Νόμος 2801/00 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να εκδίδει και να διαθέτει στο επενδυτικό κοινό, στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό, αξιόγραφα με τη μορφή φυσικών ή άυλων τίτλων και την ονομασία τίτλοι προεσόδων (revenue certificates). Αρμόδιο για την έκδοση των τίτλων προεσόδων είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000).

 

2. Οι τίτλοι προεσόδων αποφέρουν πρόσοδο μέχρι τη λήξη τους και εξοφλούνται κατά κεφάλαιο και προσόδους από μελλοντικά έσοδα του Δημοσίου οποιασδήποτε φύσεως.

 

Το συνολικό ποσό κάθε έκδοσης τίτλων προεσόδων καθορίζεται με τις αποφάσεις της παραγράφου 8 του παρόντος σε τμήμα μέρους συγκεκριμένης κατηγορίας εσόδων, τα οποία προβλέπεται να εισπραχθούν σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

 

Ως μελλοντικά έσοδα νοούνται και απαιτήσεις, ληξιπρόθεσμες ή μη, που έχουν γεννηθεί, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί, καθώς και μέλλουσες απαιτήσεις που δεν έχουν ακόμη γεννηθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 

3. Οι πρόσοδοι των τίτλων προεσόδων και οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή αφορά τους τίτλους αυτούς, περιλαμβανομένης και της εκδόσεώς τους, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

 

4. Το κατά την παράγραφο 2 μέρος των εσόδων, στο οποίο αναφέρεται ορισμένη έκδοση τίτλων προεσόδων, κατατίθεται, μέχρι την πλήρη κάλυψη, του συνολικού ποσού της έκδοσης κατά κεφάλαιο και προσόδους, σε ειδικό δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό και διατίθεται αποκλειστικά για την εξόφληση των προσόδων και του κεφαλαίου των αντίστοιχων τίτλων προεσόδων. Τα ποσά του τραπεζικού αυτού λογαριασμού είναι ακατάσχετα για οποιονδήποτε πιστωτή του Δημοσίου πλην των κομιστών των τίτλων προεσόδων, σε περίπτωση δε πτωχεύσεως του πιστωτικού ιδρύματος δεν περιλαμβάνονται στην πτωχευτική περιουσία αλλά διατίθενται για την ικανοποίηση των κομιστών των τίτλων προεσόδων. Μετά την ημερομηνία λήξης των τίτλων προεσόδων, τα κατατεθειμένα στον παραπάνω λογαριασμό ποσό που τυχόν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την πλήρη εξόφληση των τίτλων προεσόδων, κατά κεφάλαιο και προσόδους, αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατόν, να ορίζεται ότι σε περίπτωση που τα κατατεθειμένα ποσά δεν επαρκέσουν για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων προσόδων και κεφαλαίων, η διαφορά καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

5. Η αξίωση ως προς το κεφάλαιο των τίτλων προεσόδων υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή ή από την ημερομηνία λήξης του τίτλου και ως προς τις προσόδους σε πενταετή παραγραφή από την ημερομηνία που καθίστανται απαιτητές.

 

6. Οι τίτλοι προεσόδων γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία για σύσταση εγγυοδοσιών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων ή προμηθειών του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

7. Επί των τίτλων προεσόδων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 9 του άρθρου 10 του νόμου 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α/1998) περί μετοχοποιήσιμων τίτλων.

 

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποφασίζεται η έκδοση τίτλων προεσόδων για το μέρος συγκεκριμένης κατηγορίας δημόσιων εσόδων ορισμένης χρονικής περιόδου και καθορίζονται το συνολικό ποσό της έκδοσης, ο τύπος και το είδος των τίτλων προεσόδων (ονομαστικοί ή ανώνυμοι), η ονομαστική αξία, η τιμή διάθεσής τους και ο τρόπος υπολογισμού της, το νόμισμα στο οποίο θα εκδίδονται, η διάρκεια αυτών, η τιμή εξόφλησής τους, η ποσοστιαία πρόσοδος και ο χρόνος κατά τον οποίο καθίστανται απαιτητές οι πρόσοδοι, ο τόπος και ο τρόπος διάθεσης των τίτλων στους επενδυτές, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο θα κατατίθενται τα έσοδα που δεσμεύονται για την εξόφληση των τίτλων προ εσόδων, ο τρόπος και ο χρόνος της κατάθεσης των εσόδων αυτών, καθώς και ο τρόπος εξόφλησης των τίτλων κατά κεφάλαιο και προσόδους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 

9. Ο Υπουργός Οικονομικών, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, μπορεί να συνομολογεί με απευθείας ανάθεση τις συμβάσεις που απαιτούνται για την προετοιμασία, την έκδοση και διάθεση των τίτλων προεσόδων και για κάθε θέμα που αφορά τους τίτλους αυτούς. Οι συμβάσεις αυτές εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980, που προστέθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 2145/1999 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999).

 

10. Οι δαπάνες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού και κάθε συναφούς διατάξεως.

 

11. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και δημόσιες επιχειρήσεις που ανήκουν αποκλειστικά σε φορείς του δημόσιου τομέα, δύνανται να εκδίδουν και διαθέτουν στο επενδυτικό κοινό τίτλους προεσόδων που αναφέρονται σε μελλοντικά έσοδα αυτών, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 1-10 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτήν οι αποφάσεις της παραγράφου 8 εκδίδονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό που εποπτεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή δημόσια επιχείρηση, μετά από πρόταση της διοίκησης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή της δημόσιας επιχείρησης, οι δε συμβάσεις της παραγράφου 9 συνάπτονται από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις όργανο αυτών και εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό. Με απόφαση των ίδιων ως άνω Υπουργών είναι δυνατόν να ορίζεται ότι σε περίπτωση που τα κατατιθέμενα ποσό στο λογαριασμό της παραγράφου 4 δεν επαρκέσουν για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων προσόδων και κεφαλαίων η διαφορά καλύπτεται από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή τη δημόσια επιχείρηση, κατά περίπτωση.

 

12. Μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή των αρμοδίων κατά την παράγραφο 11 Υπουργών είναι δυνατόν να μεταβιβάζεται το σύνολο ή μέρος μελλοντικών, κατά την παράγραφο 2, εσόδων του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ή των αναφερόμενων στην παράγραφο 11 δημόσιων επιχειρήσεων σε τρίτο νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, το οποίο θα προβαίνει στην έκδοση, στο εσωτερικό ή εξωτερικό, τίτλων προεσόδων ή οποιουδήποτε άλλου είδους αξιογράφων, με αντάλλαγμα της μεταβίβασης αυτής το ποσό που θα αντιστοιχεί στο προϊόν από την έκδοση των παραπάνω τίτλων ή αξιογράφων και οποιοδήποτε άλλο ποσό ήθελε συμφωνηθεί. Τα μεταβιβαζόμενα έσοδα αποτελούν ξεχωριστή περιουσιακή ομάδα και διατίθενται αποκλειστικά για την εξόφληση των προσόδων και του κεφαλαίου των παραπάνω τίτλων ή αξιογράφων, των αμοιβών, δαπανών, εν γένει εξόδων και τυχόν φόρων που ανακύπτουν, καθώς και των αποδιδόμενων στον μεταβιβάζοντα ποσών, και κατά σειρά προτεραιότητας μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων και του ενημερωτικού δελτίου. Τα παραπάνω έσοδα κατατίθενται σε έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω των οποίων γίνεται η κατά το προηγούμενο εδάφιο διάθεση των εσόδων εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 4.

 

Η κατά την παράγραφο αυτή μεταβίβαση μελλοντικών εσόδων διενεργείται με εκχώρηση των αντίστοιχων απαιτήσεων, ως προς την οποία εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 11 και 14 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου [Ν] 2844/2000 (ΦΕΚ 220/Α/2000), όπως ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου.

 

Οι συμβάσεις εκχώρησης, εάν αφορούν μελλοντικά έσοδα του Δημοσίου, συνάπτονται και υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών και κατ' απόκλιση τυχόν υφισταμένων διατάξεων που προβλέπουν ειδικό όργανο και τρόπο διαχείρισης των εσόδων αυτών, εάν δε αφορούν μελλοντικά έσοδα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων της παραγράφου 11, από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις όργανο αυτών και εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό. Η κατά την παρούσα παράγραφο μεταβίβαση μελλοντικών εσόδων και παρεπομένων δικαιωμάτων, όλες οι συμβάσεις και πράξεις που συνδέονται με την κατά το παρόν άρθρο τιτλοποίηση, περιλαμβανομένης και της κατά το άρθρο 1312 του Αστικού Κώδικα καταχώρισης στα βιβλία υποθηκών, οι πρόσοδοι των τίτλων προεσόδων ή άλλων αξιογράφων, η μεταβίβαση ή ενεχυρίαση των τίτλων προεσόδων ή άλλων αξιογράφων, καθώς και η τυχόν αναμεταβίβαση εσόδων ή απόδοση ποσών για οποιαδήποτε αιτία από το νομικό πρόσωπο του πρώτου εδαφίου προς το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή δημόσια επιχείρηση της παραγράφου 11 απαλλάσσονται από κάθε φόρο. περιλαμβανομένου και του φόρου υπεραξίας, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, προμήθεια, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, πλην του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ως προς τον οποίο εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας διατάξεις. Με τις αποφάσεις της παραγράφου 8 και της παραγράφου 11 εδάφιο δεύτερο του παρόντος μπορεί να καθορίζονται, πέραν των αναφερόμενων στις διατάξεις αυτές θεμάτων, και οι ειδικότεροι όροι μεταβίβασης μελλοντικών εσόδων,οι δεσμεύσεις του μεταβιβάζοντος ως προς τη διασφάλιση της πραγματοποίησης των μεταβιβαζομένων εσόδων,το εφαρμοστέο δίκαιο και η δωσιδικία για τις διαφορές που τυχόν θα ανακύψουν και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Κατά τα λοιπά και στην περίπτωση μεταβίβασης μελλοντικών εσόδων και έκδοσης τίτλων προεσόδων ή άλλων αξιογράφων,κατά την παρούσα παράγραφο,εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 - 11 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 

13. Η είσπραξη των εκχωρούμενων απαιτήσεων συνεχίζει να γίνεται από το Ελληνικό Δημόσιο στο όνομα και για λογαριασμό αυτού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για την είσπραξη δημόσιων εσόδων και με όλα τα διαδικαστικά προνόμια του Ελληνικού Δημοσίου, σαν να μην είχε λάβει χώρα εκχώρηση ή μεταβίβαση των σχετικών απαιτήσεων, οι δε προβλεπόμενες επί των εσόδων κρατήσεις και δικαιώματα υπέρ τρίτων αποδίδονται στους δικαιούχους τους, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Ο εκδοχέας των απαιτήσεων δεν νομιμοποιείται να παρέμβει ή να συμμετάσχει κατά οποιονδήποτε τρόπο στις σχετικές διαδικασίες. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται κατ' αναλογία και όταν πρόκειται για εκχώρηση απαιτήσεων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 

14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα λογιστικής τακτοποίησης και εμφάνισης των ποσών στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.