Νόμος 2910/01 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Άδεια παραμονής αλλοδαπού, συζύγου Έλληνα ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον αλλοδαπό, σύζυγο ημεδαπού ή πολίτη χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγείται άδεια παραμονής, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, χωρίς να απαιτείται άδεια εργασίας. Η άδεια αυτή ανανεώνεται, αυτοδικαίως, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η ίδια άδεια καλύπτει και τα κάτω των 18 ετών άγαμα τέκνα του αλλοδαπού, εφόσον αυτός ασκεί τη γονική μέριμνα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002).

 

2. Η άδεια αυτή δεν χορηγείται ή, αν έχει ήδη χορηγηθεί, ανακαλείται, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο γάμος τελέστηκε με κύριο σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος νόμου, προκειμένου ο αλλοδαπός να αποκτήσει άδεια παραμονής ή την ελληνική ιθαγένεια. Ο γάμος θεωρείται ότι έχει τελεσθεί για το σκοπό αυτόν ιδίως όταν δεν υπάρχει συμβίωση των δύο συζύγων ή δυνατότητα επικοινωνίας ή όταν ο ένας σύζυγος αγνοεί στοιχεία της ταυτότητας του άλλου συζύγου. Στις περιπτώσεις αυτές η υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους για να διαπιστώσει τα στοιχεία ή άλλα περιστατικά από τα οποία αποδεικνύεται ή τεκμαίρεται ο παραπάνω σκοπός τέλεσης του γάμου. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται και στη Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

3. Στη ρύθμιση των προηγούμενων παραγράφων υπάγονται και οι αλλοδαποί που είναι σύζυγοι επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, καθώς και οι αλλοδαποί που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας, ως και τα ανήλικα τέκνα αυτών, εφόσον ο αποβιώσας σύζυγος ήταν Έλληνας πολίτης ή πολίτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επαναπατρισθείς ή παλιννοστήσας ή ομογενής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002).

 

4. Ως μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης νοούνται:

 

α. οι σύζυγοι,

β. τα κάτω του 21ου έτους τέκνα των συζύγων,

γ. οι γονείς των συζύγων, καθώς και τα τέκνα αυτών άνω του 21ου έτους, εφόσον αποδεικνύεται ότι θα συντηρούνται από αυτούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004).

 

5. Οι κατά τα ανωτέρω αλλοδαποί μπορούν να αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαμονής για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο 2910/2001, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 

α. εφόσον υπερβούν το όριο ηλικίας της περίπτωσης β' της προηγούμενης παραγράφου,

β. ο Έλληνας ή ο πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκεί βία στα πρόσωπα αυτά,

γ. εκδοθεί απόφαση διαζυγίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.