είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή. Επίσης, απαιτείται να δηλωθεί κατά πόσον οι ιδρυτές της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία είχαν ή έχουν αμέσως ή εμμέσως συμμετοχή σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ή μεγαλύτερο, σε ιδιωτικές ναυτιλιακές εταιρείες ή ναυτιλιακές εταιρείες που εισήχθησαν σε χρηματιστήριο ή σε άλλη αγορά που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1969/1991, καθώς επίσης και στοιχεία της πορείας της αντίστοιχης κινητής αξίας για το μετά την εισαγωγή της στην οργανωμένη αγορά ή τη διάθεσή της προς το κοινό διάστημα.

 

4. Στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται υποχρεωτικά:

 

α) οι παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προοπτικές της εταιρείας,

 

β) η ιστορική εξέλιξη των αποδόσεων άλλων διαπραγματεύσιμων κινητών αξιών που τυχόν έχουν εκδοθεί είτε από την εταιρεία είτε από συνδεδεμένες εταιρείες με αυτήν, σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά, τηρουμένων ως προς τη σύνταξη και το περιεχόμενο αυτού των κειμένων διατάξεων και

 

γ) συνθήκες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων ως προς την εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία ή τις θυγατρικές της (συμβάσεις ή συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων) και

 

κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση των αναδόχων συνιστά παράγοντα κινδύνου που θα μπορούσε να επηρεάσει τις προοπτικές της εταιρείας. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να εξειδικεύονται τα κριτήρια των παραγράφων 2, 3 και 4, να εξειδικεύονται περαιτέρω οι ανωτέρω υποχρεώσεις και να καθορίζονται οι ειδικές τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, καθώς επίσης και να ορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου.

 

5. Η εισαγωγή της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών επιτρέπεται ακόμη και πριν από τη συμπλήρωση της πρώτης οικονομικής χρήσης. Η εταιρεία που υποβάλλει αίτηση προκειμένου να εισαγάγει για πρώτη φορά μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς και οι εταιρίες των περιπτώσεων (α), (i) και (ii) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 ελέγχονται φορολογικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3)α του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985. Αν η εταιρεία δεν έχει συμπληρώσει οικονομική χρήση, η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία προβαίνει σε ειδικό έκτακτο έλεγχο σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζει η παράγραφος 3)α του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985.}

 

12. Το άρθρο 17 του νόμου 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 17: Υποχρεώσεις της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία μετά την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

 

1. Όλα τα πλοία των περιπτώσεων (α) και (i) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 οφείλουν να παρακολουθούνται, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία, από νηογνώμονα αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξουσιοδοτημένο από το Ελληνικό Κράτος και να έχουν την ανώτατη δυνατή κλάση στο νηογνώμονα αυτόν για πλοία της ίδιας κατηγορίας.

 

2. Από το χρόνο της εισαγωγής της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και καθ' όσον διάστημα οι μετοχές της παραμένουν εισηγμένες, απαγορεύεται η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από και προς την εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία και όλες τις θυγατρικές της εταιρίες προς ή από ιδρυτή, ελέγχοντα μέτοχο, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, γενικό διευθυντή της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία, συγγενείς των προσώπων αυτών μέχρι Γ' βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα αμέσως ή εμμέσως από τα παραπάνω πρόσωπα, καθώς και πρόσωπα που λειτουργούν για λογαριασμό οποιουδήποτε από τους ανωτέρω, εκτός εάν προηγουμένως έχει δοθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία με απόφαση στην οποία δεν αντιτάσσεται μειοψηφία πλέον του ενός τρίτου (1/3) των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 10 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί με απόφασή του να εξαρτά την εισαγωγή και τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από κάθε ειδικό όρο που κρίνει απαραίτητο για την προστασία των επενδυτών και ο οποίος συναρτάται με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της ποντοπόρου ναυτιλίας.

 

4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των πλοίων της περιπτώσεως (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 μειωθεί σε λιγότερο από τρία (3), η αρμόδια αρχή δύναται να διαγράφει τις μετοχές από το Χρηματιστήριο.}

 

13. Το άρθρο 18 του νόμου 2843/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 18: Σχέσεις πλοιοκτητριών εταιρειών και διαχειρίστριας εταιρείας

 

1. Η καθημερινή διαχείριση των πλοίων των πλοιοκτητριών εταιρειών των περιπτώσεων (α) και (i) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 μπορεί να γίνεται από μία ή περισσότερες εταιρίες διαχειρίσεως που έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα και ασκείται σύμφωνα με τη διεθνή ναυτιλιακή πρακτική. Οι εταιρείες διαχειρίσεως πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και να είναι εφοδιασμένες με το προβλεπόμενο από τον Κώδικα Ασφαλούς Διαχειρίσεως Έγγραφο Συμμορφώσεως και να διαθέτουν επαρκή εμπειρία και εξειδίκευση για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης σε πλοιοκτήτριες εταιρίες.

 

Στην έννοια της καθημερινής διαχείρισης δεν περιλαμβάνεται η εκποίηση και αγορά περιουσιακών στοιχείων, η σύναψη δανείων, η πραγματοποίηση μετασκευών των πλοίων, ναυλώσεων ή χρονοναυλώσεων των πλοίων που υπερβαίνουν τους δώδεκα (12) μήνες και η διαχείριση αποθεματικών.

 

2. Δεν είναι αναγκαία η μετοχική σχέση μεταξύ της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία ή των ελεγχόμενων από αυτήν πλοιοκτητριών εταιρειών και της διαχειρίστριας εταιρείας. Η εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία γνωστοποιεί την τυχόν υφιστάμενη σχέση της διαχειρίστριας με ιδρυτές, ελέγχοντα μέτοχο, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, γενικό διευθυντή ή διευθυντή της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία ή θυγατρικής της, καθώς και συγγενείς των προσώπων αυτών μέχρι Γ' βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα αμέσως ή εμμέσως από τα παραπάνω πρόσωπα και πρόσωπα που λειτουργούν για λογαριασμό οποιουδήποτε από τους ανωτέρω.

 

3. Με την αίτηση εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών υποβάλλεται και αντίγραφο των τυχόν συμφωνητικών διαχείρισης, τα πλήρη στοιχεία των εταιρειών διαχείρισης και των φυσικών προσώπων που τις διοικούν, καθώς και το ύψος της αμοιβής της διαχειρίστριας εταιρείας. Τυχόν ύπαρξη υπό-ανάθεσης της διαχείρισης και οι όροι της πρέπει επίσης να γνωστοποιούνται άμεσα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

 

4. Κάθε αλλαγή της διαχειρίστριας εταιρίας, καθώς και αλλαγές σημαντικών όρων της συμβάσεως διαχειρίσεως θεωρούνται ως σημαντικά γεγονότα που επέρχονται στη σφαίρα δραστηριότητας της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 περίπτωση (α) του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985.}

 

14. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 2843/2000 καταργούνται.

 

15. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 2843/2000 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία δημοσιεύει, στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου και εντός δύο (2) μηνών από της λήξεως του εξαμήνου τούτου, εξαμηνιαία έκθεση για τη δραστηριότητά της και τα αποτελέσματα αυτής, στην οποία περιλαμβάνεται και κατάσταση επενδύσεων των διαθεσίμων της, με χωριστή αναφορά στις επί μέρους κατηγορίες επενδύσεων.}

 

16. Στο άρθρο 20 του νόμου 2843/2000 προστίθεται νέα παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

 

{3. Πέραν της ανωτέρω εξαμηνιαίας κατάστασης, η εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία υποχρεούται να δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985 και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 360/1985 (ΦΕΚ 129/Α/1985). Οι κατ' ιδίαν οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία και των εταιριών των περιπτώσεων (α), (i) και (ii) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους, καταρτίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα κι ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή ειδικευμένο σε θέματα ναυτιλίας κι εκφράζονται σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή ευρώ.}

 

17. Οι διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 2843/2000 καταργούνται.

 

18. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 2843/2000 καταργούνται.

 

19. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 2843/2000 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Η πράξη σύστασης ή λύσης της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία και η προς αυτήν μεταβίβαση κάθε εισφοράς εις είδος ή η αύξηση κεφαλαίου, οι εκδιδόμενες από αυτήν μετοχές, καθώς και η απόκτηση από αυτήν μετοχών πλοιοκτητριών ή διαχειριστριών εταιρειών απαλλάσσονται παντός εν γένει αμέσου ή εμμέσου φόρου, περιλαμβανομένου ενδεικτικώς του φόρου μεταβίβασης, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, καθώς και παντός τέλους, εισφοράς, δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικά τρίτων. Ειδικά για το φόρο εισοδήματος επί της υπεραξίας που προκύπτει κατά την εισφορά εις είδος προς την εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία ή κατά τη λύση αυτής, ισχύουν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 3, 25 και 26 του νόμου [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975) απαλλαγές. Επίσης απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς οι κληρονόμοι μετοχών της εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία.}

 

20. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 2843/2000 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. Οι συναλλαγές επί μετοχών εταιρείας επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία επιβαρύνονται με το φόρο που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998) σε σχέση με τη φορολόγηση χρηματιστηριακών συναλλαγών, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) και όπως εκάστοτε ισχύει.}

 

21. Οι διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2843/2000 καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.