Νόμος 2843/00 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 14 του νόμου 2801/2000 τροποποιείται ως εξής:

 

1. Στην παράγραφο 1 μετά τη λέξη μορφή και πριν από τη λέξη άυλων τίθενται οι λέξεις φυσικών ή.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται τρίτο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Ως μελλοντικά έσοδα νοούνται και απαιτήσεις, ληξιπρόθεσμες ή μη, που έχουν γεννηθεί, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί, καθώς και μέλλουσες απαιτήσεις που δεν έχουν ακόμη γεννηθεί.}

 

3. Η παράγραφος 12 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή των αρμοδίων κατά την παράγραφο 11 Υπουργών είναι δυνατόν να μεταβιβάζεται το σύνολο ή μέρος μελλοντικών, κατά την παράγραφο 2, εσόδων του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ή των αναφερόμενων στην παράγραφο 11 δημόσιων επιχειρήσεων σε τρίτο νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, το οποίο θα προβαίνει στην έκδοση, στο εσωτερικό ή εξωτερικό, τίτλων προεσόδων ή οποιουδήποτε άλλου είδους αξιογράφων, με αντάλλαγμα της μεταβίβασης αυτής το ποσό που θα αντιστοιχεί στο προϊόν από την έκδοση των παραπάνω τίτλων ή αξιογράφων και οποιοδήποτε άλλο ποσό ήθελε συμφωνηθεί. Τα μεταβιβαζόμενα έσοδα αποτελούν ξεχωριστή περιουσιακή ομάδα και διατίθενται αποκλειστικά για την εξόφληση των προσόδων και του κεφαλαίου των παραπάνω τίτλων ή αξιογράφων, των αμοιβών, δαπανών, εν γένει εξόδων και τυχόν φόρων που ανακύπτουν, καθώς και των αποδιδόμενων στον μεταβιβάζοντα ποσών, και κατά σειρά προτεραιότητας μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων και του ενημερωτικού δελτίου. Τα παραπάνω έσοδα κατατίθενται σε έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω των οποίων γίνεται η κατά το προηγούμενο εδάφιο διάθεση των εσόδων εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 4. Η κατά την παράγραφο αυτή μεταβίβαση μελλοντικών εσόδων διενεργείται με εκχώρηση των αντίστοιχων απαιτήσεων ως προς την οποία εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.

 

Οι συμβάσεις εκχώρησης, εάν αφορούν μελλοντικά έσοδα του Δημοσίου, συνάπτονται και υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών και κατ' απόκλιση τυχόν υφισταμένων διατάξεων που προβλέπουν ειδικό όργανο και τρόπο διαχείρισης των εσόδων αυτών, εάν δε αφορούν μελλοντικά έσοδα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων της παραγράφου 11, από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις όργανο αυτών και εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό. Η κατά την παρούσα παράγραφο μεταβίβαση μελλοντικών εσόδων και παρεπομένων δικαιωμάτων, όλες οι συμβάσεις και πράξεις που συνδέονται με την κατά το παρόν άρθρο τιτλοποίηση, περιλαμβανομένης και της κατά το άρθρο 1312 του Αστικού Κώδικα καταχώρισης στα βιβλία υποθηκών, οι πρόσοδοι των τίτλων προεσόδων ή άλλων αξιογράφων, η μεταβίβαση ή ενεχυρίαση των τίτλων προεσόδων ή άλλων αξιογράφων, καθώς και η τυχόν αναμεταβίβαση εσόδων ή απόδοση ποσών για οποιαδήποτε αιτία από το νομικό πρόσωπο του πρώτου εδαφίου προς το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή δημόσια επιχείρηση της παραγράφου 11 απαλλάσσονται από κάθε φόρο. περιλαμβανομένου και του φόρου υπεραξίας, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, προμήθεια, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, πλην του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ως προς τον οποίο εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας διατάξεις. Με τις αποφάσεις της παραγράφου 8 και της παραγράφου 11 εδάφιο δεύτερο του παρόντος μπορεί να καθορίζονται, πέραν των αναφερόμενων στις διατάξεις αυτές θεμάτων, και οι ειδικότεροι όροι μεταβίβασης μελλοντικών εσόδων,οι δεσμεύσεις του μεταβιβάζοντος ως προς τη διασφάλιση της πραγματοποίησης των μεταβιβαζομένων εσόδων,το εφαρμοστέο δίκαιο και η δωσιδικία για τις διαφορές που τυχόν θα ανακύψουν και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Κατά τα λοιπά και στην περίπτωση μεταβίβασης μελλοντικών εσόδων και έκδοσης τίτλων προεσόδων ή άλλων αξιογράφων,κατά την παρούσα παράγραφο,εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 - 11 του παρόντος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.