Νόμος 3274/04 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Πρόσβαση στο Εθνικό Δημοτολόγιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης οι κάθε είδους φορείς του, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, δημόσιου τομέα, μόνον όμως ως προς τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

2. Η ανωτέρω πρόσβαση και η επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιείται με την επιφύλαξη διασφάλισης της προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2472/1997, όπως ισχύει, καθώς και των συναφών σχετικών ρυθμίσεων.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προσδιορίζονται οι κατά τα ανωτέρω φορείς του δημόσιου τομέα, οι ειδικοί όροι και η σχετική διαδικασία για την πρόσβασή τους στο Εθνικό Δημοτολόγιο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.