Νόμος 2882/01

Ν2882/2001: Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2882/2001: Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων, (ΦΕΚ 17/Α/2001), 06-02-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, ο οποίος συντάχθηκε από την Επιτροπή για την κατάρτιση τελικού σχεδίου Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την [Α] 0.536/273/21-10-1982 (ΦΕΚ 837/Β/1982) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του νόμου 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α/1984), με την 1128552/1527/Α0006/11-12-1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την 1026328/647/Α0006/24-02-1998 απόφαση του ίδιου Υπουργού και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

 

Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων

 

Κεφάλαιο Α: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

 

Άρθρο 1: Τρόπος κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 2: Αγορά και ανταλλαγή απαλλοτριωτέου ακινήτου

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 4: Περιεχόμενο αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 5: Μνεία δικαιούχων αποζημίωσης

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις νομέα ή κατόχου απαλλοτριωτέου ακινήτου

 

Κεφάλαιο Β: Συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

 

Άρθρο 7: Τρόποι συντέλεσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 7Α

Άρθρο 8: Παρακατάθεση αποζημίωσης

Άρθρο 9: Μεταγραφή - Συνέπειες συντέλεσης

Άρθρο 10: Παραγραφή

 

Κεφάλαιο Γ: Ανάκληση και άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

 

Άρθρο 11: Ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 12: Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

 

Κεφάλαιο Δ: Διαδικασία προσδιορισμού αποζημίωσης

 

Άρθρο 13: Υπολογισμός της αξίας απαλλοτριωμένου ακινήτου

Άρθρο 14: Διάδικοι

Άρθρο 15: Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωμένου ακινήτου

Άρθρο 16: Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων

Άρθρο 17: Προδικασία

Άρθρο 18: Διαδικασία προσδιορισμού αποζημίωσης

Άρθρο 19: Προσωρινός προσδιορισμός αποζημίωσης

Άρθρο 20: Οριστικός προσδιορισμός αποζημίωσης

Άρθρο 21: Αίτηση απευθείας οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης

Άρθρο 22: Αναίρεση

Άρθρο 23: Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης

Άρθρο 24: Εγγυοδοσία

Άρθρο 25: Αποζημίωση για απολεσθείσα πρόσοδο

 

Κεφάλαιο Ε: Διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων

 

Άρθρο 26: Δικαστική αναγνώριση δικαιούχων

Άρθρο 27: Διοικητική αναγνώριση δικαιούχων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ποινικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 28: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 29: Διατηρούμενες, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο δεύτερο

 

Η ισχύς του Κώδικα που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο αρχίζει μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-02-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.